О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на петнадесети август през двехиляди и осемнадесета година в състав

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като обсъди Гр.Д № 486/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по предявени от непълнолетната М.Й.В., действаща лично и със съгласието на майка си Я.Й.К. като неин законен представител, чрез адв. М.К. от ДАК, против Й.В.Й. обективно съединени иск с правно основание чл. 143, ал. 2 СК - за заплащане на месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от 26.06.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска и иск с правно основание чл. 149 СК - за присъждане на издръжка за минал период - от 25.06.2017 г. до 25.06.2018 г., в размер на сумата от 1800 лв.

С писмена молба вх. № 2839/15.08.2018 г., преди провеждане на първото заседание по делото, ищцата е заявила, че оттегля подадената искова молба, по която е образувано гр.д. № 486/2018 г. по описа на КРС и моли производството по делото да бъде прекратено.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молба и на основание чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК, производството по Гр.Д № 486/2018 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано по искова молба на М.Й.В., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си Я.Й.К., ЕГН **********, като неин законен представител, чрез адв. М.К. от ДАК, против Й.В.Й., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени иск с правно основание чл. 143, ал. 2 СК - за заплащане на месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от 26.06.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска и иск с правно основание чл. 149 СК - за присъждане на издръжка за минал период - от 25.06.2017 г. до 25.06.2018 г., в размер на сумата от 1800 лв.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………