Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Кичка Димитрова  и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 493 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на ***а на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16 в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  В.К.К.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на В.К.К., понастоящем на 55 години  „друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност лека степен. Еретичен вариант/   датира  още от ранна детска възраст и, че същата не поддържа контакт с родственици.  Заболяването й се характеризирало с това, че наличният интелектуален дефицит е обусловил несъответно лично, семейно и социално функциониране. През периода на пребиваване в специализираната институция лицето придобило някои навици, свързани с поддържане на личната хигиена, обличане и избор на облекло според сезона. Понастоящем К. се била адаптирала  към условията на социалната услуга, която ползвала от 23.03.1982 г., където постъпва от  специализирана институция първоначално за деца в с. Голямо Соколово, общ.Търговище. Контактувала с всички потребители и персонала.  Разбирала какво й се говори, но мисленето и речниковият запас от думи били бедни. Вниманието й било неустойчиво, но участвала активно в организираните мероприятия в институцията и се включва в трудотурапевтични занимания. Не била в състояние да взема адекватни решения. Нямала поведенчески проблеми. Била предимно спокойна, тиха, неконфликтна, общителна и изпълнителна. Поставена била под пълно запрещение с Решение № 42 от 14.10.2002 г. на състав на Окръжен съд гр.Добрич. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна определил за неин настойник Р.К.В. – нейна сестра, която да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна В.К.К. се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето не може да бъде осъществен словесен контакт.

Заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Р.К.В. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице  в предложената институция, тъй като тя няма да може да се грижи така за него и услугата е най-добрата алтернатива за него.

Районна прокуратура Каварна, представлявана от прокурор Бонка К. изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение № 42 от 14.10.2002 г. на Окръжен съд град Добрич  лицето  В.К.К. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  от № 0570 от 21.04.1983г. на ТЕЛК Психиатрия гр. Варна на лицето В.К.К. е определена  втора  група пожизнено по диагноза „друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност лека степен. Еретичен вариант/.

От удостоверение изх. № АО-02-137 от 23.01.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  Р.К.В..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до Директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на В.К.К.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

По делото е представено и прието като доказателство настанително писмо от Окръжен народен съвет, Дирекция „Народно здраве и социални грижи“ гр. Толбухин относно настаняване на В.К.К. ***.

В становище настойникът Р.К.В. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на В.К.К.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – втора  група пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „друга уточнена олигофрения”, /Имбецилност лека степен. Еретичен вариант/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности.  Лицето е  ориентирано за време и    местоположение и собствена личност, но мисленето и речниковият запас от думи са бедни. Има сестра, с която поддържа добри отношения, но която не може да полага съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на В.К.К. е в неин най-добър интерес. Тя  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за  В.К.К.   е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето  В.К.К., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….