Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 31.10.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

Каварненският районен съд в публично заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА     

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 476 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производствотo e по реда на чл. 341 и сл. ГПК във фаза по извършване на делбата.

В последното по делото съдебно заседание, съдът е приел като доказателство заповед № РД-04-250 от 10.06.2019 г. на община Шабла за изменение на ПУП, удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, ведно със заверени скици-проекти на новообразуваните имоти.

Ищците Д. ЕООД и М.Х.Д., чрез процесуалния си представител адв. В.Г. са направили искане в техни дялове да бъдат поставени съответно новообразуваният ПИ с идент. ***.***.730, с площ 531 кв.м. и ПИ с идент.***.***.651 с площ 500 кв. м. Ответникът Р.К.И., чрез процесуалния си представител адв. В. В. е направила искане в неин дял да бъде поставен ПИ с идент.***.***.652, с площ 500 кв.м. Ответникът И.И.П., не е взел становище относно начина на разделяне на имотите.

Няма предявени искания по сметки във втората фаза на делбата от никой от четиримата съделители.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното: С решение № 22/23.03.2017 г. по Гр.д. № 476/2014 г. на Каварненски районен съд, отменено в една част с решение № 247/19.10.2017 г. по в. гр. д. № 302/2017 г. на Добрички окръжен съд е допуснато на основание чл. 341 и сл. ГПК, вр. с чл. 34 от ЗС, извършването на съдебна делба между И.И.П. с ЕГН ********** ***, Р.К.И. с ЕГН ********** ***, „Д.“ ЕООД с ЕИК *** от гр. София, ул. ”***” № 19 и М.Х.Д. с ЕГН ********* ***, на недвижими имоти в с. *** общ. Шабла, както следва: 1. поземлен имот с идентификатор ***.***.650 по кадастралната карта площ 1 467 кв.м., съставляващ УПИ *** в кв. 34 по подробния устройствен план на селото, между И.И.П. с дял 1235/2470, Р.К.И. с дял 500/2470 и „Д.“ ЕООД с дял 735/2470; 2. поземлен имот с идентификатор ***.***.651 с площ 500 кв.м. по кадастралната карта, съставляващ  УПИ ***в кв. 34 по подробния устройствен план на селото, между И.И.П. с дял 500/2470, Р.К.И. с дял 500/2470 и М.Х.Д. с дял 1470/2470; 3. поземлен имот с идентификатор ***.***.652 с площ 500 кв.м. по кадастралната карта, съставляващ УПИ ***в кв. 34 по подробния устройствен план на селото, между И.И.П. с дял 500/2470, Р.К.И. с дял 500/2470 и М.Х.Д. с дял 1470/2470; 4. жилищна сграда с идентификатор ***.***.650.1 и селскостопанска сграда с идентификатор ***.***.650.2, между И.И.П. с дял 1/2 идеална част и „Д.“ ЕООД с дял 1/2 идеална част.

В съдебно заседание е приета и изслушана съдебно-техническа експертиза, която дава заключение за поделяемост на имотите и представя два варианта за разделянето им. Главният архитект на Община Шабла е дал становище за поделяемост на имотите съобразно изготвения проект за разделяне от вещо лице – вариант втори. В последното съдебно заседание ищците са представили ободрен проект за разделяне на имотите, който съвпада с вариант втори от заключението на вещото лице. Съгласно представеното удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проектът и документите към него отговарят на изискванията по чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. и чл. 14 и чл. 16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от КК и КР, с оглед на което проектът е приет.

Съгласно заключението на вещото лице и изготвения проект от лицензирана фирма с правоспособност за извършване на дейности по кадастъра от процесния ПИ ***.***.650, се обособяват нови два имота с проектни площи и собственици, както следва: новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор ***.***.730, с проектна площ: 531 кв.м.; Съседи: ***.***.296, ***.***.651, ***.***.504, ***.***.729, с проектен собственик Д. ЕООД и новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор ***.***.729, с проектна площ: 936 кв.м.; Съседи: ***.***.296, ***.***.730, ***.***.504, ***.***.556, с попадащите върху него Сграда с проектен идентификатор ***.***.729.2, проектна площ: 35 кв.м. и Сграда с проектен идентификатор ***.***.729.1, проектна площ: 63 кв.м. с проектен собственик И.И.П.. Поземлен имот с идент. ***.***.651, който е с площ 500 кв. м. може да бъде възложен на М.Х.Д., а  поземлен имот с идент. ***.***.652 с площ 500 кв. м. може да бъде възложен на съделителя Р.К.И..

Съгласно заключението на вещото при този вариант на разделяне на имотите между съсобствениците, И.П. следва да заплати на „Д.” ЕООД, за уравнение на дяловете сумата 5 940 лв.

С оглед на това, съдът счита, че делбата следва да се извърши чрез поставяне в реални дялове от имота на всеки един от съделителите, по представения одобрен проект.

Всеки един от четиримата съделители следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд, следващите се държавни такси, върху стойностите на получените в дял имоти.

По изложените съображения и на осн. чл. 353 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.И.П., с ЕГН **********, с адрес ***, Новообразуван имот с проектен идентификатор ***.***.729, с проектна площ: 936 кв.м.; Съседи: ***.***.296, ***.***.730, ***.***.504, ***.***.556, с попадащите в  него: Сграда с проектен идентификатор ***.***.729.2, проектна площ: 35 кв.м. и Сграда с проектен идентификатор ***.***.729.1, проектна площ: 63 кв.м., съобразно одобрен проект за делба и скица – проект (лист 232 от делото), неразделна част от настоящото решение, на стойност 32 940.00 лв. (тридесет и две хиляди деветстотин и четиридесет лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на „Д.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”***” № 19, представлявано от М.Х.Д., Новообразуван имот с проектен идентификатор ***.***.730, с проектна площ: 531 кв.м.; Съседи: ***.***.296, ***.***.651, ***.***.504, ***.***.729, съобразно одобрен проект за делба и скица – проект (лист 232 от делото), неразделна част от настоящото решение, на стойност 11 950.00 лв. (единадесет хиляди деветстотин и петдесет лева).

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Х.Д., с ЕГН *********, с адрес ***, Поземлен имот с идент. ***.***.651, с площ 500 кв. м.; Съседи: ***.***.296, ***.***.652, ***.***.504, ***.***.650, съобразно одобрен проект за делба и скица (лист 233 от делото), неразделна част от настоящото решение, на стойност 11 250.00 лв. (единадесет хиляди двеста и петдесет лева).

 ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.К.И., с ЕГН **********, с адрес ***, Поземлен имот с идент. ***.***.652, с площ 500 кв. м., Съседи: ***.***.524, ***.***.537, ***.***.504, ***.***.651, ***.***.296, съобразно одобрен проект за делба и скица (лист 234 от делото), неразделна част от настоящото решение, на стойност 11 250.00 лв. (единадесет хиляди двеста и петдесет лева).    

ОСЪЖДА И.И.П., с ЕГН **********, с адрес ***, да плати за уравнение на дела на „Д.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”***” № 19, представлявано от М.Х.Д., сумата от 5 940.00 лв. (пет хиляди деветстотин и четиридесет лева).

ОСЪЖДА И.И.П., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от 1317,60 лв. (хиляда триста и седемнадесет лева и шестдесет стотинка) представляваща държавна такса върху полученият в дял недвижим имот.

ОСЪЖДА „Д.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”***” № 19, представлявано от М.Х.Д., да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от 478,00 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева) представляваща държавна такса върху полученият в дял недвижим имот.

ОСЪЖДА М.Х.Д., с ЕГН *********, с адрес ***, да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) представляваща държавна такса върху полученият в дял недвижим имот.

ОСЪЖДА Р.К.И., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Каварненски районен съд сумата от 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) представляваща държавна такса върху полученият в дял недвижим имот.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………