О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като обсъди Гр. Д № 452/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано на 14.08.2019 г. на основание подадена молба с правно основание чл. 50 СК, от О.К.И. с ЕГН ********** и А.К.И. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, за прекратяване на сключения между страните на 02.03.1986 г. граждански брак, по взаимно съгласие.   

С писмена молба вх. № 3718/17.10.2019 г., преди провеждане на първото заседание по делото, молителите чрез процесуалния си представител адв. М.В. заявяват, че оттеглят подадената молба за развод по взаимно съгласие и молят производството да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 452/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена молба за развод по взаимно съгласие, с правно осн. чл. 50 СК, от О.К.И. с ЕГН ********** и А.К.И. с ЕГН **********, двамата с адрес ***.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………