Р   Е Ш  Е  Н   И   Е

№9

Гр.Каварна, 10.02.2016г.

 

В  И М Е Т О Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на десети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №431/2013г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.247 от ГПК.

С Решение №114/29.12.2015г. съдът е обявил за окончателен разделителния протокол, предявен на страните по делото Ж.С.Ж. с ЕГН ********** *** и Р.Х.Ж. с ЕГН ********** *** Владимир Заимов, №1 или адрес в гр.Варна, бул.“***“, №57, ет.1, рекламна агенция „Ричи“ на 15.10.2015г. както следва: дял първи на стойност 21 580 лева, поземлен имот – нива с площ от 12.694 дка, имот с идентификатор 80340.6.151, находящ се в землището на с.***, общ.Каварна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-22/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседи: ***; ***; 80340.6.152 и *** и дял втори на стойност 21 580 лева, нива с площ от 80340.6.152 дка, имот с идентификатор 80340.6.152, находящ се в землището на с ***, общ.Каварна, по кадастрална карта, одобрена със Заповед №РД-18-22/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседи: 80340.6.151; *** и ***.

Съдът констатира, че при изписване на решението е допуснал очевидна фактическа грешка, като в диспозитива на решението при дял втори не е записал площта на имота. Горното следва да се поправи по реда на чл.247 от ГПК.

Съгласно чл.247, ал.1 от ГПК съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки. Според правната теория и съдебна практика явна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Такава грешка представлява погрешното посочване на имената на страните, на посочено процентно съотношение при определяне на размера на присъдената сума или погрешно пресмятане на суми, произнасяне по част от искането в мотивите и пропуск съдът да се произнесе в диспозитива на решение и др. като не е допустимо чрез поправка на явна фактическа грешка да се замести формираната воля на съда в съдебния акт.

 В конкретния случай съдът намира, че следва да бъде поправена тази очевидна фактическа грешка.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №141 от 29.12.2015г. по гр.д.№431/2013г. по описа на КРС като на лист 2 ред 17 отгоре надолу вместо „НИВА с площ от 80340.6.152 дка”, да се чете „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 12.694 дка”.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………