О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Каварна, 08.01.2016 год.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на осми декември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

                                  

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. №439 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба подадена от Н.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, с която са предявени срещу ответника Кооперация „Г.” с.Г., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Г., общ.Шабла, обл.Добрич, представляван от председателя В.П.В., искове с правно основание чл.58 от Закона за кооперациите за отмяна на протоколните решения на общото събрание на ответната кооперация, проведено на 24.05.2014г., като незаконосъобразни. Претендира присъждане на разноските по делото.

В исковата молба ищецът излага, че е член-кооператор на земеделска кооперация „Г.” с.Г., в която е постъпил на работа на 19.03.2007г., а от 27.04.2009г. е станал председател на същата. Твърди, че  на 09.07.2014г. му била връчена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с кооперацията, от която заповед разбрал, че на 24.05.2014г.  е проведено общото събрание на Кооперацията, на което са взети решения за изменение на устава, избор на нов управителен съвет, за освобождаването му като председател на Кооперацията и избор на нов председател. Твърди, че събранието е нередовно свикано, липсвал е кворум за провеждането му и за вземане на решения, направените изменения в устава на кооперацията целяли нарушаване на демократичното начало и заличаването на допуснати нарушения, като част от взетите решения били нищожни, поради противоречието им с основни принципи на правото и закона за кооперациите. Събранието било проведено незаконно в противоречие с устава на кооперацията. При свикването му не бил спазен чл.25 от устава съгласно, който поканата до член-кооператорите следва да е оповестена в национален ежедневник, като способите за призоваване са посочени кумулативно, а не алтернативно. В съобщения дневен ред на събранието не била заложена точка приемане оставката на председателя. Не бил спазен и чл.39, ал.1 от устава, съгл.който председателят може да подаде оставка преди да изтече мандатът му, ако стори това с „най-малко тримесечно предизвестие пред УС”, каквото волеизявление той не е подавал, поради което не е имало основание за разглеждане и решаване на въпроса за освобождаването му от длъжност председател на кооперацията. С изложените мотиви моли да бъдат отменени, като незаконни всички решения взети на проведеното на 24.05.2014г. общото събрание на кооперация „Г.” с.Г..

В съдебно заседание ищецът, чрез упълномощения адвокатски представител поддържа предявените искове и моли съдът да ги уважи.

В законовия едномесечен срок по чл.131 от ГПК ответната кооперация, чрез упълномощения си процесуален представител адвокат Е.Е. е депозирала писмен отговор, в който на първо място е изложила съображения за недопустимост на предявените искове поради предявяването  им след изтичане на законоустановения за това преклузивен срок по смисъла на чл.58, ал.3 от ЗК, за което са изложени подробни съображения. По същество ответникът оспорва изложените в исковата молба твърдения и счита, че предявения иск е неоснователен, за което също излага подробни съображения като сочи, че всички изисквания на закона и устава на кооперацията по свикването и провеждането на общото събрание на 24.05.2014г. са спазени. По изложените съображения, доразвити подробно в писмения отговор ответникът моли за отхвърляне на иска и присъждане на разноските по делото. Ангажира доказателства. В съдебно заседание ответникът, чрез упълномощения си адвокатски представител поддържа писмения си отговор и моли съдът да отхвърли исковете. Представя писмени бележки. Претендира присъждане на разноските по делото.

Каварненският районен съд, след като взе предвид направените искания и доводи, обсъди поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства, и след като съобрази закона, намира за установено следното:

Предявен е иск с правно основание чл.58 от Закона за кооперациите. Съгласно чл.58, ал.1 от ЗК решенията и действията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или на устава, могат да се отменят чрез иск, предявен пред районния съд по седалището й, като ал.2 сочи, че искът може да се предяви от всеки член на кооперацията, от контролния съвет, от кооперативния съюз, в който членува кооперацията, или от прокурора. Към иска могат да се присъединят и други членове на кооперацията и на контролния съвет. Те могат да поддържат иска и ако той бъде оттеглен.

Алинея трета на чл.58 от ЗК урежда сроковете, в който може да се предяви иска по ал.1, като сочи, че членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. Когато се иска отменяне на действие, срокът започва да тече от деня на узнаването му, като съгласно ал.5 във всеки отделен случай искът може да се предяви не по-късно от 3 месеца от приемане на решението или от извършване на действието.

Предмет на разглеждане по настоящото дело е претенцията на ищеца за отмяна на протоколните решения на общото събрание на ответната кооперация, проведено на 24.05.2014г., като незаконосъобразни.

По делото страните не спорят, а и от представените доказателства е видно, че ищецът е член-кооператор на ответната кооперация и не е присъствал на провелото на 24.05.2014г. общо събрание на кооперацията, на което са взети атакуваните с исковата молба протоколни решения. Това означава, че преклузивния двуседмичен срок за предявяване на настоящия иск за отмяната на горепосочените решения за ищеца - член кооператор следва да тече от датата на узнаването му съгласно разпоредбата на чл.58, ал.3, изр.първо, предл.второ от ЗК, който момент е спорен между страните.

В исковата молба ищецът сочи, че е узнал за процесните решения при връчване на заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение с ответната кооперация, за която заповед твърди да му е връчена на 09.07.2014г., с оглед на което считат, че предявения от него на 24.07.2014г. иск за отмяната им е подаден в преклузивния двуседмичен срок по чл.58, ал.3, изр.първо, предл.второ от ЗК.

Ответникът твърди, че връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е извършено на 03.06.2014г., така както е вписано в представените по делото екземпляри и че именно това е датата на която ищецът е узнал за атакуваните решения на общото събрание. Освен това излага, че дори и съда да не приеме за безспорно установена датата на връчване на заповедта за прекратяване на ТПО - от която се твърди узнаване на взетите от ОС решения, то е налице признание от страна на ищеца на друга по-ранна дата на връчване на процесната заповед, а именно 09.06.2014г., което признание се съдържа в подадената от ищеца искова молба пред РС Каварна, по която е образувано Гр.д. № 480/2014г. по описа на съда. Потвърждение на тази дата е заявено и от процесуалния представител на ищеца в съдебно заседание, поради което и тази дата следва да се приеме за дата на узнаване на взетите решения.

От ангажираните по делото свидетелски показания на Д.С. Г. се установява, че тя е изготвила заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение между ищеца и ответната кооперация и е приключила трудовата му книжка. Свидетелката изложи, че след общото събрание на кооперацията проведено на 24.05.2014г., ищецът е подал молба за ползване на платен годишен отпуск до 03.06.2014г., който отпуск му е бил разрешен от новия председател на кооперацията. Горните показания се потвърждават от представената заповед № ЛС-06-09/27.05.2014г., от която е видно, че по молба на ищеца му е разрешено ползването на 7 работни дни платен годишен отпуск за 2014г., през периода 26.05.2014г. до 03.06.2014г. включително. Заповедта за отпуск е подписана от В.П., в качеството на председател и е връчена лично на ищеца срещу подпис на 27.05.2014г. Свидетелката изложи още, че по време на отпуска - на 02.06.2014г. ищецът и се обадил първо по телефона, за да я попита дали ще е на работа, за да донесе за приключване трудовата си книжка, като след неин утвърдителен отговор същият посетил кооперацията и оставил книжката. На 03.06.2014г. свидетелката изготвила заповедта и оформила трудовата книжка, като председателят В. й казал, че ще пътува за гр.Добрич и ще занесе документите на ищеца. Подписвайки заповедта В. забелязал, че свидетелката неправилно вписала като основание за прекратяване на ТПО „решение на управителния съвет”, поради което я накарал да състави нова заповед, в която да впише като основание „решение на ОС”. След изготвяне на заповедите председателят взел същите и заминал за гр.Добрич. Междувременно в същия ден след обяд ищецът посетил кооперацията, за да получи трудовата си книжка, но тъй като същата била в председателя В., при проведен разговор със свидетелката същия потвърдил, че след прибирането си от гр.Добрич лично ще занесе документите на ищеца. На 04.06.2014г. отивайки на работа в кооперацията В. предал на свидетелката подписаната от ищеца заповед, в която тя вписала като дата на връчване 03.06.2014г. – датата на която в действителност станало връчването. Установявайки, че ищецът е подписал сгрешената заповед свидетелката и председателят В. още същия ден – 04.06.2014г. отишли до гр.Шабла, свързали се по телефона с ищеца и му обяснили за допуснатата грешка, но той отказал да подпише поправената заповед, като заявил, че това не е толкова важно. Относно посочената в заповедта дата на издаването й – 04.06.2014г. свидетелката даде обяснения, че горното се е наложило поради обстоятелството, че ищецът е бил в отпуск до 03.06.2014г., поради което трудовото му правоотношение е следвало да бъде прекратено след изтичане на отпуска.

От събраните по делото писмени доказателства: справка за подадени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ – за прекратени трудови договори, придружително писмо, справка актуално състояние на действащи трудови договори за периода 28.04.2009г. – 03.06.2014г. и преписи от 16-17, 18-19 стр.  от трудова книжка се установява, че трудовото правоотношение между ищеца и ответната кооперация е прекратено, считано от 04.06.2014г., като са подадени задължителните уведомления и справки към НАП, както и че от същата дата ответникът е постъпил на работа при друг работодател – „Ш.” ЕООД, на длъжност технически ръководител строителство.

Писмените доказателства преценени във връзка със свидетелските показания потвърждават, че събитията са се случили така както твърди ответника в писмения отговор, а именно че заповедта за прекратяване на ТПО е връчена на ищеца на 03.06.2014г. С оглед твърденията на самия ищец, че е научил за взетите решения на проведеното общо събрание на кооперацията именно от момента на връчване на заповедта за прекратяване на ТПО, то следва, че срокът за обжалване на същите е бил до 09.06.2014г. Предявените от ищеца на 24.07.2014г. искове за отмяната на взетите решения за изменение на устава, освобождаването му като председател, избор на нов УС и нов председател, са подадени след изтичане на преклузивния двуседмичен срок по чл.58, ал.3, изр.първо, предл.второ. от ЗК. Затова съдът намира, че искът следва да се остави без разглеждане като просрочен, а производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо, тъй като правото на ищеца да искат отмяната на взетите решения ОС проведено на 24.05.2014г. е било преклудирано към датата на подаване на исковата молба на 24.07.2014г.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК в полза на ответника следва да се присъдят направените по делото разноски за платени държавни такси и  адвокатско възнаграждение в общ размер от 510.00 лева, съгласно приложения списък на разноските.

Мотивиран от горното, Каварненският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковете предявени от Н.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, срещу КООПЕРАЦИЯ „Г.” с.Г., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Г., общ.Шабла, обл.Добрич, представлявана от председателя В.П.В., с правно основание чл.58 от Закона за кооперациите, за отмяна на протоколните решения на Общото събрание на ответната кооперация, проведено на 24.05.2014г., за изменение на устава, избор на нов управителен съвет, за освобождаването му като председател на Кооперацията и избор на нов председател, като просрочени поради подаването им след изтичане на срока по чл.58, ал.3, изр.първо, предл.второ. от ЗК, и ПРЕКРАТЯВА производство по делото.

ОСЪЖДА Н.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на основание чл.78, ал.3 от ГПК на КООПЕРАЦИЯ „Г.” с.Г., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Г., общ.Шабла, обл.Добрич, представляван от председателя В.П.В., направените разноски по делото в размер на 510.00 /петстотин и десет/ лева.

Определението подлежи на обжалване пред Добрички окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….