П Р О Т О К О Л

гр. Каварна,  16.02.2016г.

 Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари   през двехиляди и шестнадесета    година  в състав:

 

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА       

при участието на секретар: А.М.  

и прокурора :                                                                             сложи на разглеждане

Гр.д. №434  по описа за 2015  година   докладвано от Районния съдия.

 

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Водоснабдяване и канализация“ гр.Варна, редовно призован, представлява се  от юрк.П.В., редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Н.П.А., редовно призована, представлява се адв.М.К. от ДАК,редовно упълномощена и приета по делото от днес.  Представя пълномощно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Ф.Н., редовно призована,  не се явява. Депозирана е молба с искане за отлагане на изслушване на ССЕ за следващото съдебно заседание с оглед невъзможността за изготвянето и представянето й в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по даване ход на делото?

ЮРК.В. - Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

адв.К. -  Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че страните са редовно призовани, представляват се от надлежно упълномощени представители, не правят възражения по даване ход на делото и на осн. чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва ищеца поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти и представените писмени доказателства.

ЮРК.В. -  Поддържаме исковата молба и  поддържаме   искането си за изготвяне на  ССЕ.

СЪДЪТ запитва ответника за становището му по иска.

адв.К. -  Госпожо Съдия правим признание  на иска. Освен всичко останало след получаване  на съобщението доверителката ми  е направила една кореспонденция с ВИК Варна, която е относима към спора. В отговор на тази кореспонденция са й уточнили сумата, която тя е трябва да плати и тя е извършила плащане. Според това писмо тя няма задължения. Тъй като няма отговор по чл.131 тя е останала с впечатлението,  че няма  задължение към ВИК. Доверителката ми по същество прави признание на иска.

ЮРК.В. -   Както е изложено в исковата молба  задължението,  което се предявява  в настоящият процес  е сбор от дължими  суми по три отделни партиди. По тези партиди се начислява консумация от три водомера. Това писмо, което се представи днес  касае единствено задължение  по една от партидите.  Не отричаме, че е платено. По тази партида задължението  е изчистено. По отношение на другите две партиди, няма извършени  плащания. Отговора е направен,  така както е направено запитването. Той не касае цялото вземане на настоящият процес. Плащането касае задължение по  главница  и лихви по партида  с абонатен № 1347270.   Дължимите суми по тази партида  са изцяло платени на  05.11.2015г.,  което се явява след образуване на  настоящото дело. Плащане по другите две партиди няма все още.

адв.К.-   Въпроса ми е посочения абонатен номер, включва и трите посочени партиди ли?

ЮРК.В. -  Клиентския номер е един и обединява три партиди. В исковата  молба са разбити  отделните вземания по партиди, а периодите са различни.

С оглед признанието  на иска от страна на ответника  и с оглед извършеното частично плащане по отношение на задълженията на едната партида,  както и плащането на съдебно деловодните разноски в заповедното производство, моля да ни дадете 15 минути за изготвяне и представяне в писмен вид на спогодба.

адв.К.- Съгласни сме да постигнем съдебна спогодба.

СЪДЪТ дава 15 минути почивка за обсъждане и изготвяне на спогодба.

След почивката заседанието продължава.

ЮРК.В. -  Моля в съответствие със заявената ни воля да разгледате предложението ни за постигане на спогодба, с която да бъде приключено съдебното производство по горецитираното дело и в съответствие с разпоредбата на чл.234, ал.1 ГПК да отразите в протокола от съдебно заседание съдържанието на постигнатото между нас съгласие обективирано в представената ви писмена спогодба.

адв.К.- Моля да одобрите постигнатата спогодба.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдебната спогодба постигната от страните, както следва:

С П О Г О Д Б А

Днес, 16.02.2016 г., в гр. Каварна  между:

 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА“ ООД ****, представлявано от юрк.П.В.

и

 Н.П.А. ЕГН **********, с адрес ***, представлявана от адв.М.К. от ДАК, с оглед доброволно уреждане на правния спор по гр. дело №434/2015г. по описа на Каварнеснки  районен съд, се спогодиха за следното:

1.Н.П.А. ЕГН **********, в качеството си на ответник по гр.дело № 434/2015г. по описа на КРС признава, че дължи и се задължава да заплати на ищеца „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД следните суми:

1.1.в размер на 142.84лв. (сто четиридесет и два лева и 84ст.), представляваща  главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 21.02.2011г. до 16.07.2015г., начислени по партида с абонатен номер 1347272 открита на името на ответника А. ***;

1.2.в размер на 28.53лв. (двадесет и осем лева и 53ст.), представляваща лихва за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 21.02.2011г. до 16.07.2015г.;

1.3.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от 20.07.2015г. до окончателното плащане на сумата;

1.4.в размер на 101.84лв. (сто и един лева и 84ст.), представляваща  главницата за ползвани В и К услуги по издадени фактури за периода от 20.05.2009г. до 16.07.2015г., начислени по партида с абонатен номер 1347269 открита на името на ответника А. ***;

1.5.в размер на 37.25лв. (тридесет и седем лева и 25ст.), представляваща лихва за забава върху посочената по-горе сума на главницата за периода от 20.05.2009г. до 16.07.2015г.;

1.6.в размер на законната лихва върху горепосочената главница, считано от 20.07.2015г. до окончателното плащане на сумата.

1.7.в размер на 37.50лв. (тридесет и седем лева и 50ст.), представляваща ½ част от доплатената държавна такса в размер на 75лв. по гр.дело № 434/2015г. по описа на КРС.

2.Ищецът „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД няма да претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение по гр.дело № 434/2015г. описа на КРС.

3.Ответникът Н.П.А. ЕГН ********** няма да претендира заплащане на адвокатски хонорар по гр.дело № 434/2015г. по описа на КРС.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното гр.д.№434/2015г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

 

ЗА ИЩЕЦ: ……………………                                  ЗА ОТВЕТНИК: ……………….

                  Юрк.П.В.                                          адв.М.К.

 

ЮРК.В. -  На основание чл.78, ал.9 ГПК с оглед постигнатата спогодба по настоящото дело да бъде върната половината от внесената държавна такса по банкова сметка *** „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

Моля предвид отпадналата необходимост от изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза да бъде възстановен внесеният депозит в размер на 200лв. по посочена банкова сметка ***.

СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по горе спогодба страните уреждат изцяло вземанията, предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по гр.д. №434/2015г. г. по описа на КРС.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78, ал.9, изр.1 от ГПК сумата от 50.00 лева (петдесет лева), представляващи половината от платената от ищеца „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД държавна такса за предявяване на исковата молба, внесена по сметка на РС Каварна.

С оглед отпадналата необходимост от изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза да бъде възстановен внесеният депозит в размер на 200лв. по посочена банкова сметка *** „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД.

Определението за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване пред ДОС,  в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                

                                                                                   СЕКРЕТАР: