Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна, 13.11.2019 г.

№153

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание проведено на двадесет и втори октомври през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора ……….……….......… като разгледа докладваното от съдията Гр. Д. № 451  по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 50 от СК.

********************************************************

Така мотивиран и на основание чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл. 50 от СК, сключения на 29.03.1980 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община гр. Каварна, граждански брак между З.Д.Я., с ЕГН **********, с адрес *** и С.М.Я., с ЕГН **********, с адрес ***, за който е съставен акт за граждански брак № ***год., изд. от Община гр. Каварна.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл. 51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА, че двамата съпрузи постигат съгласие и желаят да прекратят брака си с развод, без съда да издирва мотивите за прекратяването и без да се произнася по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име -  Я..

ОБЯВЯВА, че движимите вещи придобити по време на брака са   разделени между страните и относно тях, същите нямат претенции. 

ОБЯВЯВА, че недвижимите имоти придобити по време на брака, имащи статут на семейна имуществена общност  се разделят между страните както следва :

З.Д.Я. получава в дял и става изключителен собственик на следният недвижим имот: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с адрес: гр. Каварна, ул. ”***” № ***, целият със застроена площ 59.88 /петдесет и девет кв.м. и осемдесет и осем кв.см./ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор:  ***.3.11 /три, пет, нула, шест, четири точка пет, нула, едно точка девет, седем, шест точка три точка едно, едно/, състоящ се от стая, кухня - трапезария и сервизни помещения, ведно с прилежащите части: ИЗБА № 2 /две/ със застроена площ 7.91 /седем кв.м. и деветдесет и един кв.см./ кв.м., 1,598% /едно цяло и петстотин деветдесет и осем процента/ идеални части от общите части на сградата и 1,598% /едно цяло и петстотин деветдесет и осем процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, като самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, цялата разположена в поземлен имот с идентификатор *** /три, пет, нула, шест, четири точка пет, нула, едно точка девет, седем, шест/, брой нива на обекта: 1 /един/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж: ***.3.12; под обекта: ***.3.9, над обекта: няма, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32/27.02.2008 г. на Изпълнителният директор на АГКК.

Данъчната оценка на описаният имот е 11 931.10 /единадесет хиляди деветстотин  тридесет и един лева и десет ст./ лева.

С.М.Я. получава в дял и става изключителен собственик на следният недвижим имот: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с адрес: гр. Каварна, ул. ”***” № ***,  целият със застроена площ 60.70 /шестдесет кв.м. и седемдесет кв.см./ кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор:  ***.1.11 /три, пет, нула, шест, четири точка пет, нула, едно точка девет, шест, нула точка едно точка едно, едно/, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения, ведно с прилежащите части: ИЗБА № 2 /две/ и 1,137% /едно цяло и сто тридесет и седем процента/ идеални части от общите части на сградата отстъпеното право на строеж, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, цялата разположена в поземлен имот с идентификатор *** /три, пет, нула, шест, четири точка пет, нула, едно точка девет, шест, нула/, брой нива на обекта: 1 /един/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж: ***.1.60; ***.1.58; под обекта: ***.1.56, над обекта: ***.1.62, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18–32/27.02.2008г. на Изпълнителният директор на АГКК.

Данъчната оценка на описаният имот е 12 541.90 /дванадесет хиляди петстотин четиридесет и един лева и деветдесет ст./ лева.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака между съпрузите не се дължи  издръжка.

ОБЯВЯВА,  че разноските по делото остават за страните, така както са ги направили.

ОСЪЖДА З.Д.Я., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 238,62 лв.(двеста тридесет и осем лева и шестдесет и две стотинки), относно споразумението за имуществените отношения, дължима на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА С.М.Я., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на районен съд Каварна, държавна такса в размер на 250,84 лв. (двеста и петдесет лева и осемдесет и четири стотинки), относно споразумението за имуществените отношения, дължима на основание чл. 7, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………