Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 24.03.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

и при секретаря Е.Ш. като разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №451/2015г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.542 и сл. от ГПК за установяване смъртта на Ж.Н.К., б.ж. на гр.Шабла и съставяне на акт за смърт на същия.

Производството пред съда е образувано по писмена молба с вх.№3135/23.10.2015г., подадена от Р.П.У. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Г.Г. –ДАК, съдебен адрес:***.

В молбата си  Р.У. излага, че е преродена сестра и единствен наследник на брат си Г.Ж.Н., б.ж.на гр.Каварна, който е син на майка й от предишен брак с Ж.Н..  Излага още, че Ж.Н. е бил роден на ***г. и бил починал на ***г. в гр.Добрич. Твърди, че не му бил съставен акт за смърт, тъй като никой от близките му не присъствал на погребението. Майка й, която е и майка на брат й Г. приживе разказвала, че Ж. отишъл в гр.Добрич и там починал внезапно от синя пъпка /антракс/. Не могли да отидат на погребението, защото времето било много лошо и той бил погребан в гр.Добрич.  След това майка й ходила на гроба, където имало поставен кръст с датата на смъртта – ***г.

Моли съда да постанови решение, с което да бъде установена датата на смъртта на Ж.Н.К., както и да разпореди издаване на акт за смърт на същия. Правния си интерес молителката обосновава с това, че е единствен наследник на брат си Г.Ж.Н., а това от своя страна й пречи да се снабди с удостоверение за наследници на неговия баща Ж.Н.К..

 На основание чл.544 от ГПК в производството са конституирани като заинтересовани страни: Община Добрич, Община Шабла и Районна прокуратура Каварна.

Община Шабла в писмено становище, депозирано преди с.з. счита молбата за допустима и основателна.

Община Добрич не взема отношение по депозираната молба.

Районна прокуратура Каварна, редовно призована и представлявана в процеса от районния прокурор Ст.Пенчев, счита молбата за основателна в предвид изложеното в молбата и събраните в хода на процеса писмени и гласни доказателства.

Каварненски районен съд на основание чл.546, ал.1 от ГПК, въз основа на събраните доказателства намери за установено следното:

Установява се от представеното Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №0023/29.01.1909г. на Община Шабла, че Ж.Н. е роден от родители И.П. и Н.К., а от удостоверението за раждане на Г.Ж.Н. се установява, че родителите му са А.Г.И. и Ж.Н..

В Удостоверението за наследници, изх.№АО-11-391/18.08.2015г. като единствен наследник на Г.Ж.Н., починал на 20.04.2012г. е вписана молителката Р.П. У. – сестра, а единствени наследници на А. Г. Р. – майка на молителката и съгласно Удостоверение изх.№АО-11-502/20.10.2015г. са Р.П.У. и Г.Ж.Н. – починал на 20.04.2012г.

От Удостоверението, издадено от Община Добрич на 23.10.2015г. е видно, че за лицето Ж.Н.К. няма съставен акт за смърт в регистрите по гражданско състояние.

От разпита на свидетелите, водени от молителя – С. П. К., родена в с.Г. и заварена сестра на Р., става ясно, че са живели заедно с Р. и Г., в едно семейства. Свидетелката разказва, че от майка си А. е чувала, че съпругът й Ж. е починал в Добрич от синя пъпка. Било по Коледните празници, отишъл да пазарува за семейството, разболял се и починал, но не могли да приберат смъртта поради лошото време. След това години майка им ходила на гроба, където имало кръст и била изписана датата на смъртта – ***г.

От разказа на свидетелката И. Г. Я., която е съседка на А. – майката на молителката, чувала че Ж. е починал от синя пъпка в Добрич. Било по Коледа и тогава, когато се родило детето Ж. /Г./.

При тези данни на делото, съдът намира, че искането следва да бъде уважено. Разпоредбата на чл.542 от ГПК урежда възможност, която законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежния ред, какъвто е и актът за гражданско състояние, и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето което черпи права от този факт, може да иска с писмена молба до районния съд установяване на факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответния документ.

Представеното по делото удостоверение, издадено от Община Добрич за липса на съставен акт за смърт на Ж.Н.К., представлява доказателство, относно обстоятелството, че в действителност не е съставен акт за смърт, какъвто следва да има. Съгласно чл.38, ал.4 от ЗГР, при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни, заинтересованите лица установяват правата си по съдебен ред. В случая се касае за липсата на съставен акт за смърт, поради което са налице предпоставките на чл.38, ал.4 от ЗГР, във вр. с чл.542 от ГПК. Молбата е подадена от заинтересовано да иска установяване факта на смъртта лице, което е свързано като последица и с постановяване на съдебното решение, с което да бъде разпоредено съставянето на акт за смърт.

Във връзка с датата и мястото на смъртта са ангажирани писмени и гласни доказателства.

С оглед на горното, съдът намира, че следва да признае за установено по отношение на Община Шабла, че Ж.Н.К. е починал на ***г. в гр.Добрич.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА заустановено по отношение на Община Шабла, че Ж.Н.К.,  роден на ***г. е починал на ***г. в гр.Добрич.

На основание чл.546 от ГПК въз основа на решението, да се състави Акт за смърт на Ж.Н.К. от Длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла.

РЕШЕНИЕТО е постановено при участие на заинтересовани страни: Община Шабла, Община Добрич и Районна прокуратура Каварна.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………