Р Е Ш Е Н И Е

№51

гр.Каварна 27.04.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на двадесети март през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретар Анастасия Митева разгледа докладвано от съдията Гр. дело № 473 по описа за 2016 г. и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на С.Б.К., чрез пълномощника й адв.И.И. от САК, с която против Г.И.И., Б.Г.И., Д.Г.И. и И.Г.И., е предявен иск за разпределение ползването на съсобствен недвижим имот – дворно място с площ 584 кв.м., представляващо ПИ с идент. № ***.237 по КК и КР на с.***.

В исковата молба ищцата излага, че заедно с ответниците Г.И., Б.И., Д.И. и И.И. са съсобственици при равни квоти – ½ за ищцата и ½ за всички ответници, на дворно място представляващо ПИ с идент. № ***.237 по КК и КР на с.***, общ.Шабла, с административен адрес ул.”***” № 14, с площ 584 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: квартал 31, парцел ***, при съседи: ПИ с идент. ***.504, ***.379, ***.352 и ***.392. Твърди, че съсобствеността между страните е възникнала по силата на дарение обективирано в НА № ***. на нотар.***и по силата на наследствено правоприемство за ответниците. Твърди, че в дворното място има изградени две постройки – жилищна сграда с идент. ***.237.2, с площ от 70 кв.м., собственост на ответниците и селскостопанска сграда с идент. ***.237.1, с площ от 22 кв.м., собственост на ищцата, за които сгради между страните не съществува спор относно ползването им. Тъй като имотът е неподеляем, а страните не могат да постигнат съгласие относно ползването му, моли съда да постанови решение, с което да определи начин на ползване от съсобствениците на дворното място.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител прави искане за разпределение ползването на имота, съобразно предложения от вещото лице първи вариант /приложение № 6 от СТЕ/, като декларира, че се задължава да осигурява на ответниците достъп при необходимост за обслужване на сградата им. Не претендира разноски.

В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответниците Г.И., Б.И. и Д.И. подават писмен отговор, с който заявяват, че не оспорват изложените от ищцата обстоятелства относно собствеността върху имота. Твърдят, че от момента на възникване на съсобствеността, страните са разпределили помежду си ползването върху имота, като между тях е нямало спорове за това.  Излагат още, че в ползваната от тях част са построили къща, а в другата част на имота имало поставено бунгало още преди дарствената сделка. Твърдят, че през лятото на 2016 г. ищцата по своя инициатива е поставила мрежа с метални колове, с която разделила съсобствеността на две части, на които действия те не са се противопоставили. Считат, че с горните действия/бездействие, между съсобствениците е постигната мълчалива спогодба за ползване на имота, поради което намират предявения иск за безпредметен. 

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, пледират за разпределяне ползването на имота съобразно настоящото му фактическо ползване, отразено в приложение № 6 от СТЕ. Не претендират разноски.

Ответникът И.И. в подадения писмен отговор заявява, че не оспорва предявения иск, като го намира за основателен, обоснован и доказан, поради което моли да бъде уважен.

В писмено становище депозирано в съдебно заседание, заявява желанието си имота да продължи да се ползва съгласно разпределението извършено от страните, отразено във вариант първи /приложение № 6/ от експертизата.

Районният съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 32, ал. 2 от ЗС.

Целта на производството по чл. 32, ал. 2 от ЗС - на спорна съдебна администрация е да се замести решението на мнозинството чрез постановено от съда разпределяне на ползването, което да е съобразено в най-пълна степен с действителните права на страните в съсобствеността и което да дава възможност на съсобствениците за най-целесъобразното й използване. В производството подлежи на изследване дали е налице съсобственост, какви са квотите в съсобствеността и кой е най-целесъобразният начин на ползване на общия имот, съобразно действителните права на съсобствениците. При определяне начина на ползване на съсобствения имот съдът се ръководи от изискването ползването да отговаря най-пълно на правата на съсобствениците и то по фактическото положение на този имот към момента на разрешаване на спора.

