ПРОТОКОЛ

гр. Каварна,  13.04.2017 г.

 

Каварненският  районен съд в публично съдебно заседание на  тринадесети април през  две хиляди и  седемнадесета година  в състав:

 

Председател: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

                                                                                 Съд. заседатели:

 

при участието на секретаря: Е.Ш.

и прокурора:                                                         сложи за разглеждане

Гр.д. № 5 по описа за 2017 година,   докладвано от Районния съдия.

След спазване разпоредбите на чл.142 ал. 1 от ГПК на именното повикване в 13.30 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ Р.А.С. редовно призована не се явява, представлява се от  адв. И.П. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

ОТВЕТНИКЪТ А.М.С. редовно призована се явява лично и се представлява от адв. М.Т. ***, редовно упълномощена и приета по делото.

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Каварна редовно  призована не се представлява.  Депозиран е социален доклад.

СЪДЪТ запитва страните имат ли възражения по хода на делото.

АДВ. П. – Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Т. – Няма пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото на основание чл. 142 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАСЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ  

АДВ. П. – С подаденият отговор по чл. 131 на предявеният и приет за съвместно разглеждане насрещен иск сме депозирали и споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК, което поддържаме.

АДВ. Т. – Съгласни сме със споразумението и моля да бъде вписано в протокола. Колегата има нотариално заверено пълномощно относно споразумението.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл.234, ал.1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните съдебна спогодба, намирайки, че не противоречи на закона и на добрите нрави, по силата на която:

ОПРЕДЕЛЯ родителските права по отношение на малолетното дете К.Р.А., ЕГН: ********** да се упражняват от майката А.М.С., ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЯ малолетното дете К.Р.А., ЕГН: ********** да живее със своята майка А.М.С., ЕГН: ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ на Р.А.С. ***, ЕГН: ********** режим на лични отношения с детето К.Р.А., ЕГН: ********** както следва:

- Два пъти месечно – всяка първа и трета седмица от месеца от събота до неделя с приспиване в съботите, като бащата ще взема детето в събота не по-късно от 10.00 часа от К.Щ.Ч. от адрес гр. Каварна, ул. „***“ № * и връща детето в 18.00 часа в неделя на същия адрес в гр. Каварна;  

 - Втората половина от почивните празнични дни на Коледа, Нова година и Великден, както и втората половина от почивните дни на националните ни празници и ученическите ваканции, както и по друг начин, определен по съгласие на родителите;

- Петнадесет дни през лятото, когато майката не е в законоустановен отпуск, по взаимна уговорка, като уговорката за всяка година ще се прави до 01.04. за предстоящото календарно лято;

- Петнадесет дни през зимата, когато майката не е в законоустановен отпуск, по взаимна уговорка, като уговорката за всяка година ще се прави до 01.10. за предстоящата календарна зима.

ОПРЕДЕЛЯ Р.А.С. ***, ЕГН: ********** да заплаща на малолетното дете К.Р.А., ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител А.М.С., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лв., считано от датата на одобряване на споразумението от Съда, с падеж до 20-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законови причини за нейното прекратяване или изменяване.

Разноските по делото се поемат от двете страни по равно, а адвокатските хонорари за ангажираните адвокати се поемат от страната, която е упълномощила съответния адвокат.

ОСЪЖДА Р.А.С. ***, ЕГН: ********** да заплати държавна такса върху размера на издръжката в размер на 86.40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща 2 % върху издръжката, платими в полза на Държавата по сметка на Районен съд гр. Каварна.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 5/2017 г. по описа на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ДОС, считано от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.55 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен  на 13.04.2017 г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                      

 

 

СЕКРЕТАР: