О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на единадесети януари, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №475/2016г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Постъпила е искова молба с вх.№3712/23.11.2016г. от С.К. с ЕГН **********, действащ със съгласието на своите родители и законни представители С.М.К. с ЕГН ********** и Л.И.К. с ЕГН **********,***, против Община Каварна, с адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“, №26 и Столична Община, район Студентски, с адрес: гр.София, ж.к.“Студентски град“, бл.5, ет.3, п.к.1700, с която е заявено искане за добавяне на бащина име на молителя С.К..

С разпореждане №1275/28.11.2016г., съдът е оставил молбата без движение  с указание до молителя, в едноседмичен срок да изправят констатираните нередовности на основание чл.129, ал.2 от ГПК. Съобщението е връчено на 21.12.2016г. „лично“ на лицето. До настоящия момент неизправностите не са отстранени.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне молбата на молителя, като прекрати производството по гр.д.№475/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молбата с вх.№3712/23.11.2016г.  на С.К. с ЕГН **********, действащ със съгласието на своите родители и законни представители С.М.К. с ЕГН ********** и Л.И.К. с ЕГН **********,***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№475/2016г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………