Р   Е   Ш   Е  Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 18.08.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на осемнадесети август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Е.Ш., разгледа докладваното от съдията Гр.д.№472/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Постигнатото между съпрузите споразумение съдът преценява като законосъобразно, непротиворечащо на закона и морала, поради което то следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 40.00 лева, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, като първоначално е заплатена такса от 25.00 лева от Р.М.М., а разликата от 15.00 лева следва да ес заплати от Т.Е.М..

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 30.11.2012г. граждански брак в гр.***, Р ***, между Р.М.М. с ЕГН ********** *** и Т.Е.М., родена на ***г., с постоянен адрес ***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Съдът да допусне развода между съпрузите, без да издирва мотивите за това, поради настъпило сериозно и непоколебимо, взаимно съгласие за развод;

2./ Страните нямат семейно жилище, по смисъла на закона;

3./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи;

4./ След прекратяване на брака, съпругата Т.Е.М. ще продължи да носи фамилното име М.;

5./ По време на брака съпрузите нямат придобити движими вещи, недвижими имоти и МПС-та;

6./ Страните нямат взаимни претенции, към притежаваните от тях банкови сметки;

7./ Разноските по брачното дело остават в тежест за всяка от страните, така както са направени.

ОСЪЖДА Т.Е.М., родена на ***г., с постоянен адрес ***, чрез адв.П.Г. – ***, съдебен адрес:***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса по иска за развод в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/, на основание чл.6, т.3 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………