Р Е Ш Е Н И Е

№35

гр.Каварна, 22.04.2016г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и втори март през двехиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д №45 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, образувано по жалба на В.Ж.М. и Д.Н.В., подадена чрез АС „****” вписано в АК Добрич, срещу решение  № 200 от 13.01.2015г. на Общинска служба по земеделие гр.Шабла, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на В. И. В.ов, б.ж. на с.****, общ.Шабла, върху земеделски земи в землището на с.****, на основание влезли в сила съдебни решения. В жалбата се развиват доводи за нищожност на административния акт, поради липса на компетентност, неспазване на установената от закона форма, съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Иска се от съда да прогласи нищожността на административния акт, а в условията на евентуалност да го отмени като незаконосъобразен.

Ответникът Общинска Служба "Земеделие" гр.Шабла, не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна В.И.А., чрез процесуалния си представител пледира за отхвърляне на жалбата като неоснователна.

Съдът, след като съобрази становищата на страните, прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателките са наследници по закон на Ж. В.ов И., един от наследниците на общия наследодател В. И. В.ов, на който с решение №1017 от 13.12.1993г. по преписка №01225/22.10.1991г., ПК Шабла е възстановила правото на собственост съгласно план за земеразделяне в землището на с.**** върху недвижим имот – нива от 46,079дка, местността Ю., имот №25004; нива от 20.001дка, местност ***, имот №30017 и лозе от 1.800 дка, местност Селските лозя, имот №034048, всички по плана за земеразделяне землището на с.****.

Установява се от събраните по делото многобройни доказателства, че е налице решен спор за материално право по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ между наследниците на В. И. В.ов, като е установено, че към момента на колективизацията общият наследодател е бил собственик на 234,067дка земеделска земя, която е била възстановена по отделни преписки на част от наследниците му, а не общо на всички наследници /решение №911 от 04.11.2008г. на ВКС по гр.д.№802/2008г., решение №237 от 05.07.2007г. на ОС Добрич по в.гр.д. №672/2006г./.

На 12.01.2009г., ОСЗ Шабла е взела решение по протокол №176-7, с което е признала и определила за възстановяване на наследниците на В. И. В.ов правото на собственост върху земеделски земи общо в размер на 343,067дка, в които е включено признатото допълнително право на възстановяване със съдебните решения по чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ в размер общо на 234,067дка. На същата дата ОСЗ с отделни протоколни решения е отказала да признае правото на възстановяване на собствеността по отделните преписки образувани по заявленията на отделните наследници /по колена/, като отказаните за възстановяване земеделски земи е указано, че се възстановяват на общия им наследодател /Протоколни решения с №№ 176-5, 176-6, 176-7, 176-4, 176-3/.

С Решение №107 от 18.07.2013г. по гр.д.№467/2012г. на РС-Каварна е прогласена нищожността на отказа на началника на ОСЗ-Шабла, инкорпориран в писмо с изх.№ПО-04-195/15.08.2012г. за издаване на последващо решение на наследниците на В. И. В.ов по преписка №02879/20.02.1992г. за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи по молба на В.И.А. и преписката е върната за произнасяне от ОСЗ Шабла по молбата на А. с вх.№ПО-04-195/01.08.2012г. относно издаване на последващо решение на наследниците на В. И. В.ов по Решение №176-7/12.01.2009г.

С Решение №197 от 13.12.2013г. ОСЗ Шабла е отказала на наследниците на В. И. В.ов правото на собственост върху 15 зем.имота с мотива, че признатите с протокол №176-7/12.01.2009г. допълнително 234,076 дка. зем.земя в изпълнение на съдебно решение по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ са били възстановени с решения по чл.27 от ППЗСПЗЗ по петте отделни преписки на част от всички наследници на В. И..

С решение №91 от 29.07.2014г. постановено по гр.д. №34/2014г. на Районен съд Каварна е отменено решение №197/13.12.2013г. на ОСЗ Шабла, постановено по преписка №02879/20.02.1992г., с което е отказано да бъде възстановено правото на собственост на наследниците на В. И. В.ов върху 15 зем.имота в землището на с.****, като ОСЗ Шабла е задължена да приключи процедурата по възстановяване правото на собственост на наследниците на бившия собственик, с издаване на последващо решение по реда на чл.27 от ППЗСПЗЗ, касателно правото на собственост на всички наследници на В. И. В.ов.

Именно в изпълнение на решение №91 от 29.07.2014г. на Районен съд Каварна, ОСЗ Шабла е издала Решение №200 от 13.01.2015г., с което на наследниците на В. И. В.ов е възстановено правото на собственост върху 15 имота –земеделски земи, описани подробно в решението.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата против Решение №200/13.01.2015г. на ОСЗ гр.Шабла е процесуално допустима. Депозирана е от активно легитимирана страна - наследници по закон на В. И. В.ов, бивш жител на с.****, починал на 15.07.1955г. По делото липсват доказателства за датата на съобщаване/узнаване на обжалваното решение от жалбоподателките, като при липса на оспорване от ответника по жалбата и представяне на доказателства за датата на узнаване, съдът приема, че жалбата е депозирана в рамките на 14 - дневния срок за обжалване по чл.149, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Видно от данните по делото, решение №200/13.01.2015г. на ОСЗ гр.Шабла е издадено в изпълнение на решение №91/29.07.2014г. по гр.дело №34/2014г. по описа на РС Каварна, влязло в законна сила на 22.08.2014г. с което съдът е отменил отказа на ОСЗ гр.Шабла да възстанови правото на собственост на наследниците на В. И. В.ов върху 15 зем.имота в землището на с.****, като е задължил ОСЗ Шабла да приключи процедурата по възстановяване правото на собственост на наследниците на бившия собственик, с издаване на последващо решение по реда на чл.27 от ППЗСПЗЗ, касателно правото на собственост на всички наследници на В. И. В.ов. Съгласно чл.177, ал.1 от АПК, постановеното решение има сила за страните по делото, а съгласно изречение 2, ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички. Съдът намира, че в процесния случай ОСЗ гр.Шабла е обвързана от постановените съдебни актове, поради което същата, законосъобразно и в изпълнение на дадените от съда задължителни указания, е постановила Решение №200/13.01.2015г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на В. И. В.ов върху процесните земеделски земи.

При извършване на проверката по чл.168, ал.1 във вр. чл.146 от АПК в процесния случай, съдът намира, че ОСЗ гр.Шабла е действала при наличието на компетентност за постановяване на решението, спазила е установените в чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ форма и съдържание за издаване на обжалваното решение, не е допуснала съществено нарушение на административнопроизводствените правила при издаване на административния акт, не е налице противоречие с материално правни разпоредби, нито е налице несъответствие с целта на закона.

С оглед изложеното съдът приема, че жалбата против решение №200/13.01.2015г., постановено на основание чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, се явява неоснователна и недоказана, и следва да бъде отхвърлена като такава. При този изход на делото, неоснователна се явява и претенцията на жалбоподателите за присъждане на сторените съдебни разноски.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.М., ЕГН **********, с адрес *** и Д.Н.В., ЕГН **********, с адрес ***, подадена чрез АС „****” вписано в АК Добрич, против Решение №200 от 13.01.2015г. на Общинска служба по земеделие гр.Шабла, постановено на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ, за определяне на имотите предоставени на основание влезли в сила съдебни решения в землището на с.****, по преписка №02879 от 20.02.1992г. на наследниците на В. И. В.ов, като неоснователна.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК, пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..........................