Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е

 

 

гр.Каварна, 21.09.2017г.

 

В      И М Е Т О      Н А       Н А Р О Д А

 

Каварненският районен съд в открито съдебно заседание на четиринадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова, разгледа докладваното от съдията Гр.д.№496/2017год. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.318 и сл. от ГПК, образувано по молба за развод по чл.50 от СК.

**************************************************************  

**************************************************************

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 23.12.2015г. граждански брак при Община Каварна, К.К.С. с ЕГН ********** *** и Г.Г.С. с ЕГН **********,***, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение като:

1./ Двамата съпрузи постигат съгласие да прекратят брака сключен на 23.12.2015г. в Община Каварна, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, като съда не издирва мотивите за това;

2./ Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца И. К.К. с ЕГН **********, Е.К.К. с ЕГН ********** и К.К.К. с ЕГН **********, се предоставят на майката Г.Г.С.;

 3./ Местоживеенето на  децата И. К.К., Е.К.К. и К.К.К. се определя адреса на майката Г.Г.С. в Р Германия, гр.***, п.к.45143, ул.“***);

4./ Личните контакти за бащата К.К.С. с непълнолетните деца И. К.К. с ЕГН **********, Е.К.К. с ЕГН ********** и К.К.К. с ЕГН ********** се определят, както следва: веднъж месечно в рамките на пет дни, когато бащата посети Р Германия и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;

5./ Бащата К.К.С.  се задължава да заплаща месечна издръжка в полза на децата И. К.К. с ЕГН **********, Е.К.К. с ЕГН ********** и К.К.К. с ЕГН **********, чрез тяхната майка Г.Г.С. в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, за всяко едно от децата, начиная от датата на завеждане на настоящата молба – 07.08.2017г., до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване;

6./ След влизане на решението в сила съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – ***;

7./ По време на брака страните нямат закупено семейно жилище или друг недвижим имот;

8./ Движимите вещи придобити по време на брака са разделени между страните и относно тях съпрузите нямат претенции;

9./ Издръжка между съпрузите няма да се дължи;

10./ Разноските по делото остават за старите така както са направени.

ОСЪЖДА К.К.С. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд Каварна  държавна такса върху размера на определената издръжка, на основание чл.7, т.2 от Тарифата  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 496.80 /четиристотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, както и 5 /пет/ лева за служебно издаване на един изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………