ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  14.11.2019 г.

 

Каварненският  районен съд, в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември през  две хиляди и  деветнадесета година  в състав:

 

        Председател: В. УЗУНОВА

                                                  Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: ЕЛЕНА ШОПОВА

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 439 по описа за 2019 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл. 142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 10.01 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ В.Д.М. редовно призована не се явява, представлява се от адв. М.Т. ***, редовно упълномощена и приета по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Т.В.Т. редовно призован се явява лично, и се представлява се от адв. Д.Ч. от АК гр. Бургас, редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се представлява.  Депозиран е социален доклад в срок.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ. Т. – Не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч. – Няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАДЕЛОТО В ДНЕШНОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

На основание чл.234, ал.1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

1. ОПРЕДЕЛЯ родителските права по отношение на малолетните деца Р.Т.Т., ЕГН: ********** и Д.Т.Т., ЕГН: ********** да се упражняват от майката В.Д.М., ЕГН: **********.

2. ОПРЕДЕЛЯ малолетните деца Р.Т.Т., ЕГН: ********** и Д.Т.Т., ЕГН: ********** да живеят със своята майка В.Д.М., ЕГН: ********** ***.

3. ОПРЕДЕЛЯ на бащата Т.В.Т., ЕГН: **********, с адрес *** режим на лични отношения с децата Р.Т.Т., ЕГН: ********** и Д.Т.Т., ЕГН: ********** както следва:

- Всяка първа и трета  събота от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 16.00 часа в неделния ден;

- 30 (тридесет дни) през лятата ваканция на детето, когато майката не е в платен годишен отпуск;

- половината от пролетната ваканция;

- Коледните празници - всяка четна година (считано от 12:00 часа на 23-ти декември до 12:00 часа на 26-ти декември);

- Новогодишни празници - считано от 12:00 часа на 30-ти декември до 12:00 часа на 02-ри януари) всяка нечетна година;

-  първият ден след Великден от 9.00 часа до 17.00 часа всяка четна година, както и по всяко друго време, със съгласието на децата и на двамата родители, със задължение на бащата да взема децата и да ги връща на адреса им по местоживеене ***, както и по всяко друго време, със съгласието на децата и двамата им родители.

4. ОПРЕДЕЛЯ Т.В.Т., ЕГН: **********, с адрес *** да изплаща на малолетните си деца Р.Т.Т., ЕГН: ********** и Д.Т.Т., ЕГН: ********** чрез тяхната майка и законен представител В.Д.М., ЕГН: **********, с адрес *** месечна издръжка в размер на по 180.00 (сто и осемдесет) лв. за всяко едно от децата при падеж на всяко 5-то число за месеца, за който се дължи, считано от датата на одобряване на споразумението от Съда, до настъпването на законови причини за нейното прекратяване или изменяване.

5. ОПРЕДЕЛЯ Т.В.Т., ЕГН: **********, с адрес *** да изплати на малолетните си деца Р.Т.Т., ЕГН: ********** и Д.Т.Т., ЕГН: ********** чрез тяхната майка и законен представител В.Д.М., ЕГН: **********, с адрес *** издръжка за минало време, считано от 01.03.2019 г. до датата на депозиране на исковата молба 08.08.2019 г. , т. е. за пет месеца в размер на по 180.00 (сто и осемдесет) лв. за всяко едно от децата в общ размер на 1 800 (хиляда и осемстотин) лв. за двете деца или по 900.00 (деветстотин) лв. за всяко едно от тях, платими на 12 равни месечни вноски в размер на 150.00 (сто и петдесет) лв. всяка една от тях, считано от 05.12.2019 г. до 05.11.2020 г.

6. Разноските между страните остават така, както са направени от тях.

ОСЪЖДА Т.В.Т., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати държавна такса върху размера на издръжката в размер на 259.20 (двеста петдесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща 2 % върху издръжката, платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Каварна.

ОСЪЖДА Т.В.Т., ЕГН: **********, с адрес *** да заплати държавна такса върху размера на издръжката за минало време в размер на 36.00 (тридесет и шест), представляваща 2 % върху издръжката, платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Каварна.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 439/2019 г. по описа на Районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.25 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.11.2019 г.

                                                            

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

 

СЕКРЕТАР: