Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

гр. Каварна, 10.01.2018 г.

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Каварна,  в публичното съдебно заседание на четиринадесети декемвриq две хиляди и седемдесета година в състав:

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря Елена Шопова,  като разгледа Гр.д. № 499  по описа на КРС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 318 и сл.  ГПК вр. с чл. 49 СК.

Образувано е по молба с вх.№2918/ 10.08.2017г. на Д.Ш.  Н. с ЕГН **********, с адрес: ***  и настоящ адрес:***,  против С.Я.С. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***. Иска е за развод по чл. 49 СК, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

В исковата си молба ищцата твърди, че с ответника имат сключен граждански брак, считано от 16.06.2014г. в гр.***, обл. Велико Търново, за което бил съставен Акт за граждански брак № 0003 от 16.06.2014г. на Длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, обл.Велико Търново. От съвместното съжителство между страните имало родени две деца – В.С.Я., родена на ***г. в гр.Каварна и Я. С. Я./Я. С.Я. по удостоверение за раждане, роден на ***г. в Белгия. Заявява, че в началото на съвместното им съжителство не са имали сериозни проблеми, като проблемите им започнали преди две години. Като причина ищцата посочва извънбрачна връзка на съпруга си с друга жена, довела до фактическа раздяла между тях, считано от 16.01.2017г. Първоначално ищцата останала да живее в с.***в друга къща, но след това се прибрала в с.***, тъй като ответникът често и нанасял побой, включително и пред децата, в следствие на които ищцата имала белези от нож на ръката си. Поради постоянния тормоз и насилие, липсата на загриженост от страна на ответника и елементарни условия за живот, ищцата се преместила с децата си в къщата на майка си З. Т.Я. в с.***, ул.”***”№ 21 от 01.06.2017г. Твърди, че съпругът й не се интересувал от децата, но непрекъснато й се обаждал по телефона със заплахи. Не й давал пари за отглеждане на децата и не се интересува от тях, като твърди, че той очаквал дете от жената, с която живее понастоящем.  Разчита главно на помощта на майка си, която работи в Германия и й изпращала пари.

Ищцата счита, че бракът й с ответника е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което иска от съда да бъде допуснат развод между страните поради вина на ответника. Моли да й бъде предоставено упражняването на родителските права върху децата В. и Я., като ответникът бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка на всяко от децата в размер на 115,00 лв., считано от датата на подаване на исковата молба до настъпването на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, както и на основание чл.149 СК ответникът да заплати за всяко от децата месечна издръжка в размер на 105лв. за периода от 16.01.2017г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до изплащането й. Моли, предвид възрастта на децата да бъде определен режим на лични отношения с ответника - всяка последна  събота от месеца и две седмици през лятото, когато не ползва годишен отпуск.  Претендира разноски.

Ответникът в срока по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор по исковата молба, не взема становище, не прави възражения и не оспорва истинността на представени документи. 

След преценка на събрания доказателствен материал и при съобразяване становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Видно от удостоверение за сключен граждански брак, издадено от  Община  ***, обл.Велико Търново въз основа на акт за граждански брак № 0003 от 16.06.2014г., съставен  в гр. ***, С.Я.С. и Д.Ш.Н. са сключили граждански брак. 

От представеният по делото заверен препис от удостоверение за раждане, съставен в гр.Павликени въз основа на акт за раждане № 6/06.02.2012г., се установява, че детето В.С.Я. с ЕГН ********** е с родители: майка Д.Н. и баща: С.С..

 От представеният по делото заверен препис от удостоверение за раждане, съставен в гр. Каварна въз основа на акт за раждане №0054/22.08.2017г., се установява, че детето Я.С.Я.  с ЕГН ********** е с родители: майка Д.Н. и баща: С.С.. 

От приетия по делото социален доклад се установява, че след фактическата раздяла на съпрузите, грижите по отглеждането и възпитанието на децата са поети изцяло от майката, която на свой ред е подпомагана от своята майка. Констатирано е, че майката притежава необходимия капацитет за възпитанието и отглеждането на детето си. Отразено е, че контактите на децата с бащата са прекъснати.

По иска по чл. 49, ал. 1 СК:

Като основания за разстройството на брака се навежда основно противобрачното поведение на ответника, изразяващо се в изневеря; безотговорност, липса на загриженост за ищцата и децата.

Дълбокото и непоправимо разстройство на брака е обективно нетипично състояние на брачната връзка, което я характеризира с пълно отсъствие на нормални духовни, физически, социални и т.н. контакти между съпрузите, което състояние е непреодолимо и необратимо.

От събраните по делото доказателства /социален доклад, показания на св. З.н Т.Я. и О.Т.Б./ се установява, че страните са във фактическа раздяла, считано от месец януари 2016г, когато ищцата напуснала дома на ответника в с.Бяла река, общ.*** и отишла да живее с децата в друга къща в същото село и от 01.06.2017г. се прибрала заедно с децата в дома майка си в с.***, общ.Каварна, където живее и понастоящем заедно с децата си.  Съдът намира, че между страните е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, което е несъвместимо с продължаване на неговото съществуване. Брачната връзка между тях е изпразнена от съдържание, което налага нейното прекратяване. Страните живеят разделени в един относително продължителен период от време /около година/, като съпругата трайно се е установила на друг адрес, различен от този на съпруга й.  Всеки от съпрузите е започнал самостоятелен живот, поради което в отношенията им липсва взаимност, разбирателство и обща грижа за семейството. При това състояние на брачната връзка не може да се приеме, че тя може да бъде заздравена. Изложеното дава основание на съда да приеме, че бракът на страните е дълбоко и непоправимо разстроен, което налага неговото прекратяване.

С оглед направеното искане за произнася по въпроса за вината за разстройството на брачната връзка, на осн. чл. 49, ал. 3 СК съдът дължи разглеждането и на този въпрос.

В подкрепа на твърденията на ищцата, от  показанията на св. З.н Я. се установява, че ответникът често е нанасял побой над ищцата. Не полагал никакви грижи за нея и децата. Живеели в „голяма мизерия”.  Освен това ответникът заживял с друга жена, от която имал дете.   Съдът съобразява факта, че св.Я. е майка на ищцата, поради което следва да се вземе предвид възможната нейна заинтересованост от изхода на делото съгласно правилото на чл. 172 ГПК. В случая обаче нейните показания следва да се възприемат за достоверни по отношение на посочените факти, доколкото напълно се потвърждават от показанията на св. О.Т.Б..  В случая вина за разстройството на брака има ответника С.С..  

По иска за предоставяне упражняването на родителките права и определяне режим на лични контакти:

При произнасяне по въпроса на кого от родителите се предоставя упражняването на родителските права, съдът изхожда преди всичко от интересите на детето.  Съгласно чл. чл. 59, ал. 4 СК съдът решава въпросите по чл. 59, ал. 2 СК, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социално обкръжение и материални възможности. Така изброените критерии са възприети и в ППВС № 1/12.11.1974 г., чието задължително тълкуване е приложимо и при действащия Семеен кодекс, в сила от 2009 г. (Решение № 58 от 10.03.2011 г. на ВКС по гр. д. № 829/2010 г., III г. о., ГК).

Легално определение на понятието “най-добър интерес на детето” се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗЗДт. Определението включва изброяването на сходни критерии, като посочените в чл. 59, ал. 4 СК. Така ЗЗДт сочи, че следва да се преценят желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционалните му потребности; възрастта, пола и миналото му; опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата и др. Изброяването на критериите както в СК, така и в ЗЗДт не е изчерпателно, като цялостната преценка относно интереса на детето се извършва от съда след обстойно проучване и анализ на всички показатели, които имат отношение към развитието и благосъстоянието на детето.

 Насока при преценката на обстоятелствата, касаещи висшите интереси на детето, ни дава и Конвенцията за правата на детето (приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.), съставляваща част от вътрешното право на страната съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България.

По отношение на материалните възможности на родителите съдът отчете, че по делото не са представени доказателства за реализирания доход от страна на майката, както и  установени доходи от трудова дейност на бащата. Майката разчита по отношение на издръжката на бабата на децата по майчина линия, която работи в Германия и ги подпомага финансово. По отношение на социално-битовите условия за отглеждането на децата, от събраните по делото доказателства се установява, че те  понастоящем живее със своята майка Д.Н. в дома на  своята баба по майчина линия З.Я. в с.***, в собствена на  бабата на децата  по майчина линия къща. От представения социален доклад се установява, че жилищните и хигиенно-битовите условия за отглеждане на децата в тази  са добри. Осигурено е необходимото пространство и площ, съответстващи на индивидуалните и базови потребности на малолетните. Отразено е, че майката разполага с необходимия родителски капацитет за отглеждане и възпитаване на децата, както и че контактите с бащата са прекъснати, но по твърдения на майката, същата се старае децата да поддържат контакти с баща си и с неговите роднини. 

