Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

№28

Гр.Каварна, 07.04.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №445/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.3, във вр. с чл.1, ал.1, т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред от В.С.С. с ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр.Каварна, ул.“***“, №17, против ТП на НОИ – Районно управление „Социално осигуряване“, гр.Добрич, ул.Даме Груев“, №4.

 В молбата се излага, че през 1970г. ищецът започнал работа в ***, гр.Каварна като треньор. След като изкарал необходимата квалификация през 1971г. и получил правоспособност бил назначен на постоянен трудов договор като щатен треньор към ***. Твърди, че трудовият му стаж не бил прекъсван и работел на ненормирано работно време, при пълна работна седмица, а работната заплата се изплащала по ведомост. Твърди още, че работел във дружеството до кроя на м.март 1994г., след което били настъпили промени и *** било разформировано, а всички служители освободени от работа. Когато настъпил момента да подготви документи за пенсионирането си ищецът установил, че архивните книжа и ведомости били унищожени. Единствените документи които били открити, били предадени в архивно стопанство на НОИ.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, трудов стаж, седемнадесет години, както следва: за периода от 01.03.1970г. до 31.12.1980г. в *** гр.Каварна на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение; за периода 01.01.1983г. до 31.12.1989г. в ***“***“, гр.Каварна, на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение; за периода от 01.01.1992г. до 31.12.1992г. в ***, гр.Каварна на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение. Представя писмени доказателства. В с.з. лично и с упълномощения проц.представител адв.Л.Н., поддържа исковата молба.

Ответникът ТП на НОИ – Районно управление „Социално осигуряване“, гр.Добрич в срока по чл.131 от ГПК не представя писмен отговор. В с.з. не изпраща представител и не взема становище по молбата.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено следното:

Предмет на настоящото производство е установяването на трудов стаж, придобит преди 1999г., съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1, т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Стаж по чл.1, ал.1 от закона може да се установява, ако пред съда се представи удостоверение, издадено от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът, от неговия правоприемник или друго юридическо или физическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и други, че документите са изгубени или унищожени. По делото е представено Удостоверение изх.№18-03-4525/08.08.2014г., издадено от ТП на НОИ гр.Силистра, че лицето В.С.С. е работил в *** гр.Каварна на длъжност „треньор“ и за следния период: 01.01.1981 до 31.12.1981г; 01.01.1982г. до 31.12.1982г.; 01.01.1990г. до 31.12.1990г. и 01.01.1993г. до 31.12.1993г. В същото удостоверение е отбелязано, че приетата разплащателна документация е за 1981г., 1982г., 1988г., 1989г., 1990г., 1991г., 1993г., 1994г. и 1995г., като за периода 1988г., 1989г. и 1992г. няма данни за лицето. Предвид цитираното писмено доказателство, предявеният иск се явява допустим. Разгледан по същество, същият се явява и основателен по следните съображения:

Съгласно императивната разпоредба на чл.6 от ЗУТОССР, свидетелски показания по исковете за установяване на трудов стаж се допускат само при наличност на писмени доказателства, които установяват верността на трудовия стаж и изхождат от работодателя / осигурителя, където е придобит стажа и по време на полагане на стажа. Алинея 2 от нормата примерно изброява писмените доказателства, които по смисъла на Закона представляват „начало на писмено доказателство“. В настоящото производство такива писмени доказателства са трудовата книжка на И.Ж.В., където е отбелязано, че в периода 1981-1985г. е бил председател на ***“***“, гр.Каварна. Същия при разпита си в с.з. разказва, че ищеца е бил треньор по волейбол, заварил го да работи там и при напускането си той продължил да работи в дружеството. Свидетеля разказва, че документите били в спортната зала и били изгорени там. Друго писмено доказателство представено по делото е Предложение за пенсиониране на Ж.Д.Я. от 1994г., която също е работила в ***“***“, гр.Каварна на длъжността касиер. Същата при разпита разказва, че е работила в *** от 1975г. до м.март 1994г.  В.С. работил в дружеството като треньор на волейболния отбор. През 1994г., когато свидетелката се пенсионирала закрили дружеството. Документите останали там в една от стаите и Б. „тениса“ ги взел и ги занесъл на вторични суровини. По тази причина нямало документи. И двамата свидетели по категоричен начин потвърждават факта на полагане на трудов стаж от ищеца през процесните периоди на длъжността, сочена в молбата.

По изложените съображения съдът намира, че предявеният иск следва да бъде уважен като основателен и доказан.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.1,, ал.1, т.3 от ЗУТОССР, по отношение на Национален осигурителен институт – Районно управление „Социално осигуряване“ гр.Добрич, трудов стаж на В.С.С. с ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр.Каварна, ул.“***“, №17, работил 17 /седемнадесет/ години, както следва: за периода от 01.03.1970г. до 31.12.1980г. в *** гр.Каварна на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение; за периода 01.01.1983г. до 31.12.1989г. в ***“***“, гр.Каварна, на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение; за периода от 01.01.1992г. до 31.12.1992г. в ***, гр.Каварна на длъжност „треньор“, на ненормирано работно време и месечно заплащане на трудово възнаграждение.

 Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

                                             

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..