ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  26.02.2016г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и шести февруари през  две хиляди и  шестнадесета година  в състав:

 

Председател: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

                                                                                      Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 473 по описа за 2015 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 11.00 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ Я.С.Н. редовно призован се явява лично и с адв. Ю.О. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.С.С. редовно призована се явява лично и с адв. А.А. от ****, редовно упълномощен и приет по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се представлява.  Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ. О. – Моля да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки.

АДВ. А.  – Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАСЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ  

На основание чл. 143 ал. 1 от ГПК изслушва страните по предварителните въпроси.

АДВ. О. – Нямаме възражение. Искът е равноподсъден на Каварненски районен съд, където е местоживеенето на детето към настоящият момент. Не правим отводи на съда, както и на съдебният секретар. Нямаме инцидентни установителни искове. Предявили сме първоначални искове, обективно съединени искове. Съответно сме дали в срок отговор на предявените насрещни искове и в този порядък на мисли поддържаме исковата молба както е предявено със съответните искове, както и отговора.

АДВ. А. – Съгласни сме с казаното от адв. О.. Само имам едно искане. Ако не постигнем споразумение моля на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК в случай, че ни бъдат предоставени родителските права на майката и бащата бъде осъден да плаща издръжка да постановите предварително изпълнение на решението.

СЪДЪТ, на основание чл. 143 ал. 1 от ГПК поради липса на процесуални пречки ПРИСТЪПВА към изясняване на спора от фактическа страна.

АДВ. О. – Поддържаме исковата молба така, както  е предявена с всички изложени обстоятелства и петитумните искания.

АДВ. А. – Поддържаме отговора на исковата молба. Поддържаме и подадената от нас искова молба.

АДВ. О. – Поддържаме подаденият от нас отговор на исковата молба. Представили сме всички необходими доказателства към този момент. Направили сме искания и за гласни доказателства. Нямаме други аргументи извън изложените.

АДВ. А. – Представили сме всичко необходимо до момента. Нямаме други искания.

СЪДЪТ, на основание чл. 145 ал. 3 от ГПК ПРИКАНВА страните към спогодба, като им посочва нейните последици.

АДВ. О. – Господин Съдия, във времето, което ни бе дадено страните влязохме във връзка една с друга и смятаме, че сме уредили въпросите във връзка с най-важният момент – интереса на детето. Първо съгласни сме да отстъпим от нашата позиция, като родителските права се предоставят на майката с правото на местоживеене на детето на адреса на майката. Личните контакти на детето С. с бащата да бъдат както следва: Всяка първа, трета, четвърта, а ако в месеца има и пета седмица от месеца за времето така, както е по привременните мерки за времето от петък от 15.30 часа до неделя обаче не до 10.00ч., когато много ни е притеснено, не по-късно до 16.00 часа, т.е. от 15.30 часа до 16.00 часа, с два дни преспиване при бащата, като освен през почивните дни бащата да взема детето и през седмицата всеки вторник и сряда от 15.30ч. след училище до 18.30ч. когато работното време на майката приключва, т.е. ако работното време на майката приключва в 19.00ч., то съответно регламентираното време ще се увеличи до 19.00ч., за да може бащата да заведе детето до работното место на майката и детето заедно с майката да се приберат на адреса. Съответно бащата ще получи правото на половин Коледно-Новогодишна ваканция, междусрочна ваканция, половин пролетна ваканция, Великденска ваканция и половин лятна ваканция, регламентирани по МОН, като на четни години бащата ще взима детето за времето от 22.12. – началото на определените Коледно-Новогодишни празници до 29.12., респективно 30.12., а след това ще го поема майката до края на ваканцията. В нечетни години съответно бащата ще получи правото на втората половина от Коледно-Новогодишната ваканция, считано от предпоследния ден на декември – 29.12., до съответния последен ден на ваканцията. Съответно междусрочната ваканция, която тази година беше от 30.01. до 08.02. предполагам ако догодина е променена за бащата остава в четни години първата половина от Коледно-Новогодишната ваканция, междусрочната ваканция, пролетна ваканция, Великденска ваканция първите два дни и половината от лятната ваканция. В нечетни години бащата ще получи правото на втората половина от Коледно-Новогодишната ваканция, междусрочната ваканция, пролетната ваканция, Великденската ваканция и лятна ваканция. Съответно бащата се задължава да заплаща на своето ненавършило дете С. Я.Н. чрез неговата майка и законен представител Д.С.С. месечна издръжка в размер на 200.00 лв., начиная от 01.01.2016г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване по сметка ****. Майката се задължава формираният влог до момента на раздялата на името на С. Я.Н. да не бъде ликвидиран, теглен или използван до навършване на пълнолетие на детето с оглед възможността родителите да продължат внасянето на средства по същият влог. Детето има книжка и ние желаем да се запази този влог в нея до навършване на детето на 18г., защото бащата и неговите родители желаят да продължат да внасят средства в тази книжка. Разноските остават така, както са направени.

АДВ. А. – Само за неделя имаме претенции, защото това е един единствен почивен ден за майката и като вземе детето в 16.00ч. просто я лишаваме от това тя да има един пълен ден с детето.

АДВ. О. – Нека тогава да е 14.00ч., защото 10.00ч. е много притеснено.

АДВ. А. – На обяд или 14.00ч.

АДВ. О. – 14.00ч. е по-добре

ОТВЕТНИЦАТА Д.С. – 14.00ч.

АДВ. А. – Съгласни сме с така изложеното споразумение, като остава  14.00ч. в неделния ден, за да може да се наобядва детето.

АДВ. О. – Неделя в 14.00ч. Я. се задължава да върне детето при майката., т.е режима на лични контакти на бащата с детето остава от петък от 15.30 часа до неделя 14.00ч. - така, както са Вашите привременни мерки и се запазват в останалия вид плюс половината ваканции, като родителите се разбират, че допълнително детето ще бъде при бащата по споразумение между двамата. Това е споразумението и моля да бъде вписано в протокола.

АДВ. А. – Моля постигнатото между страните споразумение да бъде вписано в протокола.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, приложени към исковата молба, по повод на която е образувано Гр.д. № 473/2015г. – удостоверение за раждане на детето С. Я.Н.; жалба от Я.С.Н. до Началника на РУ на МВР гр. Каварна от 11.11.2015г.; постановление за отказ за образуване на наказателно производство на представител на Районна прокуратура гр. Каварна от 19.11.2015г.; протокол от среща с родителите на детето С.  Я.Н. с ЕГН: ********** от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” гр. Каварна; жалба от Я.С.Н. до Началника на РУ на МВР гр. Каварна от 23.11.2015г.; договор за управление от 01.01.2015г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, приложени към писмения отговор трудов договор № 008/11.06.2015г., сключен между **** в качеството си на работодател и Д.С.С. в качеството си на работник.

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, приложени към исковата молба, по повод на която е образувано Гр.д. № 475/2015г.- амбулаторен лист № 000544/03.02.2015г. – 3 бр.; удостоверение № 61/ЛС-04/11.11.2013г.; удостоверение за раждане на детето С. Я.Н.; удостоверение № III-5-866/13.11.2015г.; удостоверение № III-5-849/11.11.2015г.

ПРИЕМА изготвеният социален доклад от Дирекция „Социално подпомагане” –гр. Каварна.

СЪДЪТ, след като установи, че страните са постигнали спогодба, която не противоречи на закона и морала, депозирали са я в съда и желаят същата да бъде одобрена, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатата между страните съдебна спогодба:

Днес, 26.02.2016г. в гр. Каварна между

1.                     Я.С.Н., ЕГН ********** ***, чрез адв. Ю.О. *** и

2.                     Д.С.С.,  ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете С. Я.Н., ЕГН: **********, с адрес ***, чрез адв. А.А. от **** на основание чл. 234 от ГПК се сключи споразумение за следното:

1.                 Родителските права по отношение на детето  С. Я.Н., ЕГН: ********** се предоставят на майката Д.С.С. с правото на местоживеене на детето на адреса на майката Д.С. ***

2                     Личните контакти на детето С. Я.Н., ЕГН: ********** с бащата Я.С.Н., ЕГН ********** се определят както следва: Всяка първа, трета, четвърта, а ако в месеца има и пета седмица от месеца за времето от петък от 15.30 часа до неделя до 14.00ч.

Бащата Я.С.Н., ЕГН **********  да взема детето С. Я.Н., ЕГН: ********** и през седмицата всеки вторник и сряда от 15.30ч. след училище до 18.30ч. когато работното време на майката Д.С.С. приключва. Ако работното време на майката Д.С.С. приключва в 19.00ч., то съответно регламентираното време ще бъде от 15.30ч. до 19.00ч.

Бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********  получава правото на половин Коледно-Новогодишна ваканция, половин междусрочна ваканция, половин пролетна ваканция, половин великденска ваканция и половин лятна ваканция, регламентирани по МОН, като на четни години бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********  ще взима детето С. Я.Н., ЕГН: ********** за времето от 22.12. – началото на определените Коледно-Новогодишни празници до 29.12., респективно 30.12., а след това ще го поема майката до края на ваканцията.

В нечетни години съответно бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********    получава правото на втората половина от Коледно-Новогодишната ваканция, считано от предпоследния ден на декември – 29.12., респективно 30.12.  до съответния последен ден на ваканцията. Съответно Я.С.Н.,  ЕГН **********  получава първата половина от междусрочната ваканция, първата половина от пролетната ваканция, Великденска ваканция първите два дни и първата половината от лятната ваканция.

3.                     Задължава бащата Я.С.Н.,  ЕГН ********** да заплаща на своето ненавършило пълнолетие дете С. Я.Н., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител Д.С.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 200.00 лв. /двеста/ , начиная от 01.01.2016г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване по сметка ****.

Майката Д.С.С., ЕГН: ********** се задължава формираният влог до момента на раздялата й с Я.С.Н., ЕГН ********** на името на детето С. Я.Н., ЕГН: ********** да не бъде ликвидиран, теглен или използван до навършване на пълнолетие на детето.

4.      Разноските по делото остават така, както са направени от страните.

 

 

 

ИЩЕЦ:……………………..                                                           ОТВЕТНИК:……………..

/лично и чрез пълномощник                                             /лично и чрез                 адв. Ю.О./                                      пълномощник адв. А.А./                                              

 

 

На основание чл.234, ал.1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на  детето С. Я.Н., ЕГН ********** на майката Д.С.С. ЕГН **********;

            ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето С. Я.Н., ЕГН ********** на адреса на майката  Д.С.С. ЕГН **********в***;

            ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Я.С.Н., ЕГН ********** *** с детето С. Я.Н., ЕГН ********** както следва:

Всяка първа, трета, четвърта, а ако в месеца има и пета седмица от месеца за времето от петък от 15.30 часа до неделя до 14.00ч.

Бащата Я.С.Н., ЕГН **********  да взема детето С. Я.Н., ЕГН: ********** и през седмицата всеки вторник и сряда от 15.30ч. след училище до 18.30ч. когато работното време на майката Д.С.С. приключва. Ако работното време на майката Д.С.С. приключва в 19.00ч., то съответно регламентираното време ще бъде от 15.30ч. до 19.00ч.

Бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********  получава правото на половин Коледно-Новогодишна ваканция, половин междусрочна ваканция, половин пролетна ваканция, половин великденска ваканция и половин лятна ваканция, регламентирани по МОН, като на четни години бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********  ще взима детето С. Я.Н., ЕГН: ********** за времето от 22.12. – началото на определените Коледно-Новогодишни празници до 29.12., респективно 30.12., а след това ще го поема майката до края на ваканцията.

В нечетни години съответно бащата Я.С.Н.,  ЕГН **********    получава правото на втората половина от Коледно-Новогодишната ваканция, считано от предпоследния ден на декември – 29.12., респективно 30.12.  до съответния последен ден на ваканцията. Съответно Я.С.Н.,  ЕГН **********  получава първата половина от междусрочната ваканция, първата половина от пролетната ваканция, Великденска ваканция първите два дни и първата половината от лятната ваканция.

ОСЪЖДА бащата Я.С.Н.,  ЕГН ********** да заплаща на своето ненавършило пълнолетие дете С. Я.Н., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител Д.С.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 200.00 лв. /двеста/, считано от 01.01.2016г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване по сметка ****.

Майката Д.С.С., ЕГН: ********** се задължава формираният влог до момента на раздялата й с Я.С.Н., ЕГН ********** на името на детето С. Я.Н., ЕГН: ********** да не бъде ликвидиран, теглен или използван до навършване на пълнолетие на детето.

Разноските по делото остават така, както са направени от страните.

 

            ОСЪЖДА Я.С.Н.,  ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд гр. Каварна сумата от 144.00 /сто четиридесет и четири/ лв., представляваща Държавна такса на основание чл. 7 т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК върху определения размер на издръжката.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 473/2015г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.30 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 26.02.2016г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

 

 

СЕКРЕТАР: