О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на десети февруари през двехиляди и шестнадесета година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

сложи за разглеждане Гр.Д №495/2015г. по описа на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на А.Г.И.,ЕГН **********, с която са предявени срещу “а.” ЕООД, ЕИК 131446329, обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1, вр. с чл.47, ал.1 ЗХ и чл.86, ал.1 ЗЗД.

В срока по чл.131 ГПК ответникът е подал писмен отговор, в който прави възражение за местна неподсъдност на спора.

Посоченият в исковата молба адрес на ответника е в гр.София, съвпадащ с този по регистрация в търговския регистър. При съобразяване възражението и като взе предвид, че е направено в срока по чл.119, ал.3 ГПК, съдът намира, че не е местно компетентен да разгледа и да се произнесе по предявения иск. На основание чл.105 ГПК местно компетентен се явява Районен съд гр.София, на когото съобразно чл.118, ал.2 ГПК делото следва да се изпрати по подсъдност.

Водим от гореизложеното, Съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№495/2015г. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.София.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчване препис на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД: …………………..