О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Каварна, 12.03.2018год.

 

        Каварненският районен съд в закрито съдебно заседание в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдията Ч.Гр.д.№43/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взема предвид следното:

Производството е по чл.130, ал.3 от СК, инициирано от молбата на С.С.М. с ЕГН ********** с адрес: ***, действаща като майка и законен представител на малолетния М.А.М. с ЕГН **********.  

Молят съда да издаде разрешение за извършване на разпоредителна сделка с движима вещ, придобита  по силата на наследствено правоприемство от починалият му баща Атанас Димитров М.,***,  починал на 18.09.2017г., а именно да бъде извършена ПРОДАЖБА на  лек автомобил TOYOTA FOURRNNER, рама: JT111VND009011852,  цвят тъмносин металик, регистрационен номер ТХ 3909АН, свидетелство за регистрация № 008133631.

Молителката твърди, че към настоящият момент автомобила не е в движение и поддържането му носи само разходи, които са непосилни за нея.

Молителката, действаща като майка и законен представител на малолетния  твърди, че сумата от продажбата на автомобила ще бъде използвана изцяло за нуждите на детето – за закупуване на облекло, храна и други текущи разходи, свързани с отглеждането му.

От събраните по делото писмени доказателства и от данните събрани от ДСП Каварна, съдът намери молбата за основателна. Твърденията на молителката  изцяло се установяват от приложените към молбата писмени доказателства. С представения социален доклад по случая, ДСП Каварна, Отдел „Закрила на детето” заема становище, че издаването на разрешение за разпореждане с идеалната част от движимото имущество, получено като наследство от починалия му баща Атанас Димитров М. не нарушава правата и интересите на малолетния М.А.М.

Изхождайки от доказаните обстоятелства, съдът намира, че разпореждането е в интерес на детето, с оглед на което са налице визираните в чл.130, ал.3 от СК предпоставки и исканото разрешение следва да се издаде.

Воден от изложеното, СЪДЪТ

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

РАЗРЕШАВА на С.  С.  М.  с ЕГН ********** с адрес: ***, действаща като майка и законен представител на малолетния М.  А.  М.  с ЕГН **********  да извърши разпоредителна сделка – ПРОДАЖБА на ид. част от  следната движима вещ:  лек автомобил TOYOTA FOURRNNER, рама: JT111VND009011852,  цвят тъмносин металик, регистрационен номер ТХ 3909АН, свидетелство за регистрация № 00813363, на цена не по-ниска от застрахователната.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: