П Р О Т О К О Л

гр.Каварна, 17.05.2017 година

Каварненският районен съд  в публично съдебно заседание на седемнадесети май   през две хиляди и  седемнадесета   година в състав:

                                                                        Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря: А.М.

и   прокурора:                                                                     сложи на разглеждане

Гр.дело 435 по описа на 2015 год. докладвано  от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК на именното повикване в  13.30 часа се явиха:

ИЩЦАТА Д.Д.П. редовно призована не се явява, представлява се от адв.С.С. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ М.Н.Д. редовно призована се явява лично и се представлява от  адв.К.С. ***, редовно упълномощен и приет по делото; С.Н.С. редовно призован  не се явява, представлява се от адв.С.С. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Д.С.К. редовно призован се явява лично; С.С.К. редовно призована се явява лично; Д.Й.А. редовно призована се явява лично; Й.А.Й. редовно призован се явява лично; Б.В.Я. редовно призована се явява лично; Н.С.С. редовно призован се явява лично,  представлява се от адв.М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото; Община гр. Каварна,  редовно призована  се представлява от юрк.Р.З., редовно упълномощена и приета по делото днес, представя пълномощно; Й.И.С. редовно призована явява се лично, представлява се от адв.М.В. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

СЪДЪТ изслушва страните относно хода на съдебното заседание.

АДВ.С. Няма пречки. Моля да бъде даден ход на делото.

АДВ.С.  - Няма пречки.  Моля да бъде даден ход на делото.

АДВ.В. – Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Д.К. - Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.К. – Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.А. - Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Й.Й. - Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Б.Я. - Да се даде ход на делото.

ЮРК.З.- Няма пречки, моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ на основание чл.142, ал.1 от ГПК, поради липса на процесуални пречки за разглеждане на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.С.  - Господин Председател, делото беше отложено за постигане на спогодба,  която  е  представена на съда  в писмен вид.

АДВ.С.  -  Поддържаме така изготвената спогодба.

АДВ. В. – Поддържаме така изготвената  спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ  Д.К. – Поддържаме така изготвената  спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ С.К. – Поддържаме така изготвената  спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ Д.А. – Поддържаме така изготвената  спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ Й.Й. Поддържаме така изготвената  спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ Б.Я. – Поддържаме така изготвената  спогодба.

ЮРК.З.-  Като представител на Община Каварна сме съгласни да подпишем така изготвената спогодба.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че между страните по делото е  постигната    спогодба   за  начина на разделяне на допуснатите  до съдебна делба недвижими  имоти и на основание чл.234, ал.1 от ГПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА за извършване на делба на следните недвижими имоти: поземлени имоти  с идентификатори:

 

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: - НИВА с площ  18.499 дка., находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич с площ от 18 501 кв.м., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****.

Данъчната оценка на имота 2 855.60 лева /две хиляди осемстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:

 – НИВА  с площ  15. 867/57. 602 идеални части от нива, цялата с площ от 57. 602 дка, трета категория, поземлен имот №  по плана за земеразделяне на село С., общ. Каварна, съгласно Нотариален акт за дарение **** от 09.04.1997г. на КРС;

- НИВА с площ  10.000/57.601 идеални части от нива цялата с площ от 57.601дка., трета категория, поземлен имот № **** по плана за земеразделяне на село С., общ. Каварна, съгладно Нотариален акт за дарение ****** от 11.04.2001г. на КРС, а по скица № 15-396540-11.09.2015г. на СГКК-Добрич , нива с площ от 57 603 кв.м., в местността:-------------, поземлен имот с идентификатор № ******, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  **********;

Данъчната оценка на имота е 8 891.00 лева / осем хиляди осемстотин деветдесет и един лева/.

 

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 225 кв.м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990г. на БРС, цялото с площ от 2 466 кв.м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. ул.Ч.№**, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до / 10м /, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Данъчната оценка на имота е 2 587.20 лева / две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/

 

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 240 квм., съгласно НА ***** от 15.09.2005г. на КРС, цялото с площ от 2 540 кв.м., в които собствениците  участват  с 2480 кв.м., а община Каварна с 60 кв.м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.*, поземлен имот с идентификатор № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до / 10м /, с номер по предходен план: **, кв.**, п.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: **, кв.**, п.**, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП- 115 кв.м., брой етажи-1, с идентификатор: *****.1,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 46 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: *****.2, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 79 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: *****.3,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 28 кв.м., брой етажи-1, с идентификатор: *****.*,

Данъчната оценка на имота е 7 410.50 лева / седем хиляди четиристотин и десет лева и петдесет стотинки/.

 

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: – ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв.м., съгласно НА **** от 13.10.2000г. на КРС,  цялото с площ от 2 400 кв.м., а по скица с площ от 2 599 кв.м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. Ч. * поземлен имот с идентификатор № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до / 10м /, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: ****; ****.

Данъчната оценка на имота е 948.00 лева / деветстотин четиридесет и осем лева/.

 

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: – ДВОРНО МЯСТО с площ от 244 кв.м., съгласно **** на БРС и Договор за продажба на недвижим имот –прекратяване на съсобственост №***** от 13.03.2008г. на СВ съм КРС, находящо се в град Каварна, ул. Й.Й. *, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: ***, кв.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: ****, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП- 66 кв.м., брой етажи-1, с идентификатор: ****,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 20 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП- 15 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****.

Данъчната оценка на имота е 9 098.00 лева / девет хиляди деветдесет  и осем лева/.

 

СЪДЕЛИТЕЛИТЕ  се споразумяха за следното:

 

За ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ 1.

 

ВЪЗЛАГА НА: - Д.Д.П.  ЕГН:********** с адрес: ***

следния  недвижим  имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  7. 500 дка./седем хиляди и петстотин кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****; ****;

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.180 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.179 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  1 157.77 лева / хиляда сто петдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА НА: - М.Н.Д. ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **

следния  недвижим  имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  6. 000 дка./шест хиляди кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ********

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.178 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.180 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  926.22 лева /деветстотин двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА НА: - С.Н.С. ЕГН:********** с адрес: ***

следния  недвижим  имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  5. 001 дка./пет хиляди  и един кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****; ****;

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.178 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.179 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 112 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  772.00 лева /седемстотин седемдесет и два лева /.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2

ВЪЗЛАГА НА: - Д.С.К. ЕГН:********** с адрес: ***:

следния  недвижим  имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  15. 869 дка./петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно НА **** от 09.04.1997г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № **** ****/, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: 0****, при граници:  ****;

Стойността на имота по данъчната оценка е  2 449.38 лева /две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА НА: - С.С.К. ЕГН:********** с адрес: ***

следния  недвижим  имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  15. 868 дка./петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно **** от 09.04.1997г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****/, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: 0****, при граници:  ****; ****

Стойността на имота по данъчната оценка е  2 449.38 лева /две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА НА: - Д.Д.П.  ЕГН:********** с адрес: ***

следния  недвижим  имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  25. 867 дка./двадесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и седем кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно **** от 09.04.1997г. на КРС и НА №**** от 11.04.2001г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: 0****, при граници:  ****

Стойността на имота по данъчната оценка е  3 992.57 лева /три хиляди деветстотин деветдесет и два лева и петдесет и седем стотинки/.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3

 

ВЪЗЛАГА  НА: Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-  ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 233 кв. м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990 г. на БРС, с идентификатор  № **** находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч. №**, участието на собственика  в имота  е 1 225 кв.м., за Община Каварна 8  кв.м. от дворното място,  имота произлиза от имот № ****., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 574.50 лева / две хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА  НА: М.Н.Д., ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **:

 

-ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 233 кв. м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990 г. на БРС, с идентификатор  № *****, находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч. №**, участието на собственика  в имота  е 1 225 кв.м., за Община Каварна 8  кв.м. от дворното място,  имота произлиза от имот № ****., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 574.50 лева / две хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 4

 

ВЪЗЛАГА   НА: Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: *** и С.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 270 кв. м., съгласно  НА *****от 15.09.2005 г. на СВ при КРС, с идентификатор  № *****, находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.№*, участието на собственика  в имота  е 1 240 кв.м., за Община Каварна 30  кв.м. от дворното място,  в едно с построената в тази част ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП - 115 кв.м., имота произлиза от имот № *****,   с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 3 864.30лева /три хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА  НА: С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 270 кв. м., съгласно  НА *****от 15.09.2005 г. на СВ при КРС, с идентификатор  № **** находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.№*, участието на собственика  в имота  е 1 240 кв.м., за Община Каварна 30  кв.м. от дворното място,  в едно с построените в тази част  СГРАДА със ЗП- 46 кв.м. СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП – 79 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП – 28 кв.м., имота произлиза от имот № *****,   с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 3 538.20 лева / три хиляди петстотин тридесет и осем лева и двадесет стотинки/.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5

Съгласно съдебно техническа експертиза след обособяване на достъп/тупик/ за всички участващи в имота собственици.

 

ВЪЗЛАГА НА:  Н.С.С.,       ЕГН:********** и  Й.И.С.,        ЕГН:********** ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО  ИМОТ с идентификатор: № ****, с площ от 900 кв.м. от които 69 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собствениците  в имота  е  831 кв.м., ведно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП - 88 кв.м./осемдесет и осем /кв.м., имота произлиза от имот № ****8, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 417.80 лева / две хиляди четиристотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА   НА:  Б.В.Я.,      ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № ****8, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА  НА:  Й.А.Й.,      ЕГН:********** и Д.Й.А. ЕГН:********** ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № ****8, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА  НА: С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № ****8, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ДОСТЪП / ТУПИК ПИ *****/ - 214 кв.м., от които 19 кв.м. за община Каварна и участие на собствениците - 69 кв.м. за дял първи и по 42 кв.м. за дялове 2, 3 и 4.

Стойността на имота по данъчна оценка е 390.33 лева / триста и деветдесет лева и тридесет и три стотинки/.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6

ВЪЗЛАГА НА: - М.Н.Д. ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **:

 

– ДВОРНО МЯСТО с площ от 244 кв.м., съгласно **** на БРС и Договор за продажба на недвижим имот –прекратяване на съсобственост №**** от 13.03.2008г. на СВ съм КРС, находящо се в град Каварна, ул. Й.Й. *, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: ***, кв.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: ****, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП- 66 кв.м., брой етажи-1, с идентификатор: ****,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 20 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП- 15 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****.

Данъчната оценка на имота е 9 098.00 лева / девет хиляди деветдесет  и осем лева.

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

1:....................................                                     2.........................................

Д.Д.П.                                          С.Н.С.

чрез пълномощник: адв.С.        чрез пълномощник: адв. С.

 

 

 

3.:.......................................                               4..........................................

М.Н.Д.                               Д.С.К.

 

 

 

5..................................                                      6.....................................

С.  С.К.                            Н.С.С.

 

 

7.....................................................                 8 ……… ……………………                          

Й.И.С.                              Б.В.Я.

 

 

9.........................................                                10.....................................

Й.А.Й.                                 Д.Й.А.

***  юрк.Р.З.

 

 

            СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните съдебна спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК:

 

           О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр. д. № 435/2015 г. по описа на Районен съд Каварна съдебна спогодба за извършване на съдебна делба на  недвижимите    имоти - поземлени имоти  с идентификатори:

 

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: НИВА с площ  18. 499 дка, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997 г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015 г., издадена от СГКК - Добрич с площ от 18 501 кв. м., ІІІ /трета/ категория, в местността: ----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****.

Данъчната оценка на имота 2 855.60 лева /две хиляди осемстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:

– НИВА  с площ  15. 867/57. 602 идеални части от нива, цялата с площ от 57. 602 дка, трета категория, поземлен имот № **** по плана за земеразделяне на село С., общ. Каварна, съгласно Нотариален акт за дарение **** от 09.04.1997 г. на КРС;

- НИВА с площ  10.000/57.601 идеални части от нива цялата с площ от 57.601 дка, трета категория, поземлен имот № 0**** по плана за земеразделяне на село С., общ. Каварна, съгласно Нотариален акт за дарение ****** от 11.04.2001 г. на КРС, а по скица № 15-396540-11.09.2015 г. на СГКК Добрич, нива с площ от 57 603 кв. м., в местността:-------------, поземлен имот с идентификатор № ******, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20/27.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  **********;

Данъчната оценка на имота е 8 891.00 лева /осем хиляди осемстотин деветдесет и един лева/.

 

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:  ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 225 кв. м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990 г. на БРС, цялото с площ от 2 466 кв. м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч. №**, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Данъчната оценка на имота е 2 587.20 лева /две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

 

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ:  ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 240 кв. м., съгласно НА ***** от 15.09.2005 г. на КРС, цялото с площ от 2 540 кв. м., цялото с площ от 2 540 кв.м., в които собствениците  участват  с 2480 кв.м., а община Каварна с 60 кв.м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.№*, поземлен имот с идентификатор № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: **, кв.**, п.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: **, кв.**, п.**, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП - 115 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: *****.1,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП - 46 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: *****.2, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП - 79 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: *****.3,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП - 28 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: *****.4,

Данъчната оценка на имота е 7 410.50 лева /седем хиляди четиристотин и десет лева и петдесет стотинки/.

 

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв. м., съгласно НА **** от 13.10.2000 г. на КРС,  цялото с площ от 2 400 кв.м., а по скица с площ от 2 599 кв.м., находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч.“ №**, поземлен имот с идентификатор № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ****; ****.

Данъчната оценка на имота е 948.00 лева /деветстотин четиридесет и осем лева/.

 

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: ДВОРНО МЯСТО с площ от 244 кв. м., съгласно НА ***от 28.09.1971 г. на БРС и Договор за продажба на недвижим имот –прекратяване на съсобственост №***** от 13.03.2008 г. на СВ съм КРС, находящо се в град Каварна, ул. „Й.Й. №**, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: ***, кв.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 . на ИД на АГКК, при граници: ****, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП - 66 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: ****,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП - 20 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: ****, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП - 15 кв. м., брой етажи - 1, с идентификатор: ****.

Данъчната оценка на имота е 9 098.00 лева / девет хиляди деветдесет  и осем лева/.

 

СЪДЕЛИТЕЛИ СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ 1.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ  НА Д.Д.П.,  ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  7. 500 дка./седем хиляди и петстотин кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****; ****;

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.180 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.179 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  1 157.77 лева / хиляда сто петдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА М.Н.Д., ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  6. 000 дка./шест хиляди кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ********

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.178 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.180 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  926.22 лева /деветстотин двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  5. 001 дка./пет хиляди  и един кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно ДДД ***** от 16.07.1997г. на КРС, а по скица  № 15-396521-11.09.2015г. издадена от СГКК-Добрич., ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.44, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: ****, при граници:  ****; ****;

Имотът има право на преминаване през имот 14.45 за 413 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.178 за 168 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване през имот 14.179 за 134 кв.м. с ширина 2.50м.

Имотът има право на преминаване за имот 14.43 за 112 кв.м. с ширина 2.50м.

Стойността на имота по данъчната оценка е  772.00 лева /седемстотин седемдесет и два лева /.

 

ОСЪЖДА Д.Д.П.,  ЕГН:**********, с адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 23,15  лева (двадесет и три лева и петнадесет стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.Н.Д., ЕГН:**********, с адрес ***,  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 18,52  лева (осемнадесет лева и петдесет и две  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН:**********, с адрес ***, да заплати   държавна такса по сметка на РС Каварна в размер  на 15,44  лева (петнадесет лева и четиридесет и четири   стотинки), представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ  НА Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  15.869 дка. /петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно НА **** от 09.04.1997г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № **** ****/, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: 0****, при граници:  ****;

Стойността на имота по данъчната оценка е  2 449.38 лева /две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА С.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  15.868 дка./петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и осем кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно **** от 09.04.1997г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****/, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: 0****, при граници:  ****; ****.

Стойността на имота по данъчната оценка е  2 449.38 лева /две хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА Д.Д.П.,  ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ  25.867 дка./двадесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и седем кв.м./, находяща се в землището на село С., община Каварна, съгласно **** от 09.04.1997г. на КРС и НА №**** от 11.04.2001г. на КРС, ІІІ /трета/ категория, в местността: -----------, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: нива, произхожда от: 14.14, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-20 / 27. 02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с номер по предходен план: *****, при граници:  ****

Стойността на имота по данъчната оценка е  3 992.57 лева /три хиляди деветстотин деветдесет и два лева и петдесет и седем стотинки/.

ОСЪЖДА Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***,  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 48,98  лева (четиридесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.С.К., ЕГН:********** с адрес: *** да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 48,98  лева (четиридесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Д.Д.П.,  ЕГН:**********, с адрес *** да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 79,05  лева (седемдесет и девет лева и нула пет стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-  ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 233 кв. м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990 г. на БРС, с идентификатор  № **** находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч. №**, участието на собственика  в имота  е 1 225 кв.м., за Община Каварна 8  кв.м. от дворното място,  имота произлиза от имот № ****., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 574.50 лева / две хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА М.Н.Д., ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **:

 

-ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 233 кв. м., съгласно  НА ***** от 05.06.1990 г. на БРС, с идентификатор  № *****, находящо се в село С., общ. Каварна, ул. „Ч. №**, участието на собственика  в имота  е 1 225 кв.м., за Община Каварна 8  кв.м. от дворното място,  имота произлиза от имот № ****., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 574.50 лева / две хиляди петстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/.

 

ОСЪЖДА Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***,  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 51,49  лева (петдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА М.Н.Д., ЕГН:**********, с адрес ***,  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 51,49  лева (петдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, с адрес гр.Каварна, ул.“Добротица“ № 26 да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 0,73  лева (нула лева и седемдесет и три  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 4.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ  НА Д.С.К., ЕГН:********** с адрес: *** и С.С.К., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 270 кв. м., съгласно  НА *****от 15.09.2005 г. на СВ при КРС, с идентификатор  № *****, находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.№*, участието на собственика  в имота  е 1 240 кв.м., за Община Каварна 30  кв.м. от дворното място,  в едно с построената в тази част ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП - 115 кв.м., имота произлиза от имот № *****,   с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 3 864.30лева /три хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 270 кв. м., съгласно  НА *****от 15.09.2005 г. на СВ при КРС, с идентификатор  № **** находящо се в село С., общ. Каварна, ул. П.№*, участието на собственика  в имота  е 1 240 кв.м., за Община Каварна 30  кв.м. от дворното място,  в едно с построените в тази част  СГРАДА със ЗП- 46 кв.м. СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП – 79 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП – 28 кв.м., имота произлиза от имот № *****,   с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 3 538.20 лева / три хиляди петстотин тридесет и осем лева и двадесет стотинки/.

ОСЪЖДА Д.С.К. ЕГН:********** с адрес: *** и  С.С.К. ЕГН:********** с адрес: *** да заплатят солидарно  държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 77,28  лева (седемдесет и седем лева и двадесет и осем  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Н.С. ЕГН:********** с адрес: ***  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 70,76  лева (седемдесет  лева и седемдесет и шест   стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КАВАРНА, с адрес гр.Каварна, ул.“Добротица“ № 26 да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 2,18  лева (два лева и осемнадесет   стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5.

Съгласно съдебно техническа експертиза след обособяване на достъп/тупик/ за всички участващи в имота собственици.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА  Н.С.С.,    ЕГН:********** и  Й.И.С.,        ЕГН:********** ***:

 

- ДВОРНО МЯСТО  ИМОТ с идентификатор: № ****, с площ от 900 кв.м. от които 69 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собствениците  в имота  е  831 кв.м., ведно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП - 88 кв.м./осемдесет и осем /кв.м., имота произлиза от имот № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 2 417.80 лева / две хиляди четиристотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА  В ДЯЛ НА  Б.В.Я.,   ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ НА  Й.А.Й.,    ЕГН:********** и Д.Й.А. ЕГН:********** ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № ****8, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ  НА С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***:

 

-ДВОРНО МЯСТО  с идентификатор: № *****,  с площ от 495 кв.м. от които 37 кв.м. за Община Каварна в дворното място,  участието на собственика  в имота  е  458 кв.м.,  имота произлиза от имот № *****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до /10 м/, с номер по предходен план: *, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на село С., общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-20/27.02.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ******

Стойността на имота по данъчна оценка е 902.88 лева / деветстотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

ДОСТЪП / ТУПИК ПИ *****/ - 214 кв.м., от които 19 кв.м. за община Каварна и участие на собствениците - 69 кв.м. за дял първи и по 42 кв.м. за дялове 2, 3 и 4.

Стойността на имота по данъчна оценка е 390.33 лева / триста и деветдесет лева и тридесет и три стотинки/.

 

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН:********** и Й.И.С. ЕГН:********** ***, да заплатят солидарно  държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 48,35  лева (четиридесет и осем лева и тридесет и пет  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Б.В.Я., ЕГН:********** с адрес ***, да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 18,05  лева (осемнадесет лева и нула пет   стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Й.А.Й. ЕГН:**********  и Д.Й.А. ЕГН:********** ***, да заплатят солидарно  държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 18,05  лева (осемнадесет лева  и нула пет  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН:********** с адрес: ***, да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 18,05  лева (осемнадесет лева и нула пет   стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДАОБЩИНА КАВАРНА, с адрес гр.Каварна, ул.“Добротица“ № 26 да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 7,26  лева (седем лева и двадесет и шест   стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6.

 

ВЪЗЛАГА В ДЯЛ  НА М.Н.Д.    ЕГН:********** с адрес: *** Д.Д. **:

– ДВОРНО МЯСТО с площ от 244 кв.м., съгласно **** на БРС и Договор за продажба на недвижим имот –прекратяване на съсобственост №****7 от 13.03.2008г. на СВ съм КРС, находящо се в град Каварна, ул. Й.Й. *, поземлен имот с идентификатор № ****, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с номер по предходен план: ***, кв.**, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на ИД на АГКК, при граници: ****, в едно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна със ЗП- 66 кв.м., брой етажи-1, с идентификатор: ****,  ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА  със ЗП- 20 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА  със ЗП- 15 кв.м. брой етажи-1, с идентификатор: ****.

Данъчната оценка на имота е 9 098.00 лева / девет хиляди деветдесет  и осем лева/.

ОСЪЖДА М.Н.Д., ЕГН:**********, с адрес ***,  да заплати държавна такса по сметка на РС Каварна в размер на 181,96  лева (сто осемдесет и един лева и деветдесет и шест  стотинки),  представляваща  2% върху стойността на дела, както и ДТ в размер на 5.00 (пет) лева, дължима в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

УКАЗВА на страните, че съдебната спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Поради изчерпване предмета на спора  СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело435/2015г. по описа на Районен съд гр.Каварна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да бъде  обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок,  считано от днес  пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи  в 15.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: