О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на пети ноември през двехиляди и осемнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр. Д № 442/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 119 ГПК.

Предявен е иск от „А1 България” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1, срещу В.А.П., с искане да бъде признато по отношение на ответника, че в полза на ищеца съществува изискуемо вземане в размер на 95,44 лв. по сключен между страните договор М3821394 от 07.10.2013 г.

Съдът служебно направи справка от НБД относно настоящия и постоянния адрес на ответника, от която установи, че настоящият адрес на В.А.П. ***.

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на  чл. 113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 65, в сила от 07.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. В настоящия случай се касае за иск предявен срещу потребител на услуга, доставена от ищеца, който спор следва да бъде разгледан от съда по настоящия адрес на ответника.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по  чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018 г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители, тъй като нормата за подсъдността е императивна.

Доколкото производството е на етап преди насрочване на първо по делото заседание, то няма пречка въпросът за подсъдността да бъде поставен за разглеждане служебно от съда в този процесуален момент. Съгласно чл. 118 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно и ако прецени, че не му е подсъдно изпраща делото на компетентния съд.

В процесния случай настоящият адрес на ответника е в гр. Сопот, поради което и местно компетентен да реши спора съд е Районен съд гр. Карлово.

С оглед гореизложеното настоящият съд, който е сезиран с исковата молба, не е компетентен да я разгледа, защото настоящият адрес на ответника не попадат в района на Районен съд град Каварна, а в този на Районен съд град Карлово. Поради това производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото да се изпрати по подсъдност на компетентния в случая Районен съд град Карлово.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 442/2018 г. по описа на Районен съд град Каварна, като изпраща същото по компетентност на Районен съд град Карлово.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд град Добрич.

 След влизане в сила на настоящото определение, делото да се изпрати по компетентност на Районен съд град Карлово.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..