Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

№50

 

гр.Каварна, 30.05.2016г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на дванадести май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№45/2016год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

***********************************************************  ****************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 13.05.1990Г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич, между Н.Н.Ц. с ЕГН ********** *** и Д.А.Ц. с ЕГН ********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 13.05.1990г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство, като не желаят издирването на вината, на която и да е от страните за това;

2/ След влизане на развода в сила, съпругата Д.А.Ц. ще носи предбрачното си фамилно име – Г.;

3./ Страните не притежават семейно жилище  и семейна имуществена общност;

4./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи и изплаща;

5./ Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА Н.Н.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Каварненски районен съд сумата от 10.00 лева (десет) лева – доплащане на държавна такса, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………