Между страните не е налице спор относно наличието на съсобственост и обема на притежаваните от тях права в съсобствения недвижим имот. Същият страните са придобили в резултат на дарствена сделка обективирана в нотариален акт за дарение на поземлен имот вписан в СВ Каварна, вх.рег. 3374/05.07.2004 г., акт № 96, том V, дело № 1377/2004 г. и в резултат на наследствено правоприемство за ответниците – след смъртта на общият им наследодател В. Б.И., настъпила на 08.05.2010 г. Правата на страните в съсобствеността са както следва: ½ за ищцата С.К. и ½ за всички ответници - Г.И., Б.И., Д.И. и И.И..

Съгласно заключението на вещото лице А.Е., по допусната СТЕ, неоспорено от страните и прието от съда като компетентно изготвено се установява, че процесния имот представлява дворно място по ул. „***” в с. ***, отразен в КК с идентификатор ***.237. Има неправилна петоъгълна форма, с дължина на кадастралната граница по улицата 21,92 м., в дъното на имота – 24,67 и средна дълбочина 24,90. Площта по данни от КК е 584 кв.м. По регулационния план на селото от 1992 г. за него е отреден УПИ ***, с площ 545 кв.м. Застрояването в имота се състои от две масивни сгради: едноетажна еднофамилна жилищна сграда, отразена в КК с идентификатор ***.237.2 и външна тоалетна, неотразена в КК. В имота има и преместваемо метално бунгало, неотразено в кадастъра. Вещото лице е установило още, че имотът е разделен на две части с междинна ограда от стоманена мрежа, по продължение на северозападната стена на сграда 2, двустранно – към улицата и към дъното на имота, с леко отклонение от правата линия. Площите на обособените две части на имота са получени в резултат на геометрични построения, извършени на базата на координати на подробните точки на имота и на сграда 2, след допълнителни измервания на място и са отразени в приложение 6 към СТЕ. Установено, е че северозападната част, ползвана от ищцата е с площ от 287 кв.м. /означена с „ПлИ” в прил.6/, като в нея се намират бунгалото и външната тоалетна, а югоизточната част, ползвана от ответниците е с площ 297 кв.м. /означена с „ПлО” в прил.6/, като в нея се намира едноетажната жилищна сграда. Именно по така описания вариант страните желаят да бъде извършено разпределението на ползването, което прави безпредметно описването на втория предложен вариант от вещото лице.   

Преценявайки предложените от вещото лице варианти, съобразявайки правата на съсобствениците в имота и исканията им относно ползването на постройките и дворното място, съдът счита, че най-удачния начин за разпределение ползването на имота е този по вариант 1, обективиран в Приложение № 6 от СТЕ, което приподписано от съда следва да счита за неразделна част от решението. При този начин страните ще ползват имота, съобразно фактическото положение към момента, а именно – за ищцата 287,00 кв.м., оцветени в розов цвят на скицата,  за ответниците 297 кв.м., оцветени в бледозелен цвят на скицата.

 Страните не претендират разноски, поради което и съдът не дължи произнасяне за тяхното присъждане.

По гореизложените съображения, Каварненският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

РАЗПРЕДЕЛЯ ПОЛЗВАНЕТО на недвижим имот в с. ***, общ. Шабла, ул.”***” № 14, представляващ ПИ с идент. № ***.237 по КК и КР на с. ***, с площ 584 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: квартал 31, парцел ***, при съседи: ПИ с идент. ***.504, ***.379, ***.352 и ***.392, съобразно вариант 1 /първи/ на експертното заключение от 12.03.2018 г. на вещото лице арх. А.Е., скицата (приложение № 6 на л. 76 от делото), която се приподписва от съда и е неразделна част от решението, като:

С.Б.К., ЕГН **********, с адрес ***, ще ползва 287.00 кв.м. от цялата площ на поземления имот, обозначена от вещото лице в приложение 6 като „ПлИ”, оцветена в розов цвят на скицата, в която част се намират преместваемо бунгало и външна тоалетна.

Г.И.И. с ЕГН **********, Б.Г.И. с ЕГН **********, Д.Г.И. с ЕГН **********, тримата с адрес *** и И.Г.И. с ЕГН **********, с адрес ***, ще ползват общо 297.00 кв.м. от цялата площ на поземления имот, обозначена от вещото лице в приложение 6 като „ПлО”, оцветена в бледозелен цвят на скицата, в която част се намира едноетажна еднофамилна жилищна сграда, с идентификатор ***.237.2 по КК и КР на с.***, общ. Шабла. 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от датата на връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….