Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Каварна, 19.10.2017г.

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на секретаря Анастасия Митева и в присъствието на прокурора .......................... разгледа докладваното от съдията Гр.д. №498 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.50 от СК.

******************************************************  

******************************************************

Така мотивиран и на основание чл.330, ал.3 ГПК, съдът

 

Р  Е Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД на основание чл.50 от СК, сключения на 20.09.2003 год. пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община Каварна, граждански брак между Е.Г.Т., ЕГН ********** и К.Щ.Т., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 0051/20.09.2003г.

УТВЪРЖДАВА постигнатото по реда на чл.51 от СК споразумение, като:

ОБЯВЯВА,чесъпрузите са съгласни брака им да бъде прекратен с развод на осн. чл.50 от СК, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за прекратяването.

ПОСТАНОВЯВА, че упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете Г. Е Т., с ЕГН **********,  се предоставят на майката  К.Щ.Т..

ПОСТАНОВЯВА, че на бащата Е.Г.Т. се определя режим на лични контакти с непълнолетното дете Г. Е Т. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.00 часа на съботния ден до 16.00 часа на неделния ден, както и 20 дни през летния сезон, когато майката К.Щ.Т. не е в платен годишен отпуск.

ПОСТАНОВЯВА, че детето Г. Е Т., с ЕГН **********, роден на *** г. ще живее при майката К.Щ.Т.,  на   адрес ***.

ОБЯВЯВА, че семейното жилище по смисъла на закона, което съпрузите ползват, находящо се в гр.Каварна, ул.“***“ №37 – собственост на родителите на молителя Е.Г.Т., след прекратяване на брака с развод ще се полза от молителката К.Щ.Т. и непълнолетното дете Г. Е Т., до навършване на пълнолетието му.

ПОСТАНОВЯВА, че бащата Е.Г.Т., ЕГН **********ще заплаща месечна издръжка в полза на сина си Г. Е Т., ЕГН **********, чрез  неговата  майка и законен  представител К.Щ.Т., с ЕГН **********, в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева), считано от датата на постановяване  на съдебното решение за одобряване на настоящото споразумение, при  падеж  20-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със следващата се законова лихва за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменяване  или прекратяване.

ОБЯВЯВА, че след развода съпрузите не си дължат издръжка.

ОБЯВЯВА, че придобития по време на брака лек автомобил марка ФОЛКСВАГЕН, модел ГОЛФ 1.9 ТДИ, с ДК № ***, с двигател ***,  с рама №***, цвят - черен  металик, имащ статут на семейна имуществена общност, със застрахователна стойност 580,00 лева, се поставя в дял и става изключителна собственост на К.Щ.Т., ЕГН **********.

ОБЯВЯВА, че за уравнение на дяловете К.Щ.Т. е заплатила на Е. Г. Т.  сумата от 290,00 лева (двеста и деветдесет лева).

ОБЯВЯВА, че след развода сключеният от молителката К.Щ.Т.  потребителски  кредит в размер на 10 500 лева и срок за изплащане 60 (шестдесет) месечни анюитетни вноски в размер на 202,99  лева всяка, ще се погасява  съвместно и по равно от молителите, като всеки от тях погасява ежемесечно сумата от 101,50 лева (сто и един лева и петдесет стотинки).

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да запази брачното си фамилно име – Т..

ОСЪЖДА К.Щ.Т., ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд Каварна държавна такса в размер 11.60 лв. (единадесет лева и шестдесет стотинки), относно споразумението за имуществените отношения, дължима на основание чл.7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА  Е.Г.Т., с  ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Районен съд гр.Каварна държавна такса в размер на 107.20 лв. (сто и седем лева и двадесет стотинки), от които 15.00 лв. държавна такса по допускане на развода, 86.40  лв. държавна такса върху определения размер издръжка и 5.80 лв. държавна такса, относно споразумението за имуществените отношения, дължими на основание чл.7, т.1 и т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………