О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на втори септември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №461/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.231 от ГПК.

Гр.д. №461135/2015г. е образувано по искова молба с вх.№3236/04.11.2015г., подадена от  „С. 20“ЕООД, ЕИК ***, представлявано С.К.С, чрез пълномощника си адв.М.В. ***И.Ж. –И.“, ЕИК ***, представлявано от И.Ж., иск с правно основание 55 от ЗЗД, вр. с чл.183 от ЗЗД.

В о.с.з., проведено на 11.02.2016г. страните са изявили желание делото да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК – по взаимно съгласие.  В преклузивния шестмесечен срок страните не са депозирали молба за възобновяване на производството, което налага неговото прекратяване на основание чл.231, ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№461/2015г. по описа на КРС със страни: ищец – „С. 20“ЕООД, ЕИК ***, представлявано С.К.С, с адрес: гр.*** и ответник – ЕТ „И.Ж. –И.“, ЕИК ***, представлявано от И.Ж., със седалище и адрес на управление: ***.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………