О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на деветнадесети февруари  през две хиляди и деветнадесета  година в състав

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА 

 

като разгледа докладваното Гр.Д №5/2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Гражданско дело №5/2019г. е образувано на основание искова молба от С.Б.В. с ЕГН ********** ***  против М.С.В. с ЕГН ********** ***. С исковата си молба ищцата е предявила срещу ответника обективно съединени искове - иск за развод с правно основание чл.49, ал.1 от СК, във вр. с чл.318 и сл. от ГПК,  за предоставяне упражняването на родителските права върху непълнолетното  дете – А. М. В. с ЕГН ********** и малолетното дете Д. М.а В. с ЕГН ********** на майката, а за бащата  да бъде определен подходящ режим на лични отношения, бащата да заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 лева, за всяко едно от децата, считано от датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, след прекратяване на брака ищцата  да носи предбрачното си фамилно име И., както и иск по чл.127а от СК за даване разрешение заместващо съгласието на бащата за издаване на необходимите документи – паспорт за пътуване в чужбина на децата А. М. В. и Д. М.а В..

       С писмена молба вх.№587/13.02.2019г., преди провеждане на първото заседание по делото ищцата  заявява, че оттегля исковата си молба.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на исковата молба и на основание чл.232 ГПК производството по делото следва де бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 ГПК, производството по Гр.Д №5/2019 год. по описа на Каварненски районен съд, образувано въз основа на подадена искова молба от С.Б.В. с ЕГН ********** ***  против М.С.В. с ЕГН ********** ***. С исковата си молба ищцата е предявила срещу ответника обективно съединени искове - иск за развод с правно основание чл.49, ал.1 от СК, във вр. с чл.318 и сл. от ГПК,  за предоставяне упражняването на родителските права върху непълнолетното  дете – А. М. В. с ЕГН ********** и малолетното дете Д. М.а В. с ЕГН ********** на майката, а за бащата  да бъде определен подходящ режим на лични отношения; бащата да заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 лева, за всяко едно от децата, считано от датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска; след прекратяване на брака ищцата  да носи предбрачното си фамилно име И., както и иск по чл.127а СК за разрешение заместващо съгласието на бащата за издаване на необходимите документи – паспорт за пътуване в чужбина на децата А. М. В. и Д. М.а В..

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Добрички окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………