Р Е Ш Е Н И Е

№4

гр. Каварна 20.01.2016г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Каварнанският районен съд в публично заседание на двадесет и втори декември през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря А.М. и прокурора Бонка Костадинова-Белчева разгледа докладваното от Съдията Гр.дело №496 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.19, ал.2 от Закона за гражданската регистрация.

*****************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************

С оглед всичко изложено съдът намира, че са налице законовите основания за уважаване на молбата и допускане на исканата промяна в личното и бащиното име на молителката.

По тези съображения, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА на собственото и на бащиното име на Т.В.А., с ЕГН *********, родена на ***г. в гр.***, за което е съставено удостоверение за раждане Серия I-АВ, №398191, изд. на 26.02.1969г., с постоянен адрес ***, от "Т." на Т. и от "В." на В. или за в бъдеще имената й да бъдат Т. В. А..

Решението е постановено при участието на прокурор от Каварненска районна прокуратура.

Решението може да бъде обжалване пред Добрички окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от датата на връчването му на страните.

След влизане в сила на решението, служебно да се изпрати заверен препис от него на Община Шабла за отразяване на промяната в съответните регистри и актове по гражданско състояние от длъжностните лица по гражданското състояние.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….