Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

21

 

гр.Каварна, 20.03.2017 г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№468/2016 год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

************************************************************ 

*************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 28.09.1990 г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Шабла, между  Е.В. П. с ЕГН:********** и Г.И.К. с ЕГН:********** ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1. Двамата съпрузи заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие за развод, като молят брака им да бъде прекратен, без съда да се произнася по въпроса за вината.

2. Упражняването на родителските права над непълнолетното дете  Я.Г. К., родена на *** г. се предоставят на бащата Г.И.  К., ЕГН:**********,  като се определя режим на майката  Е.В. П., ЕГН:********** за лични контакти с детето – всяка първа и трета събота и неделя, от 08,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с пренощуване при майката и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, както и втория ден от Коледните, Новогодишните и Великденските  празници.

3. Майката Е.В.К., ЕГН:********** ще заплаща на дъщеря  си Я.Г. К. по банкова сметка ***, месечна издръжка в размер на 110,00 лева (сто и десет), считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила, до настъпване на законови основания за изменението й, или прекратяването й, с падеж 11-то  число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, дължима за съответния месец.

4. След развода, съпругата ще   носи предбрачното си фамилно име –

П..

5. Семейното жилище, находящо се в гр.***“ №11, ще се

ползва от съпруга  Г.И.К. и детето Я.Г. К., където е и местоживеенето на детето.

6. Личните вещи, собственост на всеки един от съпрузите, са поделени

между тях, а останалите движими вещи остават в обикновенна съсобственост между страните.

 7. Страните  след развода няма да си  дължат издръжка помежду си и

разноските по делото за развод са за сметка на двете страни по равно.

ОСЪЖДА Е.В.К., ЕГН:**********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса върху размера на определената издръжка в размер на 79.20 лева (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки), на основание чл.7, ал.2 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване.               

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………