О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№50

Каварненски районен съд в закрито съдебно заседание на двадесет и пети февруари, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Гр.д. №480/2015г. по описа на КРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.129, ал.3 от ГПК.

Граждански дело №480/2015г. е образувано по искова молба с вх.№3422/17.11.2015г. подадена от А.С.М. с ЕГН **********, съдебен адрес: ***, офис 1, срещу С.С.М. с ЕГН ********** *** /****“, №12, ап.4. С исковата молба е предявен иск с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД.

С разпореждане №1308 от 18.11.2015г., съдът е оставил молбата без движение  с указание до ищеца, в едноседмичен срок да отстрани констатираните нередовности. Съобщението до него е връчено на 23.11.2015г. В указания едноседмичен срок ищеца не е отстранил нередовностите.

С оглед неизпълнението на указанията на съда и в срок, и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът следва да върне исковата молба на ищеца, като прекрати производството по гр.д.№480/2015г. по описа на Районен съд Каварна.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молба с вх.№3422/17.11.2015г.  на ищеца А.С.М. с ЕГН **********,***, офис 1.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№480/2015г. по описа на Районен съд Каварна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Добрич, в едноседмичен срок от връчването му на молителите.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………