О  П  Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………..

гр. Каварна, 12.09.2019 г.

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание, в състав:                                         

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 453/2019 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 119 ГПК.

Предявен е иск от страна на „Профи кредит България“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 49, бл. 53 Е, вх. В, срещу К.Г.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, с искане да бъде признато за установено съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника в размер на 7 312.85 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

Съдът служебно направи справка в НБД относно настоящия и постоянния адрес на ответника, от която установи, че същият е с регистриран настоящ адрес ***.

Съдът след като се запозна с материалите по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на  чл. 113 ГПК след измененията със ЗИДГПК (обн. ДВ бр. 65, в сила от 07.08.2018 г.) исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. В настоящия случай се касае за спор между кредитор и потребител, който спор следва да бъде разгледан от съда по настоящия адрес на ответника.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК възражение за местна неподсъдност на делото по  чл. 113 ГПК може да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание, т.е след 07.08.2018 г. съдът следи служебно и за спазването на правилата за местна подсъдност на спора по отношение на искове на и срещу потребители, тъй като нормата за подсъдността е императивна.

Доколкото производството е още на фаза искова молба, то няма пречка въпросът за подсъдността да бъде поставен за разглеждане служебно от съда и в този процесуален момент. Съгласно чл. 118 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно и ако прецени, че не му е подсъдно изпраща делото на компетентния съд.

В процесния случай настоящият адрес на ответника е в с. Тертер, поради което и местно компетентен да реши спора съд е Районен съд гр. Кубрат. Производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и същото да се изпрати по подсъдност на компетентния в случая Районен съд град Кубрат.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 453/2019 г. по описа на Районен съд град Каварна, като изпраща същото по компетентност на Районен съд град Кубрат.

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Окръжен съд град Добрич.

 След влизане в сила на настоящото определение, делото да се изпрати по компетентност на Районен съд град Кубрат.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………..