Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 07.04.2017 год.

 

В    И М Е Т О    НА    Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията Гр.д.         №470 по описа за 2016 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба с вх.№3690/21.11.2016г., подадена от М.Т.Х. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес:***, адв.В.П., срещу.  С молбата е предявен иск за развод по реда на чл.49,ал.1 от СК.

          *******************************************************   

************************************************************  

************************************************************

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 21.01.1978г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Добрич, между В.К.И. с ЕГН ********** *** и М.Т.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение.

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 21.01.1978г. с развод, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. Същите не желаят издирването на вината, на която и да е от страните;

2./ Страните от брака си имат родени две деца, които са пълнолетни и на които не се дължи издръжка и които не се нуждаят от режим на свиждане;

3./ Издръжка между страните няма да се дължи;

4./ Семейното жилище в гр.Шабла придобито по време на брака е поделено за ползване между съпрузите и всеки от тях ползва отделен етаж;

5./ След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилното име – Х.; 

6./ Разноските по делото остават така както са направени.

ОСЪЖДА В.К.И. с ЕГН **********, с адрес: ***,  да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС, държавна такса за развод в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, на основание чл.6 ,т.3 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………….