Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря К.Д.и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 495 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  Д.В.А.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на Д.В.А., понастоящем на 77 години  „шизофренни психози”, /Шизохфрения параноидна форма. Непрекъснато протичане. Халюцинаторно параноиден синдром. Трайна промяна на личността/   датира  от 15.09.1989 г. , като в ранна детска възраст е нямала болестни отклонения. Завършила е средно образование с отличие, а след това и полувисше образование със специалност педагогика. От 1976 г. настъпват промени в психичното й състояние. Станала е неспокойна, конфликтна, раздразнителна и избухлива по незначителни поводи, в следствие на което й е поставена диагноза „Шизофрения“, параноидна форма, непрекъснато протичане с наличие на напреднала личностова промяна. Същата поддържала контакт с родственици.  Понастоящем А. се била  адаптирала  към условията на социалната услуга, която ползвала от 20.03.2000 г., където постъпва от  семейна среда. Контактувала със заобикалящите я ползватели и персонала.  Нямала нарушение на двигателните функции. Запазени били слух и зрение. Нямала дефицит на речта, както и нямала поведенчески проблеми. Отказвала да посещава педагогически занимания. Поддържала самостоятелно личната си хигиена. Не се нуждаела от ежедневен контрол и подкрепа в ежедневни битови дейности. Разпознавала другите потребители. Поставена е под пълно запрещение с решение от 23.02.1989 г. на състав на Окръжен съд гр.Толбухин. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за неин настойник В.Н.В. – неин ***, който да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата за настаняване на лицето.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.В.А. се явява, водена от назначения си настойник. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето може да бъде осъществен словесен контакт. А. заявява, че в дома добре се грижат за нея. Хранят ги добре, но храната трябва да е по-енергийна.

Заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна В.Н.В. (настойник)  моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице  в предложената институция, тъй като той няма да може да се грижи така за него и услугата е най-добрата алтернатива за него.

Районна прокуратура Каварна, представлявана от  прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение от 23.02.1990 г. на Окръжен съд град Толбухин лицето  Д.В.А. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  от № 1187 от 15.09.1989г. на ТЕЛК Специализирана Психиатрия гр. Варна на лицето Д.В.А. е определена  втора  група пожизнено по диагноза „шизофренни психози”, /Шизофрения параноидна форма. Непрекъснато протичане. Халюцинаторно параноиден синдром. Трайна промяна на личността/.

От удостоверение изх. № АО-02-11 от 26.02.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  В.Н.В..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на Д.В.А.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

От удостоверение изх. № 340/05.06.2018г. е видно, че в досието на лицето няма документи,  относно настаняването му в специализираната институция.  Д.В.А. е вписана в Регистъра на настанените лица в ДПЛУИ под № 130 от 20.03.2000 г., от която дата е настанена в специализираната институция.

В становище настойникът В.Н.В. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на Д.В.А.,  както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – втора  група пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „шизофренни психози”, /Шизохфрения параноидна форма. Непрекъснато протичане. Халюцинаторно параноиден синдром. Трайна промяна на личността/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности.  Ориентирана за време,  място и собствена личност. Рядко е посещавана в специализираната институция от близките си, но поддържа връзка с тях, които не могат да полагат съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание водят до извода, че настаняването на Д.В.А. е в неин най-добър интерес. Тя  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за Д.В.А. е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето  Д.В.А., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….