Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 12.03.2019г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА У.

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№43/2019год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

*************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 14.08.2008г. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Варна брак между И.  П.  У. с ЕГН ********** с адрес: *** и П.  С.  У.  с ЕГН ********** с адрес: ***, на  основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 14.08.2008г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

 2/ Роденото на ***т. от брака им дете Х.И.У.  с ЕГН ********** ще живее при майката П.С.У. с ЕГН ********** на адрес: ***, която ще упражнява и родителските права спрямо него;

 3./ Личните отношения на малолетния Х.И.У. с ЕГН ********** с бащата И.П.У. с ЕГН ********** ще се осъществяват както следва: бащата И.П.У.  има право да вижда малолетния Х.И.У. с ЕГН **********  всяка втора събота и неделя от всеки календарен месеца от 17.00 в петък до 17.00ч. в неделя, с приспиване, както и 20/двадесет/ дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в годишен отпуск и по тяхно усмотрение за коледните и новогодишните празници;

4./ Бащата И.П.У. с ЕГН **********  с адрес: *** ще заплаща на малолетния Х.И.У. с ЕГН **********,  месечна издръжка в размер на 200.00/двеста/ лева, чрез неговата майка  и законна представителка П.С.У. с ЕГН **********,  до настъпване на законни причини за изменяването или прекратяването им, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката е дължима от датата на депозиране на молбата в съда – 01.02.2019г.;

5./ Съпрузите не притежават семейно жилище и недвижимо имущество;

6./ Издръжка между съпрузите не се дължи;

7./ Придобитата   през време на брака движима вещ -  лек автомобил, марка/модел Опел Зафира, с дата на производство: 2011г., с рег.№ ***,  шаси *** остава в собственост на съпруга  И.П.У. с ЕГН **********;

 8./ Разноските по делото се поемат от двете страни, така както са сторени;

 9/ След прекратяване на брака съпругата П.С.У. с ЕГН ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име – Д..   

ОСЪЖДА П.С.У. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса в размер на 25.00/двадесет и пет/ лева на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА И.П.У.  с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на Районен съд гр.Каварна относно определената  издръжка на малолетното дете,  в  размер на 144.00/ сто четиридесет и четири/  лева, съгласно чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА И.П.У.  с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати  държавна такса по сметка на Районен съд гр.Каварна относно предоставената в собственост движима  вещ  – лек автомобил Опел Зафира, която е в размер на 7.00/седем/ лева, съгласно чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 Решението не подлежи на обжалване

 

 

 

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………