Р   Е   Ш  Е   Н   И   Е

№.............

Гр.Каварна 28.12.2018г.

 

В     И  М  Е  Т  О      Н  А     Н А  Р  О  Д  А

 

Каварненският районен съд в публично заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

При секретаря А.М. разгледа докладваното от съдията Гр.д.№487/2018год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

        

         Производството е образувано по подадена искова молба от Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,двамата действащи чрез пълномощника „Адвокатско дружество д.и. и съдружници“,ЕИК ***,със седалище гр.Варна бул***,чрез пълномощника адв.В.Б. ***,адрес за съобщения:„Адвокатско дружество д.и. и съдружници“,ЕИК ***,със седалище гр.Варна бул*** против  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и адрес на управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7 ЕИК ***.Ищецът моли съдът да постанови съдебно решение,с което да приеме за установено между страните по делото,че по отношение на имот с идентификатор ***.*.*,Отбелязване в СВ –Каварна-акт № ***с което е подновена Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна е недопустимо,а при условия на евентуалност-недействително или представлява несъществуващо обстоятелство,на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. с чл.537 ал.2 ГПК,вр. с чл.90 ЗКИР.В исковата молба се съдържа и искане с правно основание чл.88 от ЗКИР във връзка с чл.537 ал.2 от ГПК за заличаване по отношение на имот с идентификатор ***.*.*. вписването/отбелязването в СВ-Каварна акт № ***. по партидата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** и по партидите на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,както и по предварителната партида  на имота с идентификатор ***.*.*,с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна.Претендират се всички направени в производството разноски,включително адвокатско възнаграждение.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК ответника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и адрес на управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7 ЕИК *** не подава писмен отговор,не взема становище,не прави възражения,не оспорва истинността на представените от ищеца документи,както и не упражнява правата си по чл.211 ал.1,чл.212 и чл.219 от ГПК.

В молба депозирана в Каварненски Районен съд преди провеждането на наспроченото за 26.11.2018г. съдебно заседание по гр.д.№ 487/2018г. по описа на КРС ответника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД,прави искане за раззглеждане на делото при отсъствие на ответника,да бъде прието като писмено доказателство  молба вх.№ 1583/08.0**018г. на СВ-Каварна с която е заличено грешното отбелязване предмет на иска.С молбата се прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатското възнаграждение,в случай,че ищецът поиска присъждане на разноски в размер над минималния по Наредбата  за адвокатските възнаграждения.

Съдът на основание чл.235 ал.2 от ГПК,след като обсъди становището на страните и представените и приети по делото писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

         С нотариален акт *** на СВ-Каварна Д.А.М. и С.А.М. са придобили в идеална съсобственост от „Калиакрия хилс“ ООД недвижим имот,построен в Поземлен имот с идентификатор в Агенцията по геодезия,картография и кадастър /АГКК/ № ***,находящ се в с.Топола,общ.Каварна,област Добрич,по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение нанесено със Заповед № КД-14-08-1060/28.0**008г. на Началника на СГКК-Добрич,с адрес на поземления имот село Топола,п.к.9654,жилищен комплекс к.гплощ на имота от 22 145/двадесет и две хиляди сто четиридесет и пет/кв.метра,трайно предназначение на територията:Урбанизирана и начин на трайно ползване за друг вид застрояване,при съседи: ******,който имот съгласно описание по нотариален акт,представлява:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ *** и 36/първи отреден за имоти сто четиридесет и девет нула шестдесет и три,сто четиридесет и девет нула шестдесет и четири и тридесет и шести/,находящ се в землището на с.Топола,общ.Каварна,обл.Добрич с площ от 22 145/двадесет и две хиляди сто четиридесет и пет/кв.метра,при съседи по скица: ПИ №№***,като продаваният имот е построен в АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ № III/трето римско/,представляващ триетажна жилищна сграда с мансарда,,за постоянно обитаване,с два хода,със застроена площ/ЗП/-538.36/петстотин тридесет и осем цяло и тридесет и шест стотни/ квадратни метра и разгъната застроена площ/РЗП/ 2163.87/две хиляди сто шестдесет и три цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра,състояща се от 30/тридесет/ апартамента/,отразена в Службата по геодезия,картография и кадастър-гр.Добрич,като сграда № 8/осем/,а именно САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***.*.*/седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три точка сто четиридесет и девет точка сто двадесет и седем точка осем точка две,който имот се намира в сграда № 8/осем/,разположена в поземлен имот с идентификатор *** в село Топола,п.к.9654,жилищен комплекск.г,бл.8/осем/,вх.А ет.1/първи/ ап.3/трети/,с предназначение на самостоятелния обект: Жилище,апартамент,брой на нива на обекта 1/едно/,площ по документи от 42,55/четиридесет и две цяло петдесет и пет стотни/ кв.метра и прилежащи части 3.49/три цяло четиридесет и девет/ кв.метра,при съседи: на същия етаж  под обекта няма,над обекта ***.*.* и ***.*.* и който обект по документи за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № III-А-1-3/три римско-„А“-едно-три/,находящ се във вход „А“,на етаж I/първи/,със застроена площ от 42.55/четиридесет и две цяло и петдесет и пет стотни/ квадратни метра,състоящ се от дневна с кухня,баня-тоалетна,антре и тераса,при съседи: коридор,апартамент № III-А-1-4,двор и апартамент № III-А-1-2,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата,които изразени в квадратни метра представляват 3.49/три цяло и четиридесет и девет/кв.метра и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот.

Към датата на придобиването върху имота е вписана договорна ипотека в полза на ответника,а именно: Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна.

С писмено нотариално заверено съгласие на кредитора-ответник,вписано в СВ-Каварна като акт № ***описаната ипотека е заличена частично,по отношение на гореописания самостоятелен обект.

С отбелязване в СВ-Каварна като акт № ***е подновена същата Договорна ипотека акт № ***. на СВ-Каварна.

С оглед на събраните по делото писмени доказателства,които са непротиворечиви и кореспондират помежду си,Съдът приема горната фактическа обстановка.

Въз основа на така приетата за установена фактическа обстановка,съдът прави следните правни изводи:

         Съдът е сезиран с обективно съединени искове  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК да се приеме за установено между страните по делото, че по отношение на имот с идентификатор ***.** отбелязване в СВ –Каварна-акт № ***с което е подновена Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна е недопустимо,а при условия на евентуалност-недействително или представлява несъществуващо обстоятелство,на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. с чл.537 ал.2 от ГПК вр. с чл.90 ЗКИР и обусловен от него иск с правно основание чл.88 от ЗКИР във връзка с чл.537 ал.2 от ГПК за заличаване по отношение на имот с идентификатор ***.** вписването/отбелязването в СВ-Каварна акт № ***. по партидата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** и по партидите на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,както и по предварителната партида  на имота с идентификатор ***.*.*,с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна.В конкретния случай следва да се приеме,че предявените обективно съединени искове/главен и обусловен/ са допустими.Ищецът има интерес от предявяване на установителния иск за установяване между страните  по делото,че по отношение на имот с идентификатор ***.**, Отбелязване в СВ –Каварна-акт № ***с което е подновена Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна е недопустимо,а при условия на евентуалност-недействително или представлява несъществуващо обстоятелство,на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. с чл.537 ал.2 ГПК,вр. с чл.90 ЗКИР,тъй като независимо от наличието на нотариално заверено съгласие на кредитора-ответник, вписано в СВ-Каварна като акт № ***описаната ипотека е заличена частично,по отношение на гореописания самостоятелен обект,с отбелязване в СВ-Каварна като акт № ***е подновена същата Договорна ипотека акт № ***. на СВ-Каварна,като правния интерес от предявяване на установителен иск се разкрива най-добре в такива случаи,в които ответникът оспорва претендираното от ищеца право.Правният интерес от предявеният иск се определя и с оглед същността и функциите на установителните искове,който са най-широко допустими откъм предмет и легитимирани страни.

Безспорно установено по делото е,че към датата на придобиването  върху посочения в исковата молба имот е вписана договорна ипотека в полза на ответника,а именно: Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна.

Доколкото по делото е безспорно установено и обстоятелството,че с писмено нотариално заверено съгласие на кредитора-ответник,вписано в СВ-Каварна като акт № ***описаната ипотека е заличена частично,по отношение на гореописания самостоятелен обект,настоящия съдебен състав приема,че не е възникнало валидно право на ответника да подновява същата Договорна ипотека акт № ***. на СВ-Каварна.

Предявеният установителен иск е основателен и следва да се уважи,на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. с чл.537 ал.2 от ГПК и чл.90 от ЗКИР,тъй като след предявяване на иска  ответната страна представя като писмено доказателство  молба вх.№ 1583/08.0**018г. на СВ-Каварна с която е заличено грешното отбелязване предмет на иска.

С оглед на изложеното и доколкото обуславящия установителен иск е основателен,като последица от уважаването му,следва да се приеме за доказано,че Отбелязване в СВ-Каварна-акт ***** с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна е недопустимо,тъй като с писмено нотариално заверено съгласие на кредитора-ответник,впнисано в СВ-Каварна като акт ***** описаната ипотека е била заличена частично,по отношение на описания в исковата молба имот,по искане на самия кредитор.Съгласно чл.88 от ЗКИР всяко вписване в имотния регистър може да бъде оспорено по реда на чл.537 ал.2 и 3 от ГПК.Следва да се има предвид,че правомощията на съдията по вписванията не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материално правни отношения между страните по договора.Единственото негово задължение,регламентирано в Правилника за вписванията е да провери дали му е педставен акт,подлежащ на вписване и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма.Когато насрещната страна има някакви материални възражения,този въпрос не може да се разгледа в охранително производство.Ако този акт страда от някакви пороци,оповестяването му улеснява защитата среищу тях,защото дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят със съдържанието на акта и при наличие на правен интерес-да го атакуват пред съда.Именно в рамките на спорното съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от вписания акт лица и спорът да бъде решен със сила на присъдено нещо./ТР № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС/.В настоящия случай  заличаването по отношение на имот с идентификатор ***.** вписването/отбелязването в СВ-Каварна акт № ***. по партидата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** и по партидите на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,както и по предварителната партида  на имота с идентификатор ***.*.*,с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна следва да бъде постановено,защото по исков ред в настоящото производство се установи,че по отношение на имот с идентификатор ***.**, Отбелязване в СВ –Каварна-акт № ***с което е подновена Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна е недопустимо.Съгласно разпоредбата на чл.90 ал.1 от ЗКИР вписването в имотния регистър се заличава,когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването,както и несъществуване на вписаното обстоятелство.В случая е налице първата от предвидените хипотези,поради което следва да бъде постановена отмяна по отношение на имот с идентификатор ***.** вписването/отбелязването в СВ-Каварна акт № ***. по партидата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** и по партидите на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,както и по предварителната партида  на имота с идентификатор ***.**,с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна,на основание чл.88 от ЗКИР във връзка с чл.537 ал.2,изр. последно от ГПК.

Във връзка с направеното възражение на ответника за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение от ищеца,съдът на основание чл.78 ал.5 от ГПК във връзка с чл.7 ал.1 т.4 от Наредба № 1/09.07.20004г. за мвинималните размери на адвокатските възнаграждения,намира същото за частично основателно.Искът се явява неоценяем и не намират приложение разпоредбите на Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет относно определяне на адвокатските хонорари съобразно материалния интерес.Приложение намира чл.7 ал.1 т.4 от Наредба № 1/09.07.2004г.и адвокатския хонорар ще следва да се намали до 500 евро с левова равностойност 977,92 лева,като съдът намира,че делото не е от особена фактическа и правна сложност,приключило е в едно съдебно заседание като ответника представя писмено доказателство-молба вх.№ 1583/08.0**018г. на СВ-Каварна с която е заличено грешното отбелязване предмет на иска,поради което уговорения размер от 1000 евро или левова равностойност от 1955,83 лева е прекомерен.С оглед уважаването на иска направените от ищеца разноски в размер на 80/осемдесет/ лева за заплащане на дължимата държавна такса,следва да се заплатят от ответника,съгласно чл.78 ал.1 от ГПК.

По изложените съображения,съдът

                                                Р   Е  Ш   И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания от една страна,като ищци по делото и  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и адрес на управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7 ЕИК *** от друга страна,като ответник по делото,че по отношение на имот с идентификатор ***.*.*,Отбелязване в СВ –Каварна-акт № ***с което е подновена Договорна ипотека акт № *** на СВ-Каварна е недопустимо,на основание чл.124 ал.1 от ГПК вр. с чл.537 ал.2 ГПК,вр. с чл.90 ЗКИР.

ОТМЕНЯ по отношение на имот с идентификатор ***.** вписването/отбелязването в СВ-Каварна акт № ***. по партидата на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** и по партидите на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания,както и по предварителната партида  на имота с идентификатор ***.*.*,с което е подновена Договорна ипотека акт *** на СВ-Каварна,поради това,че отбелязването е недопустимо,на основание чл.88 от ЗКИР във връзка с чл.537 ал.2 изр.последно от ГПК.

ОСЪЖДА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** да заплати на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания направените по делото разноски в размер на 80/осемдесет/ лева,представляващи внесена държавна такса,на основание чл.78 ал.1 от ГПК.

ОСЪЖДА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД със седалище и управление гр.София,община Столична,пл.“Света Неделя“ № 7,ЕИК *** да заплати на Д.А.М.-гражданин на Великобритания,дата на раждане ***г. паспорт № ***,издаден на ***от Великобритания,с адрес:****,Великобритания и С.А.М.,гражданка на Великобритания,дата на раждане ***г.,паспорт № ***,издаден на *** от Великобритания с адрес ****,Великобритания направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500/петстотин/ евро или левова равностойност от 977,92/деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/лева,като отхвърля искането до претендирания размер от 1000/хиляда/ евро или левова разностойност от 1955,83 лева,поради прекомерност на адвокатското възнаграждение,на основание чл.78 ал.5 вр. с ал.1 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Добрички Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РЕШЕНИЕТО да се обяви в регистъра на съдебните решения по чл.235 ал.5 от ГПК.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: