Р   Е   Ш   Е  Н  И   Е

 

 

Гр.Каварна, 18.07.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на пети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш. и прокурора Бонка Костадинова – Белчева разгледа докладваното от районния съдия Гр.дело №471/2018г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

Образувано е по молба на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна, представлявана от Началник отдел ЗД М.Н.Д. до Районен съд Каварна -  за настаняване на детето М.А.М. с ЕГН **********, в семейството на неговите баба и дядо по бащина линия, Д.М.Д. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***. 

В молбата се излага, че на 26.04.2018г. в отдел” Закрила на детето” при Дирекция” Социално подпомагане” Р.е получена информация от служител на ДАЗД гр.С. за предстоящо репатриране на две непълнолетни деца в родствена връзка – В.Е. Й., родена на *** и М.А.М., роден на ***г., двамата с адрес: ***, поради това, че родителите на децата са задържани от шведските власти с повдигнато обвинение за просия и трафик на хора и към настоящият момент са задържани в арестите в гр.Й. и гр.Ф.. Излага се още, че М., заедно със сестра си В. са транспортирани от Кралство Ш. и пристигат в Р България на 29.04.2018г., след което са настанени в Кризисен център за деца, преживели насилие в гр.В. По време на престоя си в Центъра са посещавани от тяхната баба по бащина линия Д.М.Д. и други техни роднини по бащина линия. На 04.05.2018г. в отдел „ Закрила на детето” при ДСП Каварна е постъпило заявление от тяхната баба, която желае да полага преките и непосредствени грижи за тях. На ***сестрата на М., В. е навършила 18 години. В молбата се твърди, че от извършеното социално проучване на роднините на детето – Д. и М.Д. се установява, че същите имат желание и възможности да отглеждат внука си в семейна среда, като бъдещите си намерения семейство Д. са декларирали в декларации по чл.24 ППЗЗД.

С оглед на изложеното, Началник отдел ЗД  моли на основание чл.30, ал.2, във вр.с чл.29, т.8 от ЗЗДетето, съдът да се произнесе с решение, с което да бъде прекратено настаняването на М.А.М. в Кризисен център за деца, пострадали от насилие, трафик и експлоатация – гр.В. и на основание чл.27, ал.1, във връзка с чл.25, т.4 от Закона за закрила на детето да бъде настанено  в семейството на неговите близки – баба и дядо по бащина линия Д.М.Д. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

  В съдебно заседание Дирекция „Социално подпомагане” гр.Каварна – отдел Закрила на детето, чрез ЗА директор М.П.     поддържа внесената молба и представените два социални доклада относно детето М.М.. Потвърждава изложеното в молбата, като допълва, че с оглед защита интереса на детето и основното му право да се отглежда в семейна среда Директора  на Дирекция „Социално подпомагане” гр.В. на 21.05.2018г. е прекратил настаняването на М. в кризисният център. 

Районна прокуратура Каварна, представлявана от Прокурор Костадинова, изразява становище за основателността на молбата и моли същата да бъде уважена с оглед събраните в производството писмени и гласни доказателства.

Заинтересованата страна Е.Й.Й. нередовно призована не се явява и не се представлява.

Заинтересованата  страна А.М.Д. нередовно призован, като по данни на майка му Д.Д. същия е в з. в Ш.. 

Заинтересованите  страни Д.М.Д. и М.К.Д. редовно призовани, се явяват лично и изразяват желание да се грижат за детето М..

 Каварненският районен съд, след като взе предвид изложеното в молбата, становищата на страните в съдебно заседание, и след като прецени доказателствата по делото, намира за установено следното:

Видно е от удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №***,  че детето М.А.М.  е роден  от майка Е.Й.Й. и  баща – А.М.Д..  

От Заповед №ЗД-Д-В-170 от 21.05.2018г. на Дирекция „Социално подпомагане”, гр.В. се установява, че детето М.А.М. с ЕГН **********  е настанен  временно в семейството на роднини по бащина линия – Д.М.Д. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

От депозираната на 08.05.2018г. декларация  пред директора на Д „СП” общ.Каварна от М.К.Д.  става ясно, че същият дава  съгласието си и поема грижата и отговорността за отглеждането и възпитанието на детето М.А.М..

От депозираната на 08.05.2018г. декларация  пред директора на Д „СП” общ.Каварна от Д.М.Д.  става ясно, че същата дава  съгласието си и поема грижата и отговорността за отглеждането и възпитанието на детето М.А.М..

От депозирания социален доклад, изготвен на 06.06.2018г. относно възможности за полагане на грижи за дете от Д. и М. Д. се установява следното: лицата имат сключен граждански брак от 14.06.1980г. Клинично здрави, като липсват данни за наличие на заболявания. Съпругът М.М. работи като общ работник при различни частни лица. Семейството разчита и на финансовата помощ от страна на децата им, които работят в чужбина. Семейството не е обект на месечно и целево подпомагане от ДСП – Каварна. Д. и М. Д. живеят в жилище, закупено от техен роднина и единствени го стопанисват. Жилището е в добро видимо състояние, като условията за живот са видимо добри – помещенията са почистени и подредени, а за нуждите на детето е предоставена стая, в която са осигурени основните потребности на детето. Д. и М. Д. изразяват желание да се грижат за внука си М.А.М., като са подали заявление с рег. № ДДМ/Д-ТХ-К/41 от 04.05.2018г. до Директора на ДСП – Каварна и съответно декларации по чл.27, ал.3 от Закона за закрила на детето. В заключение в доклада е посочено, че Д. и М. Д. осъзнават огромната отговорност, с която са натоварени, поемайки грижата за внука си. Споделят, че със семейството на сина им А. – баща на детето са живеели заедно до заминаването им в чужбина и активно са участвали в отглеждането на внука си, а след раздялата им са продължили да поддържат контакти. Твърдят, че не са разполагали с информация, според която синът им и снаха им са принуждавали детето да извършва дейности по просия. Заедно със семейството на роднините живее и пълнолетната сестра на М. – В.Е. Й., с която заедно са репатрирани от Ш.. Заключението на доклада е, че Д.Д. и М.Д., баба и дядо по бащина линия на детето М.А.М. са единствените роднини, при които детето желае да живее занапред, разполагат с добри жилищни и битови условия. Същите са заявили желание да отглеждат внука си и видимо притежават капацитет и емоционална връзка с него.

От социалният доклад № СЛ/Д-В/1066-005/21.05.2018г. относно детето М.А.М. се установява, че М. и сестра му В. са репатрирани от Кралство Ш. в България. В Ш. децата са били настанени в приемни семейства. От разговор с М. се установява, че същият не се е чувствал добре в приемното семейство. В България са настанени в Кризисен център за деца преживели насилие, като по време на престоя им там сестрата В. е навършила пълнолетие. Детето М. е във видимо добро здравословно състояние, като му предстои избор на личен лекар с настаняването му при баба му и дядо ме в гр.Ш.. Няма завършена степен на образование, като в Ш. не е посещавал училище. М. е живял около две години в Ш. със семейството си, като са преживявали от просия. По данни от децата само родителите им са просили. След ареста на родителите им, децата М. и В. са репатрирани в България на 29.04.2018г. като на 30.04.2018г. са настанени н Кризисен център гр.В., където В. навършва 18 години. Според доклада между децата има силна емоционална връзка  и не искат да се разделят. Във връзка с желанието от страна на баба и дядо по бащина линия да полагат грижи за М., на основание чл.30, ал.2 във връзка с чл.29, т.8 от ЗЗД настаняването на детето в Кризисен център за деца, преживели насилие гр.Варна е прекратено и на основание чл.27, ал.1, във връзка с чл.25, т. 4 от ЗЗД детето със Заповед № ЗД/Д-В-170/21.05.2018г. на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна е настанено в семейството на неговите близки – баба и дядо по бащина линия -  Д.М.Д. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***.

Приети са писмени доказателства – удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт №***, издадено от Община Каварна; декларации  за даване на съгласие по чл. 24 ал. 3 от 08.05.2018г. – 2 бр.; социален  доклад № СЛ/Д-В/1066-005/21.05.2018г. относно детето М.А.Д.; социален доклад, изготвен на 06.06.2018г. относно възможности за полагане на грижи за дете от Д. и М. Д. и Заповед № ЗД/Д-В-170/21.05.2018г. на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна

За да се произнесе по искането за настаняване на детето с оглед разпоредбата на чл.26 от Закона за закрила на детето, съдът съобрази следното:

Исканата мярка за закрила – настаняване в семейство на роднини е сред предвидените в чл.4 от ЗЗДетето, като основателността на прилагането й е обусловена от предвидените в разпоредбата на чл.25 от ЗЗДетето изчерпателно изброените основания. Събраният по делото доказателствен материал установява, че детето М.А.М. е привързано към всички членове на семейството на баба му и дядо му по бащина линия -  Д. и М. Д., които са  изразили готовност да се грижи за него.  Като съобрази, че отглеждането на детето е поето от Д.Д. и М.Д., които полагат адекватни грижи за пълноценното му развитие, съдът намира, че настаняването на детето в семейството на роднини по бащина  линия  се явява мярка максимално благоприятна за детето, като осигуряваща отглеждането му в среда близка до семейната при наличие на подходящи условия за физическото и психическо развитие на детето.

Така мотивиран, КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

НАСТАНЯВА детето М.А.М. с ЕГН **********, в семейството на баба му и дядо му по бащина линия  – Д.М.Д. с ЕГН ********** и М.К.Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: *** за срок от две години,   считано от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………….