Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

  

гр. Каварна, 18.01.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на тринадесети декември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА 

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 474 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 127 ал. 2 вр. чл. 143 ал. 2 и чл. 149 СК, подадена от  Г.П.Д.,  ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си адв.И.И., съдебен адрес ***, против   п р о т и в С.Н.А. с ЕГН ********** ***.

В исковата си молба ищцата излага, че с ответника са живеели на семейни начала, без сключен граждански брак, като от съвместното им съжителство имали родено едно дете – малолетният П.С.А. с ЕГН**********. Излага още, че разногласията и с ответника  започнали още в началото на съжителстването им, провокирани от злоупотребата му с алкохола. Той не полагал грижи за детето, като изразходвал средствата, които получавал от трудови доходи единствено за свои нужди.  Двамата родители се разделили през месец август 2017г., когато синът  им бил на една година. Ответникът заживял при родителите си и никой от тях нямал желание за ново съжителстване. Бащата рядко се срещал с детето и не ги подкрепял финансово.  Майката и малолетното дете  се установили да живеят при родителите й, като ползвали самостоятелен етаж. С помощта на родителите си и сестра си ищцата отглеждала детето, като финансова подкрепа получавала от тях. 

Предвид изложеното ищцата моли съда да постатнови решение, с което да определи упражняването на родителските права спрямо малолетното дете П.С.А. с ЕГН **********  да се предостави на нея; да се определи местоживеене на детето при майката на адрес: гр.К. ул.*** да се определи режим на лични контакти между детето и бащата С.Н.А. -  всяка събота от  месеца, от 09.00 часа до 17:00 часа в присъствието на майката; както и да бъде осъден ответникът С.Н.А. да заплаща на малолетния си син П.С.А., чрез неговата майка и законен представител месечна издръжка в размер на 200.00 (двеста) лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 20.06.2018г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпването на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката; както и да бъде осъден ответникът да заплати на малолетният си син издръжка за минало време – считано от 01.08.2017г. до 20.06.2018г., ведно със законната лихва за забава върху тази сума, считано от 02.08.2017г. до окончателното изплащане на сумите. Претендира разноски по делото. В съдебно заседание, ищцата се явява лично и с уплъномощения адв.И.И.. Поддържа иска.

Ответникът е депозирал писмен отговор по реда на чл.131 от ГПК, чрез упълномощения адв.С.А. – АК В. С отговора оспорва твърденията на ищцата, че бащата не е участвал финансово в отглеждането на детето и не е полагал грижи за него. Твърди, че е привързан към сина си и, че твърденията на ищцата, че системно злоупотребява с алкохол не отговаряли на истината. Оспорва искането на ищцата личните контакти между него и детето да се осъществяват в нейно присъствие, с мотив, че  постоянните конфликти между тях биха опорочили осъществяването и изграждането на връзка между него и детето.  Счита исковата молба за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

В съдебно заседание ответникът не се явява, представлява се от адв.А.. Не възразява родителските права да се осъществяват от майката, но възразява режима на лични контакти да е в нейно присъствие. Към момента на с.з. ответникът пребивавал в Германия, но възнамерявал да се върне в България и желаел различен режим на свиждане от предложения. Оспорва и размера на исканата издръжка.

Каварненският районен съд след преценка на събраните по делото доказателства,  намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно е, че ищцата и ответникът са родители на малолетното дете П.С.А. с ЕГН **********, което се установява и от представеното  Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № ****/***, съставен в Община Варна, район „Одесос”.

От нотариалният акт за дарение на недвижим имот ****, ищцата доказва местоживеенето си на адрес ул“Х.Д.“ №**, както и че имота в който живее е на нейните родители. От Уверение №7-6261/2018-06-18 става ясно, че Г.П.Д. е студентка в Икономически университет В.

Удостоверение изх.№0804-94Г-00-0517#1/18.06.2018г., издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Каварна свидетелства за  месечните добавки, които получава ищцата.

От Удостоверението изх.№5805000402/17.10.2018г. на отдел МДТ при Община Каварна е видно, че ответникът има деклариран лек автомобил марка Ф.Г. От справката за актуално състояние на трудовите договори е видно, че последния договор е прекратен на 19.09.2017г.

От показанията на разпитания по делото свидетел – С.Г.П. /майка  на ищцата/, се изяснява, че от момента, в които дъщеря й и ответникът решили да живеят заедно, тя и съпругът й  ги подкрепили като им отстъпили единия етаж от къщата си. Освен това, ответникът бил назначен на работа в тяхната фирма. Твърди, че тя и съпругът й изцяло поели грижите за детето, което не посещава детско заведение, поради шум в сърцето и съвет на лекар. Дъщеря й приоритетно се грижила за детето и когато било необходимо те й оказвали помощ. Свидетелката твърди, че ответникът бил в чужбина, като се обадил еднократно да пита как е детето и обиждал майката, че не го гледа.

От показанията на свидетелката Д. П.Д. /сестра  на ищцата/, става ясно, че фактическата раздяла между ищцата и ответника е настъпила през август 2017г. Свидетелката твърди, че ответникът няма родителски подход към детето, не участвал нито в подготовката за рождения му ден, нито за кръщенето, а напротив само се е напивал по време на празника и след него. След раздялата им идвал да вижда детето, но срещите им били кратки „ за по пет минути”, в които единствено се заяждал със сестра й. Твърди, че ответникът отказал да отиде да види детето си в болница в гр.Варна, с мотива, че няма да се „*****“. Споделя, че ответникът не бил запознат със здравословното състояние на детето с оглед заболяването, което имало; не знаел с какво се храни детето и не се интересувал от това дали имат средства.

 Разпитани са свидетели и на ответника. Така от показанията на Д. И.С.М. /майка на ответника/, се изяснява, че след като са заживели заедно С. и Г. са предпочели да живеят в дома на нейните родители, като ищцата категорично е отказала да живее в дома на С.. Твърди, че синът й работел по време на съжителството си с ищцата и полагал грижи за семейството. Твърди, че същите са разделени от лятото на 2017г. и, че сина й е споделял, че е ходил при детето, но не всеки път са му давали да го вижда. Твърди, че ответникът давал пари на ищцата, която „...“ Самата свидетелка сочи,  че не е виждала детето, защото не са я канили и не са искали да разговарят с нея. При нейни обаждания, ищцата е казвала, че не иска да разговаря с нея и е затваряла телефона. Според показанията й, ответникът е в чужбина от четири месеца и през този период не е плащал издръжка. Според нея, той и ищцата са се разбрали, бащата да направи влог на името на детето.

От показанията на втория свидетел – Н.Ж.К. /без родство, съжителстващ с майката на ответника/, се изяснява, че С. и Г. са разделени повече от година, но и докато са живеели заедно не са идвали в дома им и той не е виждал детето. Твърди, че докато са живеели заедно, С. е работел при бащата на Г.. Не знае причината защо не са позволявали на И.да вижда детето.

От приложения и приет по делото социален доклад, изготвен от ДСП – гр.Каварна  става ясно, че през 2016г. Г. и С. заедно при родителите на ищцата. От съвместното им съжителство се ражда синът им П.С.А., с ЕГН **********. Според споделеното от ищцата, проблемите на ответника с алкохола са се задълбочили, което според нея било основата и на проблемите между тях. Към 2017г. родителите се разделят, като майката сама отглеждала детето си с подкрепата на родителите си. По твърдения на Г.Д., същата не получава нито финансова, нито морална помощ от бащата на детето си. Напротив ответникът често изразявал желание да вижда детето си в късни часове и то под влияние на алкохол.

Според социалния доклад, при посещение на адреса на местоживеене на С.А. е установено, че същия е заминал в Германия с цел  работа и към датата на изготвяне на доклада същия пребивава там.

Детето се отглежда от майката, не посещава детска ясла. Общува с роднини и приятели от семейството по майчина линия, към които е привързано. Основните грижи за него се полагат от майката, която получава подкрепа от родителите си. Майката и детето живеят в жилището на родителите й, които отстъпили етаж от фамилното жилище. Бащата С.А. живеел в жилище, което е наследническа собственост. При проведения разговор с майката на ответника И.М. става ясно, че синът й пребивава в Германия с перспектива да се установи като местожителство и месторабота там за постоянно. Същата не е предоставила възможност за извършване на проучване на жилищните и битовите условия, при които живее бащата на детето.

Според социалният доклад, майката е неосигурена и към момента е подпомагана от ДСП – Каварна на основание чл.8 от ЗСПД до месец 09.2017г. и на основание чл.7, ал.1 от ЗСПД в размер на 40.00лв. Д. е споделила, че получава ежемесечна издръжка от бащи си в размер на 1000лв. за лични разходи за нея и детето. Отделно от това родителите й са поели финансовите разходи по издръжката и на нейното домакинство – ток, вода, отопление и др. разходи от битов характер.

