Р Е Ш Е Н И Е

                                                          №46     

гр.Каварна, 13.05.2016г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и шести април през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д №455 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.40 ЗУЕС, подадена от А.У.Д. П., в качеството му на собственик на ап.Б-34 в сграда „***”, срещу Етажната собственост на сграда „***”, находяща се в к.к. „***” местност „***”, с.Т., общ.Каварна, ул.”***”, представлявана от управителя Б.Т., с която се иска отмяна на решенията на общото събрание проведено на 23.09.2015г., като незаконосъобразни.

Ищецът се легитимира като собственик на апартамент в посочената сграда, в режим на етажна собственост и твърди, че при свикване и провеждане на общото събрание не са били спазени правилата на ЗУЕС, а отразените в съставения протокол коментари, гласувания и решения били недостоверни и не отговаряли на действителните. Събранието било свикано по реда на чл.12 от ЗУЕС от лица, които не притежават повече от 20% от общите части. Извършено било нарушение при избора на председател на събранието и на процедурата по провеждане и документиране на събранието. Отразените в протокола кворум и представители на собственици не отговаряли на действителните, както и неправилно било отразено решение за липса на избор на управител. Твърди, че противно на отразеното в протокола не е гласувано и прието решение за намаляване възнаграждението на управителя, а е прието да остане същото в размер на 1000 лева. Моли съда да обяви за незаконосъобразно общото събрание, проведено на 23.09.2015г., а в условията на евентуалност да отмени като незаконосъобразни решенията вписани в протокола от общото събрание. Претендира за присъждане на сторените по делото разноски.

В предоставения срок за отговор по чл.131 ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор и негов представител не се явява в съдебно заседание.

В съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца е направено искане за постановяване на неприсъствено решение.

Предявеният иск е с правно основание чл.40, ал.1 вр. чл.13 и чл.17 ЗУЕС.

Съдът, като взе предвид исканията и доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, по искане на другата страна съдът може да постанови неприсъствено решение. За да бъде постановено неприсъствено решение следва да са налице предпоставките за това установени в чл.239, ал.1 ГПК, а именно на страните да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, и предявеният иск да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Съдът намира, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 ГПК.

От представените с исковата молба писмени доказателства се установява провеждането на общо събрание на етажната собственост и взетите решения. С оглед горното и тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба и негов представител не се е явил в съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като същият е бил уведомен за последиците от непредставяне на отговор и неявяване по делото, съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл.238, ал.1 и чл.239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение по делото, като предявеният иск следва да бъде уважен изцяло, без решението да се мотивира по същество. Още повече, че в тежест на ответната страна е възложено доказването на законосъобразното свикване и провеждане на общото събрание, за което не са ангажирани никакви доказателства.

Предвид изхода от производството и на основание чл.78, ал.1 ГПК, следва в тежест на ответника да бъде възложено заплащането на направените и доказани от ищеца разноски в настоящото производство, а именно 80 лв. за заплатена държавна такса.

Мотивиран от горното и на основание чл.239 ГПК, Каварненският районен съд

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решенията на общото събрание на Етажната собственост в сграда „***”, находяща се в к.к. „***” местност „***”, с.Т., общ.Каварна, ул.”***”, представлявана от управителя Б.Т., проведено на 23.09.2015г., обективирани в Протокола от проведено общо събрание на собствениците и ползвателите на самостоятелни обекти, находящи се в жилищна сграда „***” от същата дата, като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА Етажната собственост в сграда „***”, находяща се в к.к.„***”, местност „***”, с.Т., общ.Каварна, ул.”***”, представлявана от управителя Б.Т., да заплати на А.У.Д. П., поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на ***г***, притежаващ паспорт 457068221, сумата от 80.00 лв. /осемдесет лева/, представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.239, ал.4 ГПК.

 

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….