Р Е Ш Е Н И Е

№14

гр.Каварна, 14.02.2017 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 448 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на  член 127, ал.1 от СК.

**********************************************************   

************************************************************

Мотивиран от горното и на основание чл.127, ал.1 СК

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Х.Х., ЕГН **********,*** и М.Ж.С., ЕГН ********** с настоящ адрес ***   споразумение по член 127, ал.1 от СК за следното:

I. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Родителските права по отношение на малолетното дете Р.А.Х., ЕГН **********, родено на ***г. в гр.Добрич,  ще се упражняват от майката М.Ж.С..

          II. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО

          Малолетното дете Р.А.Х., ще живее със своята майка М.Ж.С., ЕГН **********,***.

          III. ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО

          Бащата А.Х.Х., ЕГН **********, с адрес ***, има право на лични отношения с детето Р., както следва:

- два пъти месечно – всяка първа и трета седмица от месеца от петък до неделя с приспиване в петъците и съботите, като бащата взема детето в петък,  след приключване на училищните часове, а ако детето е първа смяна в 16,00 часа и връща детето в 18,00  часа в неделя;

- втората половина от почивните празнични дни на Коледа, Нова година и Великден, както и втората половина от почивните дни на националните ни празници и ученическите ваканции;

- 30 дни през лятото, когато майката не е в законоустановен отпуск, а когато е в отпуск по майчинство, по взаимна уговорка, като уговорката за всяка година ще се прави до 01.04. за предстоящото календарно лято;

- през нечетните  години рождения ден детето ще прекарва с баща си, а в четните години  с майка си;

- всяка година на рождения ден на бащата детето ще бъде при него.

          IV. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО.

          Бащата А.Х.Х., ЕГН ********** с  адрес ***, се задължава да изплаща на малолетното дете Р.А.Х., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Ж.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105,00 лева (сто и пет лева), считано от 25.11.2016 г. – датата на сключване на споразумението до 31.12.2016г., а след 31.12.2016 г. в размер на 115,00  лева  (сто и петнадесет лева), с падеж  до 20-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на пълнолетие на детето.

          Разноските по делото се поемат от двете страни по равно, а  адвокатските хонорари за ангажираните адвокати се поемат от страната, която е  упълномощила съответният адвокат.

          ОСЪЖДА А.Х.Х., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 82,80 лв. (осемдесет и два  лева и осемдесет стотинки).

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          На основание чл.127, ал.1, предл.трето от СК, споразумението има сила на изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: