Р Е Ш Е Н И Е

гр.Каварна, 10.08.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на дванадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М.и в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 447 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство по чл. 16в от Закона за социалното подпомагане.

*********************************************************************************************************************************

Поради гореизложеното и на основание чл.16в от ЗСП, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

  

НАСТАНЯВА  А.М.Н. с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, в  „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“  с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, за срок от 3 (три) години от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

На основание чл. 16в, ал. 8 от ЗСП решението подлежи на обжалване с жалба или протест пред Добрички окръжен съд в седемдневен срок от обявяването му на страните.

Препис от решението да се изпрати на страните, а след влизането му в сила препис от същото да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Каварна за сведение и изпълнение.

За постановеното решение да се уведоми Каварненска районна прокуратура, с оглед разпоредбата на чл. 16в, ал. 8 от ЗСП.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….