О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№23

 

Каварненският районен съд, в закрито заседание проведено на двадесет и втори януари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр. дело №430/2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявени обективно съединени искове иск с правно основание чл.183, вр. с чл.200 ЗЗД и чл.86, вр. с чл.84 ЗЗД, от „Енерго-Про продажби” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна Тауърс-Г, бул.”Владислав Варненчик” №258, със законни представители П.С.С., Б.Д.П., Я.М. Д., Г.К. против А.П.С. с ЕГН **********, с адрес ***, за заплащане на сумата 719.14 лева, представляваща стойността на доставена неотчетена с техническо средство и незаплатена ел.енергия за периода 08.04.2012г. – 04.10.2012г., ведно със законната лихва от подаване на молбата до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 211.15 лева, представляваща лихва за забава за периода от 15.11.2012г. до подаване на исковата молба и разноски за производството

Посочено е, че вземането произтича от следните обстоятелства: незаплатена електрическа енергия, доставена за периода от 08.04.2012г. – 04.10.2012г., за потребена, но неотчетена със СТИ № 1114021047375134, за обект с място на потребление гр.Каварна, ул.”***” № 55 и потребител А.П.С..

В срока за отговор по реда на чл.131 ГПК е постъпило становище от ответника за недопустимост на производството, като представя доказателства, че с влязло в сила решение е установена недължимост на предявените искови претенции.

Съдът по направеното възражение намира следното:

След като се запозна с влязлото в сила решение, постановено по Гр.д. №16564/2012 год. на ВРС, 16 състав, потвърдено от Окръжен съд Варна с Решение от 08.11.2013г. по гр.д. №2610/20131, намира, че предявените осъдителни искове са заведени след като между същите страни на същото основание и за същото вземане е налице влязло в сила решение, с което е прието за установено в отношенията между страните, че абонатът не дължи претендираната от ищеца сума. Налице е пълна идентичност между посочените в решението и в исковата молба страни, вземане, адрес на обекта на потребление, абонатен и клиентски номер, както и периода на исковата претенция.

Преразглеждането на дължимостта на претендираната сума, ведно с начислени към нея акцесорни вземания, означава пререшаване на същия именно спор между страните и би било в противоречие с разпоредбата на чл.299 ГПК.

Ищецът в настоящото производство е имал процесуалното качество на ответник по гр.д. 16564/2012г. на ВРС и като такъв е следвало в него да изчерпи всичките си възражения /на всички основания/, които счита, че сочат на дължимост на процесните суми към него. С приключване на проведеното исково производство, за „Енерго-Про Продажби” АД е преклудирана възможността да претендира това вземане, както и акцесорните му, от потребителя. Ищецът не може да оспорва правилността на съдебно установеното като твърди, че съдебно отреченото право съществува и за него са налице вземания в тази връзка.

Така мотивиран, съдът намира производството по предявените искове за недопустимо, което обуславя прекратяване на настоящото производство, на основание чл.130 ГПК.

Предвид изхода на делото и направеното искане от ответника с отговора на исковата молба, ищецът следва да бъде осъден на осн. чл.78, ал.4 от ГПК, да му заплати разноски за производството в размер на 300 лева – възнаграждение за един адвокат.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д. №430/2015г. по описа на Каварненски районен съд, поради недопустимост на предявените от Енерго-Про продажби” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Варна Тауърс-Г, бул.”Владислав Варненчик” №258, със законни представители П.С.С., Б.Д.П., Я.М. Д., Г.К., против А.П.С., ЕГН **********, с адрес ***, обективно съединени искове с правно основание чл.183 във вр. с чл.200 от ЗЗД и чл.86 във вр. с чл.84 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 719.14 лева, главница по договор за доставка на ел.енергия за периода 08.04.2012г. – 04.10.2012г., ведно със законната лихва от подаване на молбата до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 211.15 лева представляваща лихва за забава за периода от 15.11.2012г. до подаване на исковата молба, на осн. чл.299 от ГПК.

ОСЪЖДА Енерго-Про продажби” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Варна Тауърс-Г, бул.”Владислав Варненчик” №258, да заплати на А.П.С. с ЕГН **********, с адрес ***, разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева, на осн.чл.78, ал.4 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………