С оглед възпитанието, обучението и социалната интеграция на детето в социалния доклад са направени констатации, че  към момента детето се отглежда и възпитава в условията на семейната среда, като майката на детето показва ангажираност към неговото здравословно състояние и правилното му възпитание. Предоставила е възможност детето да създаде стабилни емоционални връзки с роднините си. Детето разполага с играчки, книжки и други материали, подпомагащи развитието и неговото израстване. При отглеждането и възпитанието на детето майката с помощта на родителите си е осигурила стабилна семейна среда, което е предпоставка за изграждане и поддържане на отношения на привързаност. Детето показва силна привързаност към майка, също и към баба си и дядо си по майчина линия.

С оглед родителското сътрудничество и желанието за активна родителска връзка констатациите в социалния доклад са, че родителите живеят разделено и грижите за детето са поети от майката, като към момента не е установено да е налице споделяне на задължения и отговорности между родителите. По сведения на Г.Д., същата не е възпрепятствала контактите на бащата с детето, но същият ги е посещавал много рядко, а от месец август 2018г. срещите от негова страна са прекратени.  

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

При преценката на кого от разделените родители да бъдат предоставени родителските права, определящ е интересът на самото дете, като следва да се съобразят всички обстоятелства, свързани с възпитателските качества на родителите, полаганите от тях до момента грижи, желанията им досежно отглеждането и възпитанието на детето, привързаността на детето към всеки от родителите, полът и възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение, материалните възможности на родителите.

В настоящия случай не се спори относно това при кого да се отглежда детето, като бащата както в писмения отговор, така и в с.з., чрез процесуалния си представител посочва, че майката е тази, която следва да упражнява родителските права. Спорен е въпроса относно режима на лични контакти на бащата с малолетното дете, но доколкото същия пребивава в Германия, а и от показанията на неговата майка става ясно, че той възнамерява постоянно да се устрои там, то и противопоставянето му да се вижда всяка събота с детето е неоснователно. Т.е. при положение, че бащата е в чужбина, възможността да се връща всяка седмица за осъществяване на контакт с детето съдът счита за нереално. Но тъй като така е поискано от ищцата, а ответникът не е предложил друг режим на лични отношения с детето, то съдът ще се съобрази и личните контакти на бащата с детето ще са всяка събота на месеца от 9.00 часа до 17.00 часа в присъствието на майката, доколкото детето е много малко, а бащата не е запознат с неговите навици. Същевременно, при необходимост или бъдещо искане на страните, постановеният с настоящото решение режим може да бъде променен, ако е налице последващо изменение на обстоятелствата.

След като майката ще упражнява родителските права то и местоживеенето на детето ще бъде на нейния адрес в гр.Каварна, ул.“Х.Д.“ **

Относно дължимата издръжка:

Като последица от предоставяне родителските права на майката, бащата следва да бъде осъден да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете.

Съгласно разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на ненавършилото пълнолетие дете, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съобразно своите възможности и материално състояние те следва да осигуряват условията на живот, необходими за развитието на детето. Конкретният размер на тази издръжка е функция от потребностите на самото дете и възможностите на неговите родители –  чл. 142 ал. 1 от СК, но не може да бъде по-малък от минимума, предвиден в нормата на чл. 142 ал. 2 от СК. Същевременно по делото е категорично изяснено, че от раздялата на родителите, настъпила реално още през 2017г., детето живее при майката и се отглежда от нея с помощта на разширеното семейство по майчина линия, а бащата - ответник в настоящото производство не предоставя и не e предоставял никакви средства за издръжката на сина си.

Успоредно  с горното се установява, че ищцата  към настоящия момент е безработна, като доходът й се свежда до получаваните за детето месечни помощи по чл. 7 от ЗСПД, а за ответника, живеещ в чужбина, не се събраха доказателства дали осъществява трудова дейност, реализира ли доходи и в какъв размер, въпреки дадените му указания по чл.190 ГПК.  И двамата родители на малолетното дете, обаче  са млади хора в трудоспособна възраст, които при подходяща заетост могат да генерират месечен доход поне в размер на минималната работната заплата за страната,  а ответникът - дори и доход над средния за България, с каквато именно цел е заминал и продължава да живее в чужбина.

В предвид горното, отчитайки в съвкупност нуждите на детето и възможностите на двамата му родители /за които не се установява да дължат издръжка на друго дете освен на сина си П. /, съдът намира, че общата текуща месечна издръжка, която ищцата и ответникът са длъжни и могат да осигуряват на малолетното си дете П. , възлиза на 350.00 лева месечно, за да бъдат подходящо посрещнати не само базовите нужди на детето от облекло, храна, отопление, медицински грижи и медикаменти, играчки и занимателни пособия, но също така свързаните с естествените потребности на всяко подрастващо дете от социален живот и развлечения, като следва да се отбележи, че се касае за наложителни разходи с траен характер, които занапред биха могли единствено да достигнат по-висок ръст, не и да намалеят.

При разпределяне този общ размер на текущата парична издръжка между двамата родители съдът счита за напълно справедливо ответникът да поеме заплащането на сумата от 180.00 лева месечно, а останалите необходими средства да продължат да се осигуряват от ищцата, наред с непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето, които грижи и усилия съгласно т. 7 от ППВС № 5/1970г. следва да се вземат предвид при определяне размера на издръжката, дължима от отглеждащия  родител, съответно на него да се възложи по-малък дял от паричната издръжка.

Ирелевантно е дали заплащането на издръжка в така определения размер от 180.00 лева месечно би създавало затруднения за ответника, тъй като съгласно чл. 143 ал. 2 от СК задължението на родителите за издръжка на ненавършилото пълнолетие дете е безусловно, а безусловният му характер цели да се осигурят на детето финансова стабилност и начин на живот, позволяващи му то да отрасне здраво, да се образова и да има добра житейска реализация. Този размер следва да се присъди от датата на подаване на исковата молба – 20.06.2018г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпването на законоустановена  причина за изменение или прекратяване на издръжката, като за горницата до претендирания размер от 200.00 лева следва да бъде отхвълен като неоснователен.

Основателен е иска за издръжка за минал период от 01.08.2017г.  до 20.06.2018г. включително, също до размера от 180.00 лева, като за горницата над претендирания 200.00 лева следва да бъде отхвърлен, като неоснователен.

На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, следва да се постанови предварително изпълнение на решението в частта относно текущата издръжка и издръжката за минало време.

Относно разноските:

С оглед изхода на делото и по аргумент от чл. 78 ал. 1 ГПК, в тежест на ответника ще се възложат направените и претендирани от ищцата разноски в производството, съразмерно с уважената част от иска. Така математически изчислено, ответникът следва да заплати разноски на ищцата в размер на 387.00 лева. Същия следва да заплати и държавна такса относно определения размер на издръжката, който е в размер на 259.20 лева, а по иска за издръжка за минал период дължимата държавна такса е в размер на 72.00 лева.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК ответникът също има право на разноски, съразмерно с отхвърлената част от исковете, но по делото няма доказателства за сторени такива.

Водим от гореизложеното Каварненският районен съд

    

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето П.С.А.  с ЕГН **********, на майката Г.  П.  Д., ЕГН: **********, и определя местоживеенето на детето на адреса на майката, в гр.Каварна, ул.“Х.Д.“ **. 

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между детето  П.С.А.  с ЕГН ********** и бащата С.  Н.  А. с ЕГН **********, както следва: всяка събота от  месеца, от 09.00 часа до 17:00 часа на съответния ден,  в присъствието на майката.

ОСЪЖДА С.  Н.  А. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на малолетния си син  П.С.А.  с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.  П.  Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ  за периода от 01.08.2017г. до 20.06.2018г. включително,  в размер  на 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) месечно,  ведно със законната лихва върху тази сума за времето от 21.06.2018г. до пълното изплащане на задължението, като отхвърля иска за горницата от претендираните 200.00 (двеста) лева, като неоснователен.

ОСЪЖДА С.  Н.  А. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплаща на малолетния си син  П.С.А.  с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.  П.  Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) месечно,  считано от 20.06.2018г., до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане, като отхвърля иска за горницата до претендирания размер от 200.00 (двеста лева) като неоснователен.

ДОПУСКА, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, предварително изпълнениена решението в частта относно присъдените суми за издръжка.

     ОСЪЖДА С.  Н.  А. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати на Г.  П.  Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, сумата от  387.00 лв. (триста осемдесет и седем лева), представляваща направени от Г.Д. разноски по делото.

ОСЪЖДА Н С.  Н.  А. с ЕГН ********** с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от общо 331.20.00 лв. (триста тридесет и един лева и двадесет стотинки), държавна такса върху присъдената издръжка.

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Добрич, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………