Установи се, че близко до майката Д.Н. е лице, на чиято помощ тя би могла да разчита, е нейната майка – св. З.Я..  Доказа се, че бабата на децата  по майчина линия и досега е полагала грижи за тях и е била в помощ на семейството. Същата продължава да се грижи за тях като ги подпомага финансово. Близо до майката е и неин братовчед – св.О.Т.Б., на който Дж.Н. също може да разчита.  Поради това и упражняване на родителските права следва да се предостави на майката на децата Д.Ш.  Н. с ЕГН **********, като за бащата бъде определен режим на лични отношения с децата - всяка последна  събота от месеца и две седмици през лятото, които  не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

По издръжката на основание чл.143 СК:

Предявеният иск за издръжка е за сумата от 115.00 лв. на месец. Съдът от една страна, след като съобрази възможностите на родителите  и от друга страна, че по делото не се установи децата да имат специални нужди, които да не могат да бъдат задоволени с този размер, съдът намира че искът следва да бъде уважен изцяло. Ответникът следва да бъде осъден да заплаща издръжка в търсения размер, считано от датата на предявяване на исковата молба.

По издръжката на основание чл.149 СК:

Предявеният иск за издръжка е за сумата от 105.00 лв. на месец за периода от 16.01.2017г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от  датата на  падежа до изплащането й. Съдът намира че искът следва да бъде уважен изцяло.

По разноските:

Ицщовата страна е направила искане  за присъждане на разноски. Съдът стигна до извод, че вина за разстройството на брака има ответникът С.С..  Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал. 1 ГПК съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния съпруг. Представителят на ищеца е представил списък по чл. 80 ГПК в съдебното заседание за направени разноски  в производството, които включват  заплатена държавна такса в размер на 25,00 лв., както и на адв. възнаграждение в размер на 600,00 лв., поради което тези суми следва да бъдат присъдени на ищцата.

Ответникът следва да бъде осъден на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Каварна сумата от 215.60 лв., представляваща държавна такса върху сбора от тригодишните платежи на присъдените издръжки. Същия следва да заплати и разноски на ищцата в размер на 625.00 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД, сключения на 16.06.2014г. брак пред длъжностното лице по гражданското състояние при Община ***, обл.Велико Търново, между С.Я.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, настоящ адрес:*** и Д.Ш.Н. с ЕГН **********, настоящ адрес: ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

 ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпруга С.Я.С..

ПРЕДОСТАВЯ на осн. чл. 59, ал. 2 СК упражняването на родителските права над децата  В.С.Я. с ЕГН ********** и Я.С.Я.  с ЕГН **********,  на тяхната майка и законен представител Д.Ш.  Н.  с ЕГН **********, като постановява същите да живеят при майката на адрес: с.***, общ.Каварна, ул.” ***” № 21

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата С.  Я.  С. с ЕГН ********** с децата В.С.Я. с ЕГН ********** и Я.С.Я.  с ЕГН ********** както следва: всяка последна  събота от месеца – от 10.00 ч. до 18.00ч. на същия ден и две седмици през лятото, които  не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА С.  Я.  С. с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***   да заплаща на децата  В.С.Я. с ЕГН ********** и Я.С.  Я. с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.Ш.  Н.  с ЕГН **********, месечна  издръжка в размер на 115,00 /сто и петнадесет/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 10.08.2017г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА С.  Я.  С. с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***   да заплати на децата  В.С.Я. с ЕГН ********** и Я.С.  Я. с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Д.Ш.  Н.  с ЕГН **********, издръжка за минал период в размер на 105,00 /сто и пет/лева, считано от 16.01.2017г.  до подаване на исковата молба – 10.08.2017г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до изплащането й.

ОСЪЖДА С.  Я.  С. с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***, да заплати на Д.Ш.  Н.  с ЕГН **********, с адрес: ***  и настоящ адрес:***, направените от нея разноски в настоящото производство в размер 625,00 /шестстотин двадесет и пет/ лева.

 ОСЪЖДА С.  Я.  С. с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***, да заплати по сметка на Каварненски районен съд държавна такса по исковете за издръжка в размер на 215.60 /двеста и петнадесет/ лева, както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.  Я.  С. с ЕГН ********** с настоящ адрес: ***, да заплати държавна такса по иска за развод в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева, както и 5 /пет/ лева за издаване на един изпълнителен лист.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд гр.Добрич.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………