Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 27.01.2017г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №439/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.19 от Закона за гражданската регистрация.

Образувано е по молба на З.А., гражданин на Република Турция, роден на ***г., живущ в Р.Турция, гр.Даръджа, Измит, Апти Ихкпечи Махалеси, чрез адв.И.Р. – ДАК, Съдебен адрес:***,  с която моли съда да постанови решение, с което да промени фамилното му име от А. на Фидан.

В молбата си излага, че е гражданин на Република Турция и като такъв се именувал З. Фидан.  На 06.08.2016 г. в гр. Каварна, пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна сключил граждански брак с Назмие Хасанова Алиева – български гражданин. Поради намерението им да изградят семейството си и да живеят преимуществено в Република България и с цел улесняване постигането на това намерение, при сключване на брака молителя приел фамилното име на съпругата си Алиева. Издаденият от Община Каварна акт за граждански брак бил заявен за пресъставяне в Република Турция,  но властите отказали да зачетат и отразят в регистъра за гражданското състояние промяната във фамилното име на молителя. Било му обяснено, че в Република Турция уреждащата гражданската регистрация законова норма не допуска приемането от съпруга на фамилното име на съпругата. Освен това същата правна норма не предвиждала формирането на фамилното име да се осъществява чрез въвеждане на наставка ов/ ев, каквато се съдържа в българските бащино и фамилно име. 

 Молителят излага още, че при отправено искане до ОД на МВР – Добрич  за получаване на документ за продължително пребиваване в Република България му било отказано издаването на такъв с мотива, че имало разминаване в имената, с които е записан в международния си паспорт и удостоверението за сключен граждански брак. Било му обяснено, че като чужденец сключил граждански брак с български гражданин, за да получи разрешение за пребиваване следва да представи удостоверение за сключен граждански брак и документ за самоличност, в които да е записан с едни и същи имена. Това изискване се налагало от Регламент  /ЕО/ №1030/2002 год., съгласно който при подаване на заявление за получаване на статут на продължително пребиваване в РБългария и издаване на български личен документ /Разрешение за пребиваване/, имената на лицето в издаденото удостоверение за сключен граждански брак и в паспорта да бъдат, съобразно изискванията на ЗБЛД. Горното съставлявало пречка за молителя да придобие статут на временно пребиваващ чужденец в България като съпруг на български гражданин, поради приемането на фамилното име на съпругата си. Според молителя това е обстоятелство, което се определя като важно по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР.

Моли съда да постанови решение, с което да промени фамилното му име от А. на Фидан /така както е записан в международния си паспорт/.

В с.з. лично и чрез упълномощения адв.И.Р., поддържа молбата по чл.19 от ЗГР.

Заинтересованата страна - Община Каварна, редовно призована, не изразява становище по молбата и не изпраща представител.

Районна Прокуратура  Каварна, редовно призована, представлява се от Районен Прокурор Г. Гавраилов, изразява становище за допустимост и основателност на молбата.

Съдът въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Молителят З.А. е гражданин на Република Турция, роден на *** год., живущ в Република Турция, гр. Даръджа, Измит, Апти Ихкпечи Махалеси, видно от препис извлечение от гражданските регистри и задграничен паспорт на същия. Освен това от представеният препис извлечение от гражданските регистри,   Околийското управление на Даръджа, Република Турция, е видно и вписване по партидата на молителя настъпилото обстоятелство на сключения на 06.08.2016 год. брак с българската гражданка Назмие Хасанова Алиева, но липсва отразена промяната във фамилното му име.  

 От Удостоверението за сключен граждански брак, издаден въз основа на Акт №0046/06.08.2016г. от Община Каварна се установява, че на 06.08.2016г. пред длъжностното лице по гражданското състояние в Община Каварна З. Фидан е сключил граждански брак с Назмие Хасанова Алиева, като съпруга е приел фамилното име на съпругата си - Алиева.

 Според показанията на разпитания свидетел – съпругата на молителя, двамата са сключили граждански брак  в гр. Каварна на посочената дата. По препоръка на трето лице – преводачка от гр. Бургас, за да се получи разрешение за пребиваване в България при сключването на брака следвало съпруга  й З. да приеме нейното фамилно име. Така и сторили, но вместо да бъдат улеснени се сблъскали с проблеми. Заедно, двамата съпрузи са направили постъпки в РТурция за отразяване на промяната във фамилното име на З., но му били отказали. Отказ за съдействие за разрешаване на възникналия проблем получили и в Консулството на РТурция в гр. Бургас, а в ОД на МВР – Добрич  била отхвърлена молбата за издаване за разрешение за продължителното му пребиваване в РБългария. За момента З. пребивавал в страната на основание виза със срок от шест месеца, който скоро изтичал. Поради това се налагало съпруга й да се върне в Република Турция и да се разделят. Свидетелката заявява, че има деца от предходен брак и болни родители, за които да се грижи и се налагало да остане да живее тук.  Желае да е със съпруга си и да живеят заедно в Република България.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

От процесуална гледна точка молбата е допустима. Налице са както активна, така и пасивна процесуална легитимация. Молбата е депозирана от лице, имащо право на иск, налице е правен интерес от заявяване на такова искане, тъй като се касае до заявяване за защита на строго лично право на лицето свързано с неговото самосъзнание и идентификация в обществото, както и предявен срещу пасивно легитимирани страни - в случая общината по издаване на акта за сключване на граждански брак, от който юридически факт е настъпила правната последица по промяна на фамилното му име, чиято промяна се иска в рамките на заявеното производство.

По същество: съдебната практика неизменно приема, че правото на име е субективно, лично и неотчуждимо, свързано с определено физическо лице - гражданскоправен субект и е защитено от закона. Законът урежда начина на образуването на имената на българските граждани с императивни правни норми, поради което и промяната на името е правно уредена възможност, възникваща при точно определени от закона основания, като осъществяването на тази промяна се упражнява по специално предвиден ред. И дотолкова, доколкото правото на лично име е свързана с по-голяма свобода и възможност за осъзнат впоследствие избор от носителя, тъй като същото е свързано с редица емоционални, етични, морални и други субективни преживявания, усещания, дори послания за конкретното физическо лице и в този смисъл съдебната практика, а и закона не въвежда забранителен, императивен елемент във възможността на промяната на личното име, за разлика от формиране на фамилното и бащиното. Това е така, тъй като по отношение на определяне на бащиното и фамилното име законите свързват и редица норми, не само от изключително личен интерес/ както е за личното име/, но и в интерес на обществото като цяло, тъй като съобразяват и установената първоначално като обичайно повтарящи се правила, съблюдавани от конкретната общност на дадена територия, именна българска традиция, впоследствие нормативно установена и в действия ЗГР, а така също и установява много важен факт и то от обществено значение за произхода на едно лице, независимо от конкретните лични отношения на лицата в този род. Ето защо в случая от изключително значение е установеният безспорно факт от изслушаните гласни доказателства, на които съдът давя вяра, тъй като не са налице индиции за тяхната недостоверност и/или заинтересованост. От друга страна показанията на разпитания по делото свидетел изцяло съвпадат с представеното по делото писмено доказателство, което е официален свидетелстващ документ и поради това му именно качество има и материална доказателствена сила по отношение на фактите, отразени в него. Именно въз основа на събраните гласни и писмени доказателства се установява, че молителя, макар и гражданин на чужда държава, е сключил граждански брак с български гражданин по произход, поради което и спрямо молителят е приложено и нормативно установеното в чл. 14, ал. 2 от ЗГР вр. с чл. 12 от СК приемане на фамилното име на съпругата -  български гражданин. Такова правило, нормативно установено, няма в държавата по произход на молителя, а съобразно действащите в страната ЗБЛД и Закона за чужденците в РБългария, за да се издаде документ, удостоверяващ законосъобразния престой на лице, чужд гражданин и за да придобие статута на временно пребиваващ чужденец е необходимо пълно съвпадане на имената на чуждия гражданин в документните му самоличност, издадени от държавата по произход, а така също и тези, съставени и в другата държава, за да се удостовери пълната идентичност в имената и оттук да не възникне съмнение относно идентичността на лицето. Именно това разминаване на фамилното име  се установи от доказателствата по делото, че е оказало значителни затруднения в индивидуализацията на молителя в средата, в която желае да пребивава, работи и живее преимуществено, а именно в Република България. Това сочи за наличие на обстоятелство, сред визираните материални такива в чл. 19, ал. 1 от ЗГР, обосноваващо основателност на молбата, а именно - наличие на важни обстоятелства, мотивиращи уважаване на искането и допускането на целената промяна във фамилното име на молителя, като се постанови възстановяване на фамилното му име по произход. Материални предпоставки за промяна на името по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗГР са налице тогава, когато името е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или когато важни причини налагат това. В настоящата хипотеза молителят поддържа последното предложение - важни обстоятелства налагат това - т.е. наличие на обективни причини, обосноваващи промяна на името, като тези предпоставки са относими по отношение именно на фамилното име на едно лице. За наличие именно на важни обстоятелства съдът намира за установени по безспорен и безпротиворечив начин, а именно невъзможността да се снабди с необходимите документи в страната и придобиване на статут на постоянно пребиваващ чужденец. Постановяване на исканата промяна няма да доведе до промяна на самоличността на молителя, а напротив ще доведе до отмяна на административните пречки по възможността на лицето да придобие легален статут на постоянно пребиваващ чужденец, съгласно действащото законодателство на страната ни. Горната последица е и от изключително значение за молителя, според твърденията му и според показанията на съпругата му за техните семейни отношения и за възможността да упражнява всички общоприети права и задължения, включително трудови, социални и други такива.

Горното като обективен факт е достатъчно, за да обоснове допускане на исканата промяна на фамилното име на молителя. Касае се до искане за възстановяване носене на фамилно име, което е имал молителя по произход, поради което не е налице опит за заобикаляне на закона и индивидуализиране на молителя с имена, различни от тези от рода, от който произхожда. Установените разлики във фамилното име на молителя в официални документи, безспорно създава проблеми в общуването и в индивидуализацията сред официалните институции в държавата, в която пребивава.

Ето защо и настоящия състав счита, че изтъкнатите и безсъмнено установени от фактическа страна от молителя обстоятелства, налагащи допускане на исканата промяна, действително са "важни" по смисъла на нормата на чл. 19, ал. 1, пр.последно ЗГР, в каквато насока е и константната съдебна практика по идентични казуси, доколкото е въпрос на конкретна, индивидуална фактическа преценка за всеки отделен казус е това кои обстоятелства са важни по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР

По изложеното и по аргумент от чл. 19, ал. 1 ЗГР, Каварненският Районен съд,

 

Р  Е  Ш  И  :

ДОПУСКА промяна във фамилно име на З.А. – гражданин на Република Турция, роден на *** год., живущ в Република Турция, гр. Даръджа, Измит, Апти Ихкпечи Махалеси, като ПОСТАНОВЯВА промяна на фамилното име на молителя от А. на ФИДАН, като имена на молителя се четат и изписват, както следва З. ФИДАН.

Препис от настоящето решение, след влизането му в сила, да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по мястото на сключване на гражданския брак на молителя – Община Каварна за отбелязване на промяната в акта за сключен граждански брак и в регистрите за населението.

Решението може да се обжалва и/или протестира в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….