Р   Е  Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр.Каварна, 30.05.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на тридесети май, през две хиляди и шестанадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря …………, като разгледа докладваното от съдията гр.д. №49/2008г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.250 от ГПК, за допълване на Решение №91/13.10.2015г. на Районен съд Каварна по гр.д. №49/2008г. по описа на същия съд със страни: ищец – Х.Б. и ответници -  Г.С.И., Ю.С.О., С. М. А., Ф.М.Д., Т.С.Д., Х.И.А., Т.И. и М., С.И.А.. С решението съдът е възложил върху съделителите недвижимия имот предмет на делбата и съобразно квотите в общността, като се е съобразил с предложението на вещото лице по приетата съдебно-техническа експертиза.

Постъпила е молба с вх.1137/08.04.2016г. от С. И. А. с ЕГН ********** с искане за поправка на явна фактическа грешка на решение №91 от 13.10.2015г. В молбата се излага, че процесния имот с идентификатор *** е разделен на седем имота като имот с идентификатор 72693.*** оформен като тупик (достъп) е пропуснат от съда да бъде възложен в общ дял на съдебителите с квота съответстваща на определената им от съда.

Съгласно съдебно-техническата експертизата вещото лице е проектирало тупик, който да отделя имотите на отделните съсобственици и да свързва имотите им с улицата. Този тупик е с идентификатор 72693.*** и е обща собственост на всички съделители съобразно дела им в общността. В решението по възлагане на дяловете съдът е пропуснал да възложи в общ дял обособения тупик, поради което намира за основателна молбата на молителя С.И.А..

Водим от горното и на основание чл.250 от ГПК, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДОПЪЛВАНЕ диспозитива на Решение №91/13.10.2015г.  по гр.д. №49/2008г. по описа на КРС,  в следния смисъл:

ВЪЗЛАГА в общ дял на Х.Б. роден на ***г., на Г.С.И. с ЕГН **********, на Ю.С.О. с ЕГН **********, на С. М. А. с ЕГН**********, Ф.М.Д. с ЕГН **********, Т.С.Д. с ЕГН **********, Х.И.А. с ЕГН **********, Т.И.М. с ЕГН********* и С.И.А. с ЕГН **********, имот с идентификатор 72693.*** и съобразно квотите им определени от съда.

 Решението за допълване може да се обжалва пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………..