Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря К.Д.и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 491 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  Г.М.В.,   с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на Г.М.В., понастоящем на 77 години  „олигофрения дебиталис с тежка дебилност”  датира  още от ранна детска възраст и, че същата не поддържа контакт с родственици. Заболяването  й се характеризирало с  изоставане в развитието на цялостната психична  и физическа дейност. Излага още, че понастоящем В.  се адаптирала към условията на социалната услуга, която ползвала от 09.06.2014 г., където постъпва от  семейна среда, като за нея се е грижела сестра й. Не е посещавала училище, неграмотна е, наличният интелектуално-паметов дефицит е обусловил несъответно лично, семейно и социално функциониране. Била с оскъдни интереси и потребности, но контактувала с всички потребители и персонала. Опитвала се да организира самостоятелно свободното си време, като основно посещавала трудотерапевтични занимания. Поставена била под пълно запрещение с решение № 262 от 04.03.2010 г. на състав на Окръжен съд гр.Варна. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна определил за неин настойник М.Т.Н. – нейна ***, която да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата за настаняване на лицето.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Г.М.В. се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето може да бъде осъществен словесен контакт. Същото  заявява, че  персоналът и дома му харесват.

Заинтересованата страна ***– ***на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Т.Н. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице   в предложената институция, тъй като тя няма да може да се грижи така за него и услугата е най-добрата алтернатива за него.

РП Каварна, като контролираща страна се представлява от  прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение № 262 от 04.03.2010 г. на Окръжен съд град Варна  лицето Г.М.В. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  от № 23/15 от 22.02.1974г. на ТЕЛК Специализирана психиатрия гр. Варна на лицето Г.М.В.   е определена втора  група пожизнено по диагноза „олигофрения дебиталис с тежка дебилност”.

От удостоверение изх. № АО-02-28 от 30.01.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  М.Т.Н..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на Г.М.В., с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

Издадена е Заповед № 94ГГ/0009 от 22.05.2014 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна за настаняване на Г.М.В. в специализираната институция, която е връчена на настойника на 26.05.2014 г. с 14-дневен срок на обжалване от получаването й и от 09.06.2014 г. Г.М.В. ползва услугите на ДПЛУИ с. Българево.

В становище настойникът М.Т.Н.  е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на Г.М.В.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – втора  група пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „олигофрения дебиталис с тежка дебилност ”.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности. То не е ориентирано за време и   местоположение. Ориентирано е за местоположението на сградите в социалната институция. Има ***, с която поддържа добри отношения, но която не може да полага съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването Г.М.В. в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна е в неин най-добър интерес. Тя е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за  Г.М.В.   е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето  Г.М.В., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….