Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна 30.09.2019 г.

 

В   ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на деветнадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ     

при участието на секретаря ***и в присъствието на прокурора Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 457 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство е по чл. 28 вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето. Образувано е по молба на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Каварна за настаняване на детето Г.С.Г. с ЕГН ********** в семейството на Г.С.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** като негов дядо по бащина линия,с оглед закрила най-добрите интереси на детето за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

В молбата се излага, че по отношение на малолетния Г.С.Г. е била предприета мярка за закрила в семейна среда на негови роднини по бащина линия,като детето е било настанено в семейството на Г.Ц.Т.-баба и Г.С.Т.-дядо по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето,с Решение № 64/23.04.2013г. на РС Каварна за срок три години.През 2016г. с Решение № 62/05.07.2016г. е продължено настаняването на детето в семейството на неговите родственици до 23.07.2019г.На 08.02.2018г. Г.Ц.Т. е починала и от тогава съпругът и сам отглежда детето в семейна среда.

Към днешна дата не са отпаднали основанията,мотивирали предприемането на вече изтеклата по срок мярка за закрила-бащата на Г. е починал,а майката няма възможност да осигури сигурна и спокойна семейна среда,с оглед на което не изпълнява родителските си задължения.От друга страна Г.С.Т. желае да продължи да се грижи за внука си като между тях съществува изградена силна емоционална връзка  и привързаност.Г.С.Т. е декларирал съгласието си да отглежда детето в собственоръчно подписана декларация по образец съгласно чл.24 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.Липсата на родителска грижа поставя детето в риск и създава опасност от увреждане на неговото физическо,психическо,нравствено и емоционално развитие.

С оглед задоволяване потребностите на детето и осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда за здравословното му физическо и психоемоционално състояние, като единствена алтернатива на биологичната среда се явява продължаване на настаняването на детето в семейството на Г.С.Т. като негов дядо по бащина линия.В тази връзка е издадена административна заповед № ЗД/Д-ТХ-К/013 от 23.07.2019г. на Директора на ДСП-Каварна за настаняване на детето в семейството на Г.С.Т.,като негов дядо по бащина линия.

В съдебно заседание Дирекция “Социално подпомагане” гр. Каварна чрез Директора И.В., поддържа молбата с оглед на установена липсата на възможност за отглеждане на детето от биологичния му родител,като единствена алтернатива на биологичната среда се явява продължаване на настаняването на детето в семейството на Г.С.Т. като негов дядо по бащина линия.

Законният представител на малолетния Г.С.Г., родителят В.Т.С. не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по искането за настаняване на детето.

Заинтересованото лице Г.С.Т.-дядо по бащина линия на малолетния Г.С.Г. в съдебно заседание заявява, че  през 2009г. е починал синът му,който е баща на Г.С.Г..Майката на децата В.Т.С. ги напуснала  и заживяла с друг мъж.Детето е било настанено в семейството на Г.Ц.Т.-баба и Г.С.Т.-дядо по бащина линия.След смъртта на съпругата му,Г.С.Т. сам отглежда детето в семейна среда.В съдебно заседание заявява,че желае да продължи да се грижи за внука си-Г.С.Г.,като му осигурява храна,учебници,облекло и всичко необходимо за отглеждането и възпитанието на малолетния Г.С.Г..

Представителят на Районна прокуратура Каварна изразява положително становище по искането, като счита, че в интерес на малолетния Г.С.Г. е да бъде настанен в семейството на Г.С.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** като негов дядо по бащина линия,с оглед закрила най-добрите интереси на детето.

Изложената в молбата фактическа обстановка отговаря и се подкрепя изцяло от приложените по делото писмени доказателства – Заповед №ЗД/Д-ТХ-К-013/23.07.2019г.; Социален доклад, изготвен от Отдел „Закрила на детето“ гр.Каварна; Декларации за даване на съгласие по чл.24 ал.3 от ППЗЗД от Г.С.Т..

Изслушано по делото социален работник-Г.Н.сподели,че е изцяло в интерес на детето да бъде пренастанено и да бъде продължено отглеждането от дядо му.,който е единственият му близък роднина в момента,който полага грижи за детето и желае да продължи да се грижи за него.

При така установената  фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Искането е допустимо, като направено по реда на чл.26 ал.2 от ЗЗДет. от оправомощено за това лице Директора на Д"СП" гр.Каварна.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЗДет всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и за защита на неговите права и интереси. В настоящия казус е безспорно, че лицето, по отношение на което се иска прилагането на мярка за закрила по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗДет. е „Дете” по смисъла на чл. 2 от този закон.

Законодателят е предвидил различни административни и съдебни мерки за закрила на детето (чл. 4 от ЗЗДет.), включващи както мерки за закрила и съдействие в семейната среда, така и такива, свързани с настаняването му извън семейството. Предвиждайки мерки за закрила чрез настаняване на дете извън семейството, законодателят се е ръководел от принципа, че интересите на детето, грижата за правилното му възпитание и отглеждане, са приоритетни пред необходимостта детето да израства и живее с родителите, респ. настойниците/попечителите си.

Според чл.25 ал.1,т.1 и т.3 от ЗЗДет. може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители са починали или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. По делото се събраха доказателства, че бащата на детето е починал,майката на децата В.Т.С. ги напуснала  и заживяла с друг мъж.Детето е било настанено в семейството на Г.Ц.Т.-баба и Г.С.Т.-дядо по бащина линия.След смъртта на съпругата му,Г.С.Т. сам отглежда детето в семейна среда.

"Отглеждането" на детето изисква непрекъснати непосредствени материално-технически грижи за храна, облекло, хигиена, здраве, почивка, жилище и пр. Възпитателната функция на родителите е извънредно важна поради своя незаменим характер. В средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Под влияние на родителите децата могат да получат начало на правилен мироглед и нравствени добродетели, но могат да възприемат и неправилни разбирания, отрицателни и порочни навици. Важно е не поведението на родителите, а неговото отражение върху децата, изразяващо се в негативното засягане на основните им права. Няма значение също така дали опасността е предизвикана от виновно поведение или от обективно безвиновно състояние на родителите. Целта е да се даде защита срещу всяка опасност, а не срещу виновно поведение.

Съдът приема, че в настоящия случай са налице предпоставките, визирани в чл.25 ал.1,т.1 и т.3 от ЗЗДет. за настаняване на детето Г.С.Г. в семейството на Г.С.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** като негов дядо по бащина линия,с оглед закрила най-добрите интереси на детето.

От приложените по делото социални доклади се установява, че,Г.С.Г.-дете на 10 години е лишен от родителска грижа-бащата е починал,а майката няма възможност да го отглежда  в семейна среда и не изпълнява  в пълна степен родителските си задължения.За детето полага грижи неговия дядо по силата на съдебно решение № 62/05.07.2016г.  влязло в сила на 23.07.2013г. със срок три години от дата на влизане на решението.Не са налице обстоятелства за връщане на детето в семейна среда-родителят не е подал заявление за връщане на детето в семейството и при проучване не се установяват изменения в обстоятелствата,довели до настаняване на детето извън семейството.Майката на детето декларира липсата на възможност  да отглежда детето в семейна среда.Същата не може да осигури сигурност на детето  в семейството си и намеренията  и са настаняването на Г. да продължи.Г.С.Г. живее с дядо си  от раждането си и се наблюдава изградена връзка на доверие и привързаност.Г. желае да продължи да живее с дядо си,доволен от полаганите за него грижи.В социалните доклади се препоръчва с цел осигуряване на сигурна и спокойна среда за израстването на детето,да бъде продължено настаняването му в семейството на роднини Г.С.Т./дядо по бащина линия/.

Водим от гореизложеното съдът намира,че искането на молителя се явява доказано по основание и следва да бъде уважено.Спрямо малолетното дете Г.С.Г. ЕГН ********** следва да бъде взета исканата мярка за закрила-настаняване в семейството на негов роднина  Г.С.Т. ЕГН **********-дядо по бащина линия,с постоянен адрес ***,която мярка е подходяща с приоритетно значение,предвид поредността на мерките за закрила по чл.26 ал.1 от ЗЗДетето и която мярка е в интерес на детето по смисъла на параграф 1 т.5 от ДР на ЗЗДетето,предвид изградената между детето и неговият дядо по бащина линия емоционална привързаност,поради което искането на молителя следва да се уважи.

С цел съхраняване на връзката на детето и биологичното му семейство,настоящият съдебен състав намира,че интересите на детето налагат определяне на  режим на лични контакти между него и майката, съобразно изготвен план за действие от Отдел „Закрила на детето” към Д ”СП” Каварна.

Съгласно изискването на чл.28 ал.5 от ЗЗДет. съдът следва да посочи и срока на настаняването на детето. С молбата на Д ”СП” Каварна е поискано детето да бъде настанено за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Съдът намира посочения срок за адекватен на ситуацията в която се намира детето, като взе предвид конкретните му нужди и интереси, както и липсата на данни в кратък срок да бъдат възстановени възможностите на родителя да се грижи за него. Необходимо е да се отбележи, че в т. 6 на чл. 29 от ЗЗДет. е предвидена възможност за прекратяване на настаняването и преди изтичане на определения от съда срок, в случай, че отпаднат основанията, поради които детето е настанено извън семейството.

Водим от гореизложеното и на осн. 28, ал. 1, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 2 и  чл. 25, ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето Г.С.Г. роден на ***г. ЕГН ********** и с родители-майка В.Т.С. ЕГН ********** *** и баща-С.Г.С.,който е починал на 08.07.2009г.,акт за смърт № I-1036/08.07.2009г. изд. от Община Варна в семейството на Г.С.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** като негов дядо по бащина линия,с оглед закрила най-добрите интереси на детето за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст или до настъпване на законови основания за прекратяване на настаняването.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето Г.С.Г. ЕГН ********** и майка му В.Т.С. ЕГН **********,съгласно изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, план за действие.

Препис от решението да се връчи на директора на Д "СП" гр. Каварна, на Г.С.Т. ЕГН ********** с постоянен адрес ***,В.Т.С. ЕГН ********** *** и Районна прокуратура гр.Каварна за сведение и изпълнение.

Жалбата или протестът срещу решението не спират изпълнението и същото подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Добрички окръжен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: