О   П   Р   Е   Д  Е   Л   Е   Н   И   Е                                                          гр.Каварна 11.01.2016г.

             Каварненски районен съд, в закрито съдебно заседание на единадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ                                         

         като разгледа Гр.Д. № 475/2015г. по описа на Каварненски Районен съд и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производство с правно основание чл.213 от ГПК.

Гражданско дело № 473/2015г. е образувано въз основа на искова молба вх.№3366/13.11.2015г.,подадена от Я.С.Н. с ЕГН ********** ***,чрез адв.Ю.Отузбирова от ДАК срещу Д.С.С. с ЕГН ********** ***.С подадената искова молба ищеца е предявил срещу ответника при условията на обективно и субективно съединяване искове с правно основание чл.127 ал.2 от СК и чл.143 ал.2 от СК.

         Гражданско дело № 475/2015г. е образувано въз основа на искова молба вх.№3385/13.11.2015г.,подадена от Д.С.С. с ЕГН ********** ***,съдебен адрес *** адв.П.В. срещу Я.С.Н. ЕГН ********** ***.С подадената искова молба ищцата е предявила срещу ответника при условията на обективно и субективно съединяване искове с правно основание чл.127 ал.2 от СК и чл.143 ал.2 от СК.

         Съдът след като съобрази,предвид напълно идентичните обстоятелства изложени в обстоятелствената част на двете искови молби,по повод на които в Каварненски Районен съд са образувани съответно Гр.дело № 473/2015г. и Гр.дело № 475/2015г.,намира,че следва да бъде прекратено производството по Гр.дело № 475/2015г. по описа на Каварненски Районен съд и делото да бъде присъединено за общо разглеждане към Гр.дело № 473/2015г. по описа на Каварненски Районен съд.Този извод на съда се обуславя от установяване на идентична фактическа обстановка по делата,процесуална икономия и бързина на производството.Съдът приема,че е налице хипотезата на чл.213 от ГПК,тъй като по описа на Каварненски Районен съд са висящи две дела,в които участват едни и същи страни,има връзка между делата и следва Гр.дело № 473/2015г. и Гр.дело № 475/2015г. да бъдат съединени за общо разглеждане под № 473/2015г. по описа на Каварненски Районен съд-първото образувано дело.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.213 от ГПК съдът

                                     О    П    Р    Е    Д   Е    Л    И :

         ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.213 от ГПК Гр.дело № 475/2015г. по описа на Каварненски Районен съд към Гр.дело № 473/2015г. по описа на Каварненски Районен съд за съвместно разглеждане под № 473/2015г. по описа на Каварненски Районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 475/2015г. по описа на КРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: