ПРОТОКОЛ

гр. Каварна, 11.07.2017г.

 

Каварненският  районен съд в закрито съдебно заседание на единадесети  юли  през  двехиляди и седемнадесета   година  в състав:

Председател: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА    

                                                                                                               

при участието на секретаря: А.М.и прокурора :  ………………………………   сложи за разглеждане Гр.д. №47 по описа за 2017  година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал.1 от ГПК на именното повикване в 10.00  часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ С.Г.И., редовно призован се  явява  личнои се  представлява  от адв. М.К. ***,  редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Т.С.Б.,  редовно призован  не се явява,  представлява се  от назначения  особен представител адв.Г.Г. ***.

ДИРЕКЦИЯ „Социално подпомагане“ гр.Каварна, редовно призована, не изпраща представител.  Депозиран  е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения срещу даване ход на делото?

АДВ.К. - Няма пречки за даване ход на делото.

АДВ.Г.  – Няма процесуални пречки, моля да бъде даден ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид,  че страните са редовно призовани,  представляват се  от надлежно упълномощени представители, не правят възражения по даване ход на делото и на осн.чл.142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ запитва ищеца  поддържа ли исковата молба с изложените в нея факти и писмени доказателства.

АДВ.К. – Госпожо Съдия, поддържаме исковата молба, така както е предявена,  както и  петитума с нашите искания. Приложените и допуснати писмени с Вашето определение писмени  доказателства  моля да бъдат приети  като относими към спора. Събраните служебно писмени доказателства с които сме запознати, ведно със  социалния доклад, също моля да бъдат приети по делото, като относимо. По отношение на задължението ни да представим  четлив препис,   Ви представяме същия  и моля да бъде  приет. Водим и  допуснатия ни  свидетел.

 

 

СЪДЪТ запитва ответника поддържа ли отговора на исковата молба с изложените в него факти и направените искания.

АДВ.Г. -  Депозирали сме  писмен  отговор,   който поддържаме.   Оспорваме предявените искове. След събиране на всички доказателства, ще изразим окончателното си становище.

СЪДЪТ дава възможност на страните да изложат становището си по проекто-доклада вписан в определение от 02.06.2016г., дадените с него указания, както и да предприемат съответните процесуални действия.

АДВ.К.  – Нямаме възражени по проекто доклада

АДВ.Г.  -  Нямаме възражения.

Поради липса на възражения по проекто доклада,  вписан в Определение №231/02.06.2016г. Съдът го обявява  за окончателен.

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на явилата се страна по въпросите относно упражняване на родителските права и спорните обстоятелства по делото.

С.И.  - През м.септември 2010 г.  замина за Германия. В края на 2012 г. приключихме и той реши,  че ще създава там семейство,  има дете  там.  Може би от 2-2.5 години вече  сме спрели да поддържаме всякакви   контакти. Нито ми е пращал пари, нито нищо.  До преди това, 2011 г., преди това,  може би на 2-3  месеца  ми  пращаше по около 100, 200, 250  евро ми е пращал. С децата   не е контактувал и не знам дали знае за делото.    В самото начало му бях предложила, след като се разделихме да ми плаща по 100  евро. Тъй като има малкият ми  син има  здравословни  проблеми и има постоянно разходи. Бях му предложила да плаща по 100  евро на дете, но той    каза не.  Каза не, заради отношенията ни. Преди няколко години  ми  беше казал, защото големия ми син  го водих в София, имаше проблеми и го водих в София на невролог. Той ми каза, че  има пари, но няма  да ми  плаща, защото съм ходила еди-си къде. И това е заради нашите отношения, като цяло.  Той ми беше казал, че има пари, но няма да ми плаща. Мисля, че има фирма и се занимава с гипсо картон. В България също имаше бизнес със строителство и към горското също ходеше и режеше дърва. Не съм ходила с него в Германия. В началото, преди да се върне беше в някакво стопанство, с коне, чистеше и ми беше казал, че взема около  900  евро.  Тогава ни пращаше, когато бяхме в добри отношения.   Месечно ни пращаше,  имахме заеми тогава, които сега останаха и аз ги поемам.  Според разходите,  които съм имала ми е пращал пари.  Според мен ще остават и за него, ако той ни плаща по 200 евро.  Защото това, което ми беше  казал,  че има пари, но няма да ми плаща, каза ми, че кара скъпа кола,  някакъв микробус,  за около   6 хил.евро. Каза ми  „имам пари, карам скъпа кола,  но няма да ти пращам“. За децата каза, че ще ги  събира и като навършат   18 години, щял да им събере по 20  хил.лева. До 18 годиди да ги издържам аз. Не съм го чувала, не съм го виждала.   Казват ми хора, че са го виждали във Варна. Аз лично не съм го виждала. Питала съм го преди две години, дали си е идвал.  Той  каза, как ще си дойда и няма да се обадя на децата, за да ги видя. Сега като ми писаха доклада социалните разбрах,   че  си е сменил личната карта, през м.април. Тогава  подал документи,  защото адреса му е в  с.Кардам. Не е искал да се грижи за децата. Не съм му пречила  да вижда децата си.   Дори малкия ми син не си го спомня.Той си го спомня само по снимки. По Коледа направи опит за контакт с него, но той отговаряше сухо. То му писа „тате какво правиш“. Той му написа „тати още работи“.  Повече не му обясни и той спря. Живеем  при родителите ми.  Те са съгласни да живем при тях. Имаме условия,  имаме  две стаи кухня и трапезария. Родителите   ми  помагат при отглеждането  и мога да разчитам на тяхната помощ.  Работя.   Средно около 700-800  лева  вземам на месец, чисти пари. Понеже съм на норма и не всеки месец  заплатата ми е една и съща. Помагат  ми родителите. Другите баба и дядо,  не се интересуват от децата,   не ми помагат,  не ми предоставят никакви средства.  По принцип майка му и баща му са разведени. Аз съм я виждала един или два пъти.  Големият ми   син,  също   я е  виждал  един или два пъти.   Малкият ми син  не познава нито майка му,  нито баща му.

Аз съм на норма  и вземам  около около 700-800 лева.  Мисля, че основната ми заплата  е 420 лв.,  но понеже съм на заработка,  вземам повече. Знам, че ответникът  има семейство и има дете. Сигурно е.

СЪДЪТ в съответствие със задълженията си по чл.145, ал.3 ГПК приканва страните към спогодба, като запитва същите желаят ли обсъждане и постигане на такава.

АДВ.К.  - Желаем да сключим спогодба. 

АДВ.Г.  -  Ние също имаме желание да сключим сподогба. Струва ми се, че  издръжката е малко  висока,  тъй като  нямаме точни доказателства, относно доходите на ответника. Има още едно дете.  Освен това по  отношения на свижданията са  без преспиване събота и неделя.Затруднен съм по отношение на издръжката, защото не знам какви са доходите и възможностите му. Не съм разговарял с ответника. Големият е на 16  години. Предполагам, че възможностите му в Германия са по-големи. Бихме се съгласи на спогодба. Тъй като съм процесуален представител  на ответника на база на събраните писмени доказателства и с оглед заболяването на едното дете и възрастта на другото дете, давам съгласие за размера на издръжката в размер на 200  лева, така както е претендирана. Ответникът винаги може да поиска намаление на размера на издръжката.

АДВ.К.  - Ние настояваме за тази издръжка,  защото предстоят слагане на брекети, които  са скъпи.  Най-ефтините са 600 лв. След тези операции, той няма да подобри дъвченето си, говора си, тя е предприела и ще го направи всичко за детето си. Издръжката  изобщо не е завишена. В този смисъл като имаме съгласие на процесуалния представител на ответника предлагаме  следната спогодба:  упражняването на родителските права по отношение на децата  М.Г.  се предоставят на майката С.. За местоживеене на децата да бъде определено местоживеенето на майката. Режима  на лични контакти на бащата Т.С. с децата  М.Г.,  да бъдат  всяка 2 и 4  събота  и неделя от месеца,  като  ги  взема  в  09.00 часа в събота и ги връща в 16.00 ч. в неделя с преспиване, както и 20  дни през лятната ваканция, когато майката не ползва платен годиншен отпуск. Ответникът Т.С. да заплаща на децатата М.Г. месечна издръжка  в размер на по 200 лева за всяко едно от децата,  начиная от датата на завеждане  на исковата  молба, ведно със законната лихва, върху  всяка закъсняла вноска с падеж 01-во число на всеки месец, за който се отнася издръжката.  На основание чл.149 от СК,  ответникът   да заплати в полза на децата Г. и М.издръжка за една година в размер на 100  лева за всяко едно от децата.  Разноските по водене на делото да се поемат от бащата.

С оглед постигане на спогодба се отказваме от разпита на допуснатия ни свидетел и събирането на допуснатите с Вашето определение писмени доказателства, които не са постъпили по делото към този момент.

СЪДЪТ запитва процесуалния представител на ответника, съгласен ли е с предложената спогодба.

АДВ.Г. - Госпожо съдия, след предложените промени в заявените искове, а именно определяне на по-разширен режим на лични контакти за моя доверител, намалението на иска за минало време и съобразявайки възрастта на по-голямото дете – близка до навършване на пълнолетие, както и здравословния проблем на по-малкото дете, за лечението на който са необходими значителни средства, давам съгласието си за сключване на спогодба в предложения от процесуалния представител на ищцата смисъл. В случай на промяна на обстоятелствата, за моя доверител винаги е налице възможност да поиска изменение на присъдената издръжка. С оглед горното и на основание чл.29 ал.5 от ГПК Ви моля за Вашето одобрение да извърша процесуални действия от името на представляваното от мен лице, за които се изисква изрично пълномощно.

Моля за Вашето разпореждане да ми бъде изплатено възнаграждението за особен представител.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства: два броя удостоверения за раждане с № ДГ 000685  изд. на 10.07.2001г. и № ДГ 223 изд. на 25.02.2009г. от Община Добрич-град,  удостоверение за семейно положение, съпруг и деца изх.№ АУГ-41/26.01.2017г. изд. от общ.Шабла, два броя удостоверения с № УМ53-77/26.01.2017г. и № УМ53-78/26.01.2017г., изд. от СУ  СУ „А.З.“ гр.**, епикриза № 2524/19.02.2009г. изд. от „МБАЛ Добрич” АД, два броя епикризи с изх.№ 284/01.05.2009г. и № 663/10.11.2009г. изд. от УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив, трудов договор № 09/30.08.2010г.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства: справка по лице изх.№483/05.07.2017г. от Агенция по вписванията гр.Каварна с приложени към него копия от нот.актове, справка от НБД Население рег.№ 273/28.06.2017г.

ПРОЧИТА и приобщава към делото изготвения от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна социален доклад.

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните по делото е постигната  спогодба  и на осн. чл.234, ал.1 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА В ПРОТОКОЛА ПОСТИГНАТАТА СЪДЕБНА СПОГОДБА от страните, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на децата М.Т.  Б., роден на ***г., с ЕГН ********** и Г.Т. Б., роден на ***г., с ЕГН **********  се предоставят на майката С.Г.И., ЕГН **********, която ще се грижи за тяхното отглеждане и възпитание, като местоживеенето на децата ще е на адреса на майката в гр.Ш., обл.Д.-, ул.“Т.“ №**;

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата Т.С.Б., ЕГН **********, с децата М.Г., ще е както следва:

-всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 16.00ч. в неделя, с право на преспиване в дома на бащата, който се задължава да взема и връща децата при майката на определения адрес на местоживеене.

-20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск;

БАЩАТА Т.С.Б., ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на непълнолетния М.Т.  Б. и малолетния Г.Т. Б., чрез тяхната майка и законен представител С.Г.И., месечна издръжка в размер по 200.00 лв. (двеста лева) за всяко едно от децата,  считано от 27.01.2017г.,  до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж 1-во число на месеца, за който се дължи издръжката.

БАЩАТА Т.С.Б., ЕГН **********, се задължава да заплати в полза на непълнолетния М.Т.  Б. и малолетния Г.Т. Б., чрез тяхната майка и законен представител С.Г.И., издръжка за минало време – една година преди завеждане на иска в размер по 1 200.00 лв. /хиляда и двеста лева/ за всяко едно от децата

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото делото се поемат от ответника.

Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба взаимоотношенията между тях във връзка с образуваното гр.д.№ 47/2017г. са изцяло уредени, както и че са наясно с обстоятелството, че след подписване на спогодбата в съдебно заседание, същата ще има значение на влязло в сила съдебно решение.

 

 

ИЩЕЦ:……………………….                         ОТВЕТНИК: …………………….

      (С.Г.И.)                      (чрез особен проц.  представител

   адв.Г.Г.)   

           

 

  СЪДЪТ като констатира, че с вписаната по-горе спогодба страните уреждат изцяло взаимоотношенията си предмет на настоящото дело, както и че постигнатото от тях споразумение не противоречи на закона и на добрите нрави,

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.29 ал.5 от ГПК одобрява действията на назначения особен процесуален представител на ответника Т.С.Б. по сключване на съдебната спогодба.

ОДОБРЯВА на основание чл.234, ал.1 от ГПК съдебната спогодба постигната в настоящото съдебно заседание от страните, по силата на която:

УПРАЖНЯВАНЕТО  на родителските права по отношение на децата М.Т.  Б., роден на ***г., с ЕГН ********** и Г.Т. Б., роден на ***г., с ЕГН **********  се предоставят на майката С.Г.И., ЕГН **********, която ще се грижи за тяхното отглеждане и възпитание, като местоживеенето на децата ще е на адреса на майката в гр.Ш., обл.Д.-, ул.“Т.“ №**;

РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата Т.С.Б., ЕГН **********, с децата М.Г., ще е както следва:

-всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00ч. в събота до 16.00ч. в неделя, с право на преспиване в дома на бащата, който се задължава да взема и връща децата при майката на определения адрес на местоживеене.

-20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск;

БАЩАТА Т.С.Б., ЕГН **********, се задължава да заплаща в полза на непълнолетния М.Т.  Б. и малолетния Г.Т. Б., чрез тяхната майка и законен представител С.Г.И., месечна издръжка в размер по 200.00 лв. (двеста лева) за всяко едно от децата,  считано от датата на завеждане на иска 27.01.2017г., до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при забавеното плащане и падеж 1-во число на месеца, за който се дължи издръжката.

БАЩАТА Т.С.Б., ЕГН **********, се задължава да заплати в полза на непълнолетния М.Т.  Б. и малолетния Г.Т. Б., чрез тяхната майка и законен представител С.Г.И., издръжка за минало време – една година преди завеждане на иска в размер по 1 200.00 лв. /хиляда и двеста лева/ за всяко едно от децата.

Разноските направени във връзка с воденето на настоящото делото се поемат от ответника.

СЪДЕБНАТА СПОГОДБА има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначения особен процесуален представител на ответника, адв.Г.Г. от ДАК на внесения от ищеца депозит в размер на 300.00 лв.

ИЗДАДЕ СЕ служебна бележка.

ОСЪЖДА  Т.С.Б., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд Каварна сумата от 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/ държавна такса в размер на 2%, върху споразумението за издръжка.

ОСЪЖДА  Т.С.Б., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на С.Г.И., ЕГН **********, сумата от 633.00 /шестстотин тридесет и три лева/, представляваща направените по делото разноски, от които 300.00 лв. /триста лева/, възнаграждение на назначения особен процесуален представител, 33.00 лв. /тридесет и три лева/ държавна такса по водене на делото и 300.00 лв. /триста лева/, възнаграждение за един адвокат.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №47  по описа за 2017г. на Каварненски районен съд, поради постигнатата между страните и одобрена от съда в днешно съдебно заседание съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните само в частта за прекратяване на производството, с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                          СЕКРЕТАР: