О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

РАЙОНЕН СЪД КАВАРНА в закрито заседание проведено на деветнадесети януари през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 476  по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело № 476/2016г. е образувано на основание молба вх.№ 3717/23.11.2016 г., подадена от С.М.К. и Л.И.К., в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Л.К., с която е предявен иск с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР.

Предвид констатираните от съда нередовности на молбата, с която е сезиран, с разпореждане № 1269 от 24.11.2016г. производството по делото е оставено без движение, като на молителите са дадени подробни указания за тяхното отстраняване.

Съобщението за така постановения съдебен акт е редовно връчено на молителите на 21.12.2016г. До изтичане на посочения в разпореждането срок за отстраняване нередовностите на молбата, не е последвало изпълнение на съдебните указания, такова не е последвало и до настоящия момент, като молителите не са сезирали съда и с искане за продължаване на определения им срок, съобразно изискването на чл.63, ал.1 от ГПК.

Съдът намира, че поведението на молителите, изразяващо се в неизпълнение на съдебните указания, влече порок на молбата, проявяващ се в ненадлежно сезиране на съда и обуславящ недопустимост на учреденото въз основа на нея производство, поради което същото подлежи на прекратяване. Предвид така констатираната нередовност на молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл.129, ал.2 от ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото.

Мотивиран от така изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 476 по описа за 2016г. на Районен съд Каварна.

ВРЪЩА на С.М.К., ЕГН ********** и Л.И.К., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете Л.К., всички с адрес ***№ г.

Определението подлежи на обжалва с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:........................