Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Каварна, 22.10.2018г.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на втори октомври  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА  УЗУНОВА

 

при секретаря К. Д.  и при участието на районен прокурор Бонка Костадинова-Белчева, като разгледа докладваното от съдията  Гр. д. № 499 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 16в, вр. чл. 16б и чл. 16а ЗСП.

Образувано е по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна с правно основание чл. 16в от Закона за социалното подпомагане за настаняване на  Н.Г.Д.,    с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. Молбата е обоснована с твърденията, че заболяването на Н.Г.Д., понастоящем на 69години  „Лека олигофрения”, /Дебилност – тежка степен/   датира  още от ранна детска възраст и, че същата не поддържа контакт с родственици. Заболяването  се характеризирало с интелектуално паметов дефицит до степен на тежка дебилност и датирало още от ранна детска възраст. Понастоящем Д. била адаптирана  към условията на социалната услуга, която ползвала от 13.01.2006 г., където постъпва поради това, че непрекъснато се е скитала между отделни селища, изминавайки големи разстояния пеша. Обитавала една стая от полуразрушена къща при крайно лоши хигиенно-битови условия. Това наложило спешното й настаняване в специализираната институция. Контактувала със заобикалящите я ползватели и персонала. Нямала нарушение на двигателните функции. Запазени били слух и зрение. Нямала дефицит на речта, но била с беден речников запас. Разбирала какво й се говори, но речниковият й фонд бил много беден. Вниманието й било неустойчиво.  Поведението на лицето се характеризирало с проява на неадекватност, неравномерен ход на протичане на мисловния процес, водещо до липса на инициатива и невъзможност за справяне с елементарни дейности без помощ и напътствия. Нямала поведенчески проблеми и не била в състояние самостоятелно да поддържа личната си хигиена. Нуждаела се от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности. Разпознавала другите потребители. Различавала възрастни и деца. Не била посещавана в специализираната институция от близките си. Поставена била под пълно запрещение с Решение № 3 от 17.01.2006 г. на състав на Окръжен съд гр.Добрич. Органът по настойничество и попечителство при Община Каварна е определил за неин настойник М.Г.И. – нейна ***, която да се грижи за защита правата и интересите й, както и да я представлява.

В открито съдебно заседание молителят поддържа молбата.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Н.Г.Д. се явява, водена от представляващият специализираната институция, тъй като назначения й настойник не може да присъства поради това, че няма удобен транспорт от мястото, където живее. По личното впечатление на решаващия съдебен състав констатира, че с лицето може да бъде осъществен словесен контакт. Д. заявява, че иска да остане в дома.

Заинтересованата страна ***– *** на ДПЛУИ с. Българево, общ. Каварна,    моли за уважаване на сезиралата съда молба и настаняване на запретеното лице в предложената институция и че  услугата е най-добрата алтернатива за него.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Г.И. (настойник)   не се явява.

Районна прокуратура Каварна, представлявана от  прокурор Бонка Костадинова изразява становище за уважаване на молбата.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и становищата на страните съдът приема за установено следното от фактическа страна:

С влязло в законна сила решение № 3 от 17.01.2006 г. на Окръжен съд град Добрич  лицето  Н.Г.Д. е поставено под пълно запрещение.

Видно от експертно решение  от № 1292 от 11.10.1989г. на ТЕЛК Специализирана психиатрия гр. Варна на лицето Н.Г.Д. е определена  втора  група пожизнено по диагноза „Лека олигофрения”, /Дебилност – тежка степен/.

От удостоверение изх. № АО-02-83 от 30.01.2018 г. от Община Каварна се установява, че за настойник на пълно запретеното лице е определен  М.Г.И..

Представено и прието като доказателство по делото е и заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейност, подадено от настойника на Н.Г.Д.,  с което е отправено искане поставеното под пълно запрещение лице да ползва социалната услуга – настаняване в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост – с. Българево, общ. Каварна.

По делото е представена и приета като доказателство заповед № 1/04.01.2006 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каварна относно настаняване на Н.Г.Д. ***.

В становище настойникът М.Г.И. е изразил мнение за настаняване на поставеното под запрещение негово поднадзорно лице в предложената по делото социална институция, тъй като в същата  е осигурен пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява от специалистите, които работят там. 

Приобщени към доказателствения материал са и представената по делото оценка на нуждите и потребностите на Н.Г.Д.,   както и индивидуален план за грижи на лицето съобразно изискванията на чл. 16, ал. 5 ЗСП.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните съдът намира следното от правна страна:

Разпоредбите на чл. 16б и чл. 16в ЗСП регламентират условията и ред за настаняване в специализирани институции и центрове от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение в случаите, когато липсва подходяща с оглед спецификите на обследваните лица семейна среда, в която те да бъдат адекватно обгрижвани.

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установи, че обследваното лице страда от тежки и необратими здравословни проблеми – втора  група пожизнено намалена работоспособност  по  диагноза „Лека олигофрения”, /Дебилност – тежка степен/.

Същото не може да се справя само в ежедневието, тъй като макар да може да контролира физиологичните си нужди, не е в състояние да се грижи за себе си,  нуждае  се   от ежедневен контрол и подкрепа във всички ежедневни битови дейности. Не е ориентирана за време, място и собствена личност. Има ***, с която поддържа добри отношения, но която не може да полага съответните грижи за него.

С оглед събраните по делото доказателства и личните впечатления на съда, придобити по повод проведеното изнесено съдебно заседание, водят до извода, че настаняването на Н.Г.Д. е в неин най-добър интерес. Тя  е пълнолетно лице, постановено под пълно запрещение. Не е  в състояние сама да задоволява базистните си потребности, да организира бита си, не може да разчита на помощ от близки в семейна среда, както и  да взема самостоятелни решения, да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост  с. Българево, общ. Каварна се предоставя необходимата жизнена среда, както и индивидуална грижа от съответните специалисти и е изготвен индивидуален план относно грижите, които следва да се полагат за нея.

От гореизложеното следва изводът, че за  Н.Г.Д.  е най–подходящо да бъде настанена в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с. Българево, общ. Каварна, поради което депозираната молба подлежи на уважаване.

На основание чл. 16в, ал. 7 от ЗСП следва да се определи срок за настаняването, като с оглед данните по делото съдът намира за подходящо той да е три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА лицето  Н.Г.Д., с ЕГН: ********** в Дом за пълнолетни хора с умствена изостаналост с.Българево, общ.Каварна за срок от три години от влизане в сила на решението на основание чл. 16б и чл. 16в ЗСП.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд град Добрич в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….