Р Е Ш Е Н И Е

№22

гр.Каварна, 23.03.2017г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд, в публично заседание на двадесет и първи февруари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдията Гр.д. № 476 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.341 и сл. ГПК, вр. с чл.34 ЗС от Д. ЕООД, представлявано от ЕСК М.Х.Д. и М.Х.Д. против И.И.П. и Р.К.И., за делба на съсобствени недвижими имоти - ПИ с идент. ***.***.650, ведно с построените в него две сгради с идент. ***.***.650.1 и ***.***.650.2, ПИ с идент. ***.***.651 и ПИ с идент. ***.***.652, всички находящи се в с.***, общ.Шабла, обл.Добрич.

Ищците излагат в исковата молба, че заедно с ответниците са съсобственици на три недвижими имота: ПИ с идент.***.***.650, находящ се в с.***, общ.Шабла, обл.Добрич, целият с площ 1467 кв.м., при съседи: ***.***.296, ***.***.651, ***.***.504, ***.***.556, заедно с построените в него две сгради: с идент. ***.***.650.1, застроена на площ от 63 кв.м, брой етажи – 1, предназначение – жилищна сграда и сграда с идент. ***.***.650.2, застроена на площ от 35 кв.м, брой етажи – 1, предназначение – селскостопанска сграда; ПИ с идент.***.***.651, находящ се в с.***, общ.Шабла, обл.Добрич, целият с площ 500 кв.м., при съседи: ***.***.296, ***.***.652, ***.***.504, ***.***.650 и ПИ с идент.***.***.652, находящ се в с.***, общ.Шабла, обл.Добрич, целият с площ 500 кв.м., при съседи: ***.***.524, ***.***.537, ***.***.504, ***.***.651 и ***.***.296.

Твърдят, че след решение на ВКС №441/10.01.2012г. по гр.д. №1056/2010г. и два договора за дарение, оформени с нотариални актове №95 и №96 от 04.04.2013г. на нотариус М., квотите на съсобствениците са както следва: в имот с идент.***.***.650 и площ 1467 кв.м., за Д. ЕООД – 735/2470 ид.ч., за И.П. – 1235/2470 ид.ч., за Р.И. – 500/2470; в сграда с идент.***.***.650.1: за Д. ЕООД – ½ ид.ч., за И.П. –½ ид.ч.; в сграда с идент.***.***.650.2: за Д. ЕООД – ½ ид.ч., за И.П. –½ ид.ч.; в имот с идент.***.***.651 и площ 500 кв.м., за М.Д. – 1470/2470 ид.ч., за И.П. – 500/2470 ид.ч., за Р.И. – 500/2470; в имот с идент.***.***.652 и площ 500 кв.м., за М.Д. – 1470/2470 ид.ч., за И.П. – 500/2470 ид.ч., за Р.И. – 500/2470.

Излагат, че въпреки отправените до двамата ответници нотариални покани за извънсъдебно ликвидиране на съсобствеността, такова не е постигнато. Молят съда на основание чл. 34 от ЗС да допусне и извърши делбата на съсобствените между ищците и ответниците недвижими имоти при посочените квоти. Заявяват претенция за определяне на общ дял за двамата ищци.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК ответникът Р.И. подава писмен отговор, в който заявява, че не оспорва предявения иск за делба, както и че в исковата молба имотите, съсобствениците и притежаваните от тях квоти са правилно посочени. Изразява съгласие за извънсъдебно ликвидиране на съсобствеността. Отправя предложение до останалите съсобственици за ликвидиране на съсобствеността чрез разпределяне на имотите, като тя желае да получи в дял имот с идент.***.***.652.

Ответникът И.П. в законоустановения срок не подава писмен отговор. В проведените съдебни заседания не се явява, не се представлява и не взема становище по иска.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира от  фактическа и правна страна следното:

Установява се от представения нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том IV, дело №***., на РС Каварна, че на 29.09.1994г. Н. И. Й. е продал на Р.К.И. собствения си недвижим имот представляващ 500/2400 ид.ч. от дворно място, цялото с площ 2400 кв.м., урегулирано в парцел ***, в кв.34, по регулационния план на с.***, общ.Шабла.

На 10.05.1999г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в идеална част, № **** 382/1999г., на нотариус С.А., Н. И. Й. със съгласието на съсобственика Р.К.И. е продал на И.И.П. 500 кв.м. в идеална част от своя дял от съсобствения му недвижим имот представляващ дворно място от 2400 кв.м., урегулирано в парцел ***, в кв.34, по регулационния план на с.***, общ.Шабла.

Видно е от представения нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № ***/2004г. на нотариус С.А., че на 16.11.2004г. С. Н. Й. и Д.Н.Д. /двамата наследници на Н. И. Й./ са продали на „Д.” ЕООД недвижим имот представляващ дворно място с площ 1470 кв.м., находящо се в строителните граници на с.***, общ.Шабла, обл.Добрич, съставляващо урегулиран поземлен имот №295, в кв.34, за което е отреден парцел ***, по плана на селото, одобрен със Заповед №69/13.05.1992г., ведно с построената в това място жилищна сграда, състояща се от три стаи, салон, кухня и маза.

С решение №441/11 от 10.01.2012г. на ВКС, първо гражданско отделение, постановено по гр.д. №1056/2010г. е оставено в сила решение №238 от 13.05.2010г. по гр.д. № 206/2010г. на Добрички окръжен съд в частта с която е допуснато по реда на чл.33, ал.2 от ЗС изкупуване на 735/2470 ид.ч. от дворно място с площ от 1470 кв.м., съставляващо УПИ *** от кв.34 по плана на с.***, общ.Шабла, понастоящем имот с идент. № ***.***.295, описано в нотариален акт № Д.Н.Д., дело № 1254/2004г. на нотариус С.А. - №091 при НК, както и в частта с която е допуснато изкупуване на ½ ид.ч. от жилищната сграда, описана в същия нотариален акт, при обща цена на изкупените части от сградата и мястото в размер на 5979,80 лв., от които 1510,13 лв. за сградата и 44679,67 лв. за мястото, по предявения от И.И.П. срещу С. Н. Й., Д.Н.Д. и Д. ЕООД гр.София иск с правно основание чл.33, ал.2 ЗС.

Съобразно направеното признание на обстоятелства от представляващия „Д.” ЕООД, ответникът И.И.П. е изплатил изцяло и в срок присъдената с решението на ВКС сума от   5979,80 лв.

По делото са представени и два нотариални акта за дарение на поземлени имоти, с № ***, дело №64 от 2013г. и № ***, дело №65 от 2013г. по описа на нотариус М., с рег.№ 538 на НК, с които на 04.04.2013г. С. Н. Й. и Д.Н.Д. са дарили на М.Х.Д., своите идеални части от притежавани в съсобственост имоти, а именно: всеки по 148.79/500 ид.ч. от ПИ с идент. ***.***.651 и от ПИ с идент. ***.***.652 по КК на с.***. Видно е от описаните в акта като представени документи, при извършените дарения собствениците са се легитимирали като такива с решение вписано в служба по вписванията Каварна, вх. Рег. №1168/2012г., акт №212, том I, тоест въз основа на решение №441/11 от 10.01.2012г. на ВКС, първо гражданско отделение, постановено по гр.д. №1056/2010г.

В депозираното по делото становище с вх.№ 2138/13.07.2015г., подадено във връзка с дадени указания на съда за посочване на обстоятелствата и представяне на доказателства относно начина на придобиване на собствеността от праводателите на М.Х.Д., същият е заявил, че С. Й. и Д.Д. притежават идеалните части от дарените му през 2013г. имоти, като правата им били признати с решението на ВКС от 2012г., където на л.6 било вписано „както и в останалите два УПИ”.

Съдът запознавайки се обстойно с решение №441/11 от 10.01.2012г. на ВКС, намира, че в същото нито са подлежали на обсъждане, нито са били признавани права на собственост на ответниците по делото С. Й. и Д.Д.. Със съдебното решение, постановено по иск с правно основание чл.33, ал.2 от ЗС не са разрешавани  спорове относно правата в съсобствеността, а единствено е признато правото на изкупуване на собственика И.П. да придобие дела на друг съсобственик, който последният е продал на трето лице, срещу определена цена. Със съдебното решение е признато едно облигационно, а не вещно право, поради което същото не може да послужи като основание за придобиване/признаване на права.

Утвърдена е съдебната практика, че в делбеното производство съдът следва да установи действителните права на страните. Нотариалният акт, с който е продаден чужд имот не създава права за купувача, тъй като никой не може да прехвърли права, каквито не притежава, респективно повече права от колкото притежава. Сделката е действителна, но този нотариален акт не може да се противопостави на истинския собственик. Към момента на даренията извършени с нотариални акта № ***, дело №64 от 2013г. и № ***, дело №65 от 2013г., С. Н. Й. и Д.Н.Д. не са били собственици на дарените идеални части от делбения имот, поради което въпреки отбелязаното актовете, правото на собственост на купувача М.Х.Д., е непротивопоставимо на действителните собственици на тези идеални часта от имота. Продажбата, макар и действителна, от една страна не създава несъществуващото до тогава право на приобритателя и от друга страна не погасява съществуващото към този момент право на действителните собственици на имота.

С оглед горното съдът намира, че по силата на разпоредителните сделки М.Х.Д. не е станал собственик на описаните в нотариалните актове идеални части от имоти, а оттам и съсобственик в  заявените за делба имоти. С оглед горното предявеният от него иск подлежи на отхвърляне, като неоснователен.

По отношение на останалите съделители предявеният иск за делба е основателен. Ищецът „Д.” ЕООД и ответници И.И.П. и Р.К. доказаха по надлежен начин чрез описаните по-горе документи, че процесните имоти към датата на приключване на устните състезания в настоящия съдебен процес са съсобствени между тях.

От представените по делото нотариални актове и решение на ВКС постановено след проведено производство по чл.33, ал.2 от ЗС се установява, че „Д.” ЕООД, И.И.П. и Р.К.И. са станали съсобственици на процесния имот представляващ Дворно място с площ 2 470 кв.м., урегулирано в парцел ***, в кв.34 по плана на с.***, общ.Шабла, одобрен със Заповед №69/13.05.1992г.,  представляващ ПИ с кад.идентификатор № ***.***.295, ведно с построените в него жилищна и селскостопанска сгради, от който имот понастоящем са обособени три нови поземлени имота в режим на съсобственост, а именно: ПИ с идент. ***.***.650 с площ от 1467 кв.м., ПИ с идент. ***.***.651 с площ от 500 кв.м., ПИ с идент. ***.***.652 с площ от 500 кв.м., сграда с идентификатор ***.***.650.1 с площ 63 кв.м., с предназначение жилищна, еднофамилна и селскостопанска сграда с идентификатор ***.***.650.2, с площ  от 35 кв.м.,  при квоти – 735/2470 ид.ч. за „Д.” ЕООД,  1235/2470 ид.ч. за И.И.П. и 500/2470 ид.ч. за Р.К.И., а по отношение на изградените в имота сгради с идентификатори: ***.***.650.1 и ***.***.650.2,  „Д.” ЕООД и И.И.П. са съсобственици при равни квоти - по 1/2 идеална част за всеки от тях.

С оглед гореизложеното за всеки от тримата съделители съществува право на делба на процесните имоти, което всеки от тях желае да реализира в настоящия съдебен процес. Тъй като претендираните потестативни права на делба са доказани, предявения иск за делба на процесните имоти е основателен и следва да бъде уважен - съдебната делба на недвижимите имоти следва да бъде допусната между съделителите при посочените квоти.

Предявеният от М.Х.Д. иск следва да се отхвърли тъй като последния не се легитимира като съсобственик  на делбения имот.

Водим от гореизложеното Каварненски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска за делба с правно основание чл.341, ал.1 ГПК, вр. с чл.34 ЗС, предявен от М.Х.Д., ЕГН *********, с адрес ***, против „Д.” ЕООД, ЕИК ***, И.И.П. с ЕГН ********** и Р.К.И. с ЕГН **********, на дворно място с площ 2 470 кв.м., находящо се в с.***, общ.Шабла, обособено в три поземлени имота в режим на съсобственост, а именно: ПИ с идент. ***.***.650 с площ от 1467 кв.м., ПИ с идент. ***.***.651 с площ от 500 кв.м., ПИ с идент. ***.***.652 с площ от 500 кв.м., като неоснователен и недоказан.

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА на основание чл.341, ал.1 ГПК, вр. с чл.34 ЗС между съсобствениците: „Д.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”***”, № 19, представлявано от ЕСК М.Х.Д.; И.И.П., ЕГН **********, с адрес *** и Р.К.И., ЕГН **********, с адрес ***, на следните недвижими имоти:

ДВОРНО МЯСТО с площ 2 470 кв.м., урегулирано в парцел ***, в кв.34 по плана на с.***, общ.Шабла, одобрен със Заповед №69/13.05.1992г., представляващ ПИ с кад.идентификатор № ***.***.295, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДИ, от който имот понастоящем са обособени три нови поземлени имота в режим на съсобственост, а именно: ПИ с идент. ***.***.650 с площ от 1467 кв.м., ПИ с идент. ***.***.651 с площ от 500 кв.м., ПИ с идент. ***.***.652 с площ от 500 кв.м., сграда с идентификатор ***.***.650.1 с площ 63 кв.м., с предназначение жилищна, еднофамилна и селскостопанска сграда с идентификатор ***.***.650.2, с площ  от 35 кв.м., при следните квоти:

- от ДВОРНОТО МЯСТО - 735/2470 ид.ч. за „Д.” ЕООД,  1235/2470 ид.ч. за И.И.П. и 500/2470 ид.ч. за Р.К.И.;

- от изградените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДИ с идентификатор ***.***.650.1 и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор ***.***.650.2 - 1/2 идеална част за „Д.” ЕООД и 1/2 идеална част за И.И.П..

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на съобщението до всяка от страните с преписа от решението